PRODROMUS CAKILORUM HOMINORUM
ČILI POKUS O SOUSTAVNÝ PŘEHLED DRUHŮ RODU CAKILE VIŠŇÁK ET BUREŠ SECT. HOMININAE BUREŠ - VÝSER
PETR BUREŠ
BRNO 1997
 
1. Materiál a metody
Studijní materiál byl především vlastní provenience. Během terénních cest jsem však použil také čet-ná ústní sdělení svých kolegů (viz kapitolu poděkování). Jako klasifikační methodu jsem nevolil postupy klasické jako kupříkladu znaky morfologické vlastní-ho exkrementu jako tvar, barva, konzistence, velikost, hmotnost či specifická hustota a podobně, ani postupy přehnaně moderní např. plynová chromatografie, nýbrž znaky související s ekologií stanoviště, popř. s geografickou vazbou jednotlivých taxonů. Z tohoto důvodu je při popisu nových taxonů vypuštěn morfologický popis. Nomenklatura všech uvedených taxonů je v souladu s Mezinárodním kódem exkrementologické nomenklatury (Howen et al. 1996)
 
2. Poděkování
Dovoluji si na tomto místě vyslovit svůj dík pánům RNDr. Richardu Višňákovi, RNDr. Vítu Grulichovi a doc. RNDr. Vladimíru Řehořkovi, CSc. za poskytnutí cenných inspirativních sdělení a analytických podkladů, bez nichž by má práce nebyla úplná.
 
3. Přehled druhů
 
Cakile domestica Bureš et Višňák - výser domácí
Jedná se o vůbec nejrozšířenější, nejčastěji se vyskytující druh, rodu vázaný na silně antropicky ovlivněná stanoviště. Známe jej všichni z autopsie - když vykonáváme potřebu doma nebo vůbec v domě či podobném přístřeší, což většina z nás činí zpravidla každodenně.
Pozn. (k temporální variabilitě) Výskyt tohoto druhu je zpravidla vázán na určitou denní dobu - u někoho doba ranní, u někoho večerní, či u jiného doba poobědová. Projevům této sezónní variability nebyla dosud v taxonomické literatuře věnována soustavnější pozornost (? vikariance). Z drobných odchylek domestikálního Cakile si zaslouží pozornosti snad jen var. aureola - čili vysrání se do zlatova.
 
Cakile sylvatica Bureš et Višňák - výser lesní
Rovněž velmi hojný druh od planárního do montánního stupně, ale zdaleka ne tak častý jako předešlý. Setkáváme se s ním zejména na terénních exkurzích, či vůbec výletech do přírody. V rámci lesní vegetace pak vykazuje největší afinitu k partiím s nejhustším zápojem stromového popř. keřového patra.
 
Cakile saxatilis Bureš et Višňák - výser skalní
Poměrně vzácný druh vázaný zejména na hlubší skalní šrěrbiny a rozsedliny, často i pod skalními převisy. Na holé skále se s ním setkáme jen vzácně a když, tak pouze na horizontálních plochách. Na skalních stěnách jej dosud nikdo nepozoroval. Vazba na specifické typy geologického substrátu ne-byla u tohoto taxonu zjištěna.
V rámci variability tohoto druhu byly popsány některé mikrospecie jako např. Cakile rupestris Bureš et Višňák, které by však bylo možno považovat spíše za pouhé variety.
Pozn. V souvislosti s tímto druhem bych se chtěl přimluvit, aby kol. Mgr. Svatava Kubešová spolu s kol. Mgr. Bronislavem Grunou věnovali zvláštní pozornost jinému mikrotaxonu a to Cakile lapidosis Bureš ined. - výseru suťovému - popř. aby jej sledovali metodou transektů a kruhových výsečí. Přičemž zvláštní důraz by v jejich ekologických studiích mohl být položen na kompetiční vztahy tohoto druhu s nitrofilními a zvláště pak koprofilními druhy mechorostů a lišejníků v NP Podyjí.
 
Cakile nivalis Bureš et Višňák - výser sněžný
V našich klimatických podmínkách poměrně vzácný druh, vázaný téměř výhradně pouze na zimní období. Popsán byl autory z ostrovů Lofoty v Severním moři v létě roku 1995.
 
Cakile glacialis Bureš - výser ledovcový
Velmi vzácný a ohrožený arkto-alpidský druh vázaný na evropská vysokohoří a arktickou zónu. Typus et locus classicus: Austria meridionalis, montes Hohe Tauern: glacies perennes Klodnitz Kees in clivi meridionalis montis Grossglockner, Excr. P. Bureš 1996 BRNU.
Pozn. (k altitudinálnímu rozšíření) Z hlediska altitudinálního je tento druh pravděpodobně nejvýše se vyskytujím ve volné přírodě v rámci rodu Cakile - samotný locus classicus leží v nadmořské výšce ca 3.150 m!
 
Bez komentáře připojuji ještě nětkeré další dosud známé druhy z druhů přirozených stanovišť jsou to:
Cakile stepposa - výser stepní
Cakile pratensis - výser luční
Cakile sphagnicola - výser rašelinný
z druhů vázaných na antropogenní stanoviště jsou to:
Cakile ferroviatica - výser železniční
   subsp. multiinterrupta (z pohybujícího se vlaku)
   subsp. compacta (z vlaku stojícího - vzácnější než předchozí)
Cakile ruderalis - výser smetištní
 
4. Diskuse
Klasické pojetí širokých linnéovských druhů - linneonů svádělo zejména starší autory k tomu, aby rozlišovali pouze dva základní druhy - a to vedle Cakile domestica - výseru domácího jeho temporální a geograficko-ekologický vikariant Cakile viatica - výser pocestní (něm. Wegscheisse) a jednotlivé výše zmíněné druhy rozlišovali jen jako subspecie.
Toto pojetí by umožňovalo chápat jako hybrida doc. Řehořkem (na)vržené Cakile x musealis (Cakile domestica x viatica nothoforma musealis - Locus classicus: Museum ad viam publicam Grossglockner Strasse, Excr. Řehořek 1996 BRNU).
Je zajímavé, že většina druhů rodu Cakile je v přirozených podmínkách zpravidla výrazně xerofilní. Ačkoli se pro divoce se vyskytující druhy jména jako Cakile maritima, C. lacustris, Cakile fontana či C. rivularis přímo nabízejí - nebyly dosud podobné typy nikým spatřeny. Naproti tomu jediný domestikovaný druh je vázán na stanoviště vodou zpravidla poměrně bohatá - připomeňme v této souvislosti zejména klozety tzv. typu "žbluňk", které by u nezasvěcených mohly vzbuzovat dojem, že výser je spíše povahy hydrofilní, či přímo natantní. Tento případ není prvním ani posledním, kdy se v souvislosti s domestikací dopouští člověk podob-ného násilí. Osobně se divím, že dosud nevzniklo nějaké ochranářské hnutí odporu proti této nepřirozené tzv. mokré formě výseru domácího - ale co není může být. Budu proto v této souvislosti vděčný za každé sdělení, neboť se hodlám i v budoucnu tímto rodem dále zabývat.
Cenologickému chování druhů rodu Cakile nebyla dosud věnována ze strany geobotaniků patřičná pozornost. Zvláštní zájem by si zasloužili hlavně zástupci sekce Caninae, jejichž zastoupení v antropické vegetaci - zejména v sídlištních trávnících - je někdy až obdivuhodně vysoké. Ale i zástupci sekce Homininae vykazují místy až obdivuhodnou densitu výskytu - např. Cakile agrestis podél čekacích zón hraničních přechodů. Z metodického hlediska by při hodnocení takových snímků byla vhodnější metoda náhodných transektů než metoda nejmenších čtverců. Pro zvýšení náhodnosti by bylo vhodné aby fytocenolog snímkoval transekty se zavázanýma očima v doprovodu asistenta, který by zapisoval v kolika výserech zanechal badatel nesmazatelný otisk své podrážky.
 

 
(Publikováno ve Sborníku prací a studií Botanické šestky MU Brno 1996-1998.)

Titulní stránka Katedry systematické botaniky a geobotaniky