Lidé

Vedoucí skupiny

Doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Docent
(+420) 549 493 351
Petr Bureš je docentem v oboru botanika na Masarykově univerzitě. Vede pracovní skupinu biosystematika rostlin. Jeho výzkum se zaměřuje na různé aspekty evoluce rostlin, kterými jsou zejména mezidruhová hybridizace, evoluce holocentrických chromosomů (nejen u rostlin), adaptivní evoluce velikosti genomu, evoluční důsledky centromerického drajvu. K jeho vědeckým zájmům patří i klasická rostlinná taxonomie – především rodů Cirsium a Eleocharis. K základním otázkám jeho výzkumu patří: Proč se některé druhy mohou v přírodě křížit extrémně často, zatímco jiné vůbec nebo jen vzácně (ačkoli k tomu mají spoustu příležitostí)? Má přirozená mezidruhová hybridizace nějaký dopad na vlastnosti často se křížících druhů? Byla větší rezistence holocentrických chromosomů proti klastogenním účinkům záření důvodem, proč právě organizmy s tímto typem chromosomů patřily k prvním kolonizátorům souše před půl miliardou let? Může soupeření homologických chromosomů o přežití při vzniku samičích gamet ovlivnit obrovskou divergenci ve velikosti chromosomů a genomů krytosemenných rostlin? Je autorem nebo spoluautorem více než 90 vědeckých článků nebo knižních kapitol. Jako supervisor vedl více než 65 bakalářských, diplomových či doktorských studentů. Je garantem magisterského studijního programu Botanika. Vede základní přednášku z fylogeneze a diverzity vyšších rostlin, přednáší však také třeba dějiny biologických věd nebo informační zdroje v botanice a vede i biosystematický seminář.

Zaměstnanci

Tammy Elliott, M.Sc., Ph.D.
Odborný pracovník
Mgr. Lucie Horová
Odborný pracovník
(+420) 549 494 436
Bc. Ondřej Knápek
Technik výzkumu
(+420) 549 498 098
Ondřej Knápek studoval botaniku na Ústavu botaniky a zoologie na Masarykově univerzitě. Pracuje jako technik. Mezi jeho záliby patří pěstování rostlin, akvaristika a veteráni, zvláště motocykly.
Jana Kocmanová
Laboratorní technik
(+420) 549 498 306
Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Odborný asistent
(+420) 549 496 791
Ing. Alexandra Šilerová
Odborný pracovník
(+420) 549 498 305
Alexandra Šilerová vystudovala bakalářský a magisterský obor Agroekologie na Mendelově univerzitě v Brně. Bakalářskou i diplomovou práci napsala ve spolupráci s Ústavem systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. Ve své bakalářské práci zkoumala senescenci u buku lesního. V magisterské práci se zabývala odezvou asimilace CO2 u buku lesního a dalších dřevin na dynamický světelný režim. Ve skupině Systematika rostlin pracuje od roku 2011 jako odborný pracovník, zejména v laboratoři průtokové cytometrie.
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D.
Vědecký pracovník
(+420) 549 497 422
Ing. Jakub Šmerda, Ph.D.
Odborný pracovník
(+420) 549 497 446
Jakub Šmerda vystudoval Lesnickou a dřevařskou fakultu na Mendelově univerzitě a následně pokračoval v doktorandském studiu na Agronomické fakultě v oboru Anatomie a fyziologie rostlin. V roce 2004 se nechal zlákat na Masarykovu univerzitu a ještě v průběhu doktorandského studia nastoupil na pozici vědecko-technického pracovníka na Katedře botaniky (v současné době Ústav botaniky a zoologie). V roce 2005 úspěšně obhájil disertační práci na téma: „Charakterizace druhu Paenibacillus mendelii sp.nov. pomocí genových a sekvenčních homologií“. Jeho specializací je využití/aplikace metod molekulární biologie při řešení biosystematických a evolučních otázek. Podílí se na řešení, analýzách a interpretacích aktuálních témat. Srdečním tématem je speciace a mezidruhová hybridizace v rodu Cirsium.
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Odborný pracovník
(+420) 549 498 098
Pavel Veselý vystudoval učitelství matematiky a biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a následně pokračoval v doktorském studiu na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty. V roce 2015 úspěšně obhájil disertační práci na téma: „Vznikly největší genomy rostlin jako součást adaptace na geofytní strategii?“. Podílí se na řešení, analýzách a interpretacích aktuálních témat. Srdečním tématem jsou však i nadále otázky týkající se geofytů. Vede praktickou přednášku Evoluční morfologie rostlin a exkurzní předmět Chráněná území Brna a okolí 1 a 2. Rád cestuje po Mediteránu a vápencových oblastech. Ve volném čase je také nadšeným zahradníkem a pěstitelem okrasných i užitkových rostlin.
Mgr. František Zedek, Ph.D.
Odborný pracovník
(+420) 549 498 097

Ph.D. studenti

B.Sc., MPhil. Ashini Dias Mahadura
Ashini Dias vystudovala bakalářský obor botanika na univerzitě v Kelaniyi na Srí Lance. Titul MPhil získala na Hongkongské univerzitě. Ve svém bakalářském a magisterském výzkumu se věnovala rozmnožovací biologii rostlin. V současné době studuje doktorát na Masarykově univerzitě a studuje vztah autokompatibility a ztráty heterozygozity v rodu Cirsium (Asteraceae).
Mgr. Ester Michálková
Mgr. Klára Plačková
Klára Plačková vystudovala bakalářský studijní program Ekologická a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, během kterého zkoumala rozdíly v reakci rostlin s monocentrickými a holocentrickými chromosomy na UV záření. Nyní pokračuje navazujícím magisterským programem Botanika a u chromosomů zůstala. V rámci své diplomové práce se zabývá vztahem mezi velikostí chromosomu a jeho centromery v bimodálním karyotypu rostlin (podčeleď Agávové).

Magisterští studenti

Bc. Lucie Kozielová
Lucie Kozielová studuje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity obory Biologie se zaměřením na vzdělávání a Chemie se zaměřením na vzdělávání. Momentálně zpracovává metodickou bakalářskou práci věnující se testování pufračních roztoků pro průtokovou cytometrii.

Bakalářští studenti

Michaela Chlachulová
Jsem tedy studentkou oboru Speciální biologie se směrem Experimentální biologie rostlin na Přírodovědecké fakultě MU, svoji bakalářku budu vést na téma endopolyploidní odpovědi karnivorních rostlin na zvýšenou intenzitu gama záření v závislosti na typu chromozomální struktury.

Bývalí spolupracovníci a absolventi

Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Docent
(+420) 549 494 008
Bc. Hana Hřebíčková
Hana Hřebíčková je studentkou bakalářského studijního programu Ekologická a evoluční biologie na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Ve své bakalářské práci se zabývá porovnáváním velikostí a hustoty průduchů monoploidních a polyploidních rostlin Ginkgo biloba.
Mgr. Vít Kuchař
Vít Kuchař získal bakalářský titul absolvováním oboru Ekologická a evoluční biologie na Masarykově univerzitě a na ten pak navázal magisterským studijním programem Botanika. Ve své diplomové práci se zabývá velikostí rostlinných buněk, a to zejména vztahem velikosti průduchů a úspěšností rostlin za sucha.
Mgr. Tereza Maňáková
Mgr. Martin Vavrinec
Mgr. Adam Veleba, Ph.D.
Mgr. et Bc. Kristýna Veselá
Kristýna Veselá absolvovala bakalářské studium v oboru Chemie konzervování a restaurování na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, svou bakalářskou práci obhájila na téma Staré vápenné pece v oblasti severozápadně od Brna v roce 2010, magisterské studium v oboru Farmacie vystudovala na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, kde diplomovou práci na téma Srovnávací anatomie vegetativních orgánů vybraných zástupců Solanaceae obhájila v roce 2013. Roku 2016 nastoupila na doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně na Ústavu botaniky a zoologie (obor Botanika) a tématem její dizertační práce je Nukleotypový efekt a jeho eko-fyziologické důsledky, v níž se zaměřuje na velikost genomu, velikost a hustoty různých typů buněk a jejich vztah k ekologickým vlastnostem druhů.
Tvorba & správa P. Veselý, 2023
Poštovní adresa
Kotlářská 267/2,
611 37, Brno, Česká republika
Adresa pracoviště
Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5 (budova D31),
625 00, Brno, Česká republika