Fytocenologická bibliografie České republiky
Phytosociological Bibliography of the Czech Republic


 
Parametry pro vyhledávání
Searching parameters
Ve výsledcích zobrazit
Show in results
Autor:
Author:
České termofytikum:
Bohemian Thermophyticum:
(CT) Číslo záznamu:
Reference no.:
Rok:
Year:
(od-do)
(from-to)
Panonské termofytikum:
Pannonian Thermophyticum:
(PT) Stav zpracování:
Status:
Název:
Title:
České mezofytikum:
Bohemian Mesophyticum:
(CM) Fytogeografické obvody:
Phytogeographical regions:
Časopis / nakladatelství:
Journal / Publisher:
Karpatské mezofytikum:
Carpathian Mesophyticum:
(KM)
Číslo záznamu:
Reference no.:
Oreofytikum:
Oreophyticum:
(ORE)
Stav zpracování:
Status:


Číslo záznamu odpovídá číslu, pod kterým je publikace vedena v České národní fytocenologické databázi.
 
Stav zpracování označuje, zda byly fytocenologické snímky z dané publikace zadány do České národní fytocenologické databáze. Použity jsou tyto kódy:
Y - všechny fytocenologické snímky z dané publikace byly zadány do databáze
N - byla zadána pouze část snímků, např. proto, že ostatní snímky byly publikovány i jinde
* - žádné snímky z dané práce nebyly zadány, protože jsou publikovány i jinde
0 - snímky zatím nebyly zadány
X - práce se vztahuje k fytocenologii, ale neobsahuje žádné snímky
M - bryologická práce, snímkováno pouze mechové patro
S, ? - při excerpci či zadávání snímků vznikly nejasnosti (duplikáty apod.), které dosud nebyly vyřešeny


Reference no. refers to the number of publication in the Czech National Phytosociological Database.
 
Status indicates, whether relevés (phytosociological plot records) from the given publication have been digitized in the Czech National Phytosociological Database. The following codes are used:
Y - all relevés from the given publication were digitized
N - only some relevés were digitized, e.g. because the other relevés were also published elsewhere
* - no relevés from the given publication were digitized, because they were also published elsewhere
0 - relevés have not yet been digitized
X - the publication relates to phytosociology, but does not contain relevés
M - bryological publication, containing relevés of moss layer only
S, ? - some problems appeared in the proces of data search or digitizing (duplicities etc.) that have not yet been solved

Homepage
© web design: Rozrazil                   © data editing: V.Horáková, M.Chytrý, I.Knollová, Š.Králová, Z.Preislerová, M.Rafajová, L.Tichý