Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Česká národní fytocenologická databáze

Informace pro české uživatele databází a programu Turboveg

Stav centrální databáze | Turboveg for Windows | Zásady práce s DB
Koordinátoři | Výměna a poskytování dat | Literatura | Poděkování


Česká národní fytocenologické databáze (ČNFD) je úložiště pro digitalizované fytocenologické snímky zaznamenané v České republice, které jsou používány pro účely základního i aplikovaného ekologického výzkumu i v ochraně přírody. Tato činnost je součástí širších mezinárodních aktivit řízených pracovní skupinou European Vegetation Survey při Mezinárodní společnosti pro výzkum vegetace (International Association for Vegetation Science). V rámci partnerství s časopisy Preslia a Zprávy České botanické společnosti slouží Česká národní fytocenologická databáze k archivaci fytocenologických snímků vztahujících se k publikovaným článkům. Floristická data z fytocenologických snímků uložených v České národní fytocenologické databázi jsou veřejně dostupná na webovém portálu Databanka flóry České republiky (FloraBase).

Česká národní fytocenologická databáze je spravována na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně, kde jsou také data z lokálních databází shromažďována v tzv. centrální databázi. Hlavní koordinátoři databáze jsou Milan Chytrý (chytry_at_sci.muni.cz) a Dana Michalcová (dočasně zastupuje Ilona Knollová, ikuzel_at_sci.muni.cz), lokální koordinátoři jsou také na jiných pracovištích (viz seznam koordinátorů databáze). Součástí databázového projektu je také rozvoj metod pro analýzu dat.

Stav centrální databáze

Databáze v současné době obsahuje přibližně 108,5 tis. snímků (108 502, únor 2015) z celého území České republiky (obr. 1) zapsané od roku 1922 (obr. 2, dole) více než 650 botaniky. Největší počet snímků byl zaznamenán ve vegetaci listnatých lesů (Querco-Fagetea), luk a pastvin (Molinio-Arrhenatheretea) nebo vysokých ostřic (Phragmito-Magno-Caricetea; obr. 2, nahoře). Fytocenologická bibliografie s vyznačením publikací excerpovaných v centrální databázi je k dispozici zde.


Přibližné rozmístění fytocenologických snímků v České republice

Obr. 1. Přibližné rozmístění fytocenologických snímků v České republice podle České národní fytocenologické databáze. Velikost symbolů je proporcionální k počtu snímků.


Počty snímků z různých vegetačních tříd a různých let

Obr. 2. Počty snímků z různých vegetačních tříd a různých let. Údaje platné v únoru 2015.


Základní údaje o České národní fytocenologické databázi lze najít v článku v časopise Preslia (Chytrý & Rafajová 2003). Tato publikace se používá jako standardní citace databáze. Aktualizované údaje se nacházejí také v krátké zprávě publikované v časopise Biodiversity & Ecology (Chytrý & Michalcová 2012). Databáze je registrována v celosvětovém přehledu vegetačních databází Global Index of Vegetation-plot Databases (Dengler et al. 2011) pod kódem EU-CZ-001.

Turboveg for Windows

Program TURBOVEG (Hennekens & Schaminée 2001) je základním softwarem také pro Českou národní fytocenologickou databázi. V České republice může tento software zdarma získat každý amatérský i profesionální botanik, ekolog, student nebo pracovník ochrany přírody zabývající se studiem vegetace, pokud souhlasí s dodržováním níže stanovených podmínek pro práci s databází a je ochoten účastnit se výměny elektronických dat uložených v databázi. Pro získání přístupových práv kontaktujte Danu Michalcovou (dočasně zastupuje Ilona Knollová, ikuzel_at_sci.muni.cz) nebo Milana Chytrého (chytry_at_sci.muni.cz). Pro zpracování fytocenologických dat uložených v programu TURBOVEG doporučujeme používat program JUICE (Tichý 2002), který lze zdarma stáhnout zde.

Instalace TURBOVEG for WINDOWS

Zásady práce s databází

Každý zadavatel smí zadávat fytocenologické snímky do databáze jen pod určitými čísly přidělenými lokálním koordinátorem. Tím získává jistotu, že pod stejnými čísly nezadává jiné snímky někdo jiný. V rámci stejného číselného rozsahu přiděleného lokálním koordinátorem se zadávají i citace literatury, pokud jsou zadávané snímky přebírány z publikovaných zdrojů.

Autoři, kteří dosud nemají přidělen rozsah čísel, dostanou čísla přidělena při poskytnutí prvního souboru snímků do centrální databáze, tj. nejprve číslují své snímky od jedničky a pak celý soubor pošlou koordinátorovi centrální databáze, který snímkům přidělí volná čísla a přečísluje je. Pokud se zadavatel chystá své snímky publikovat, je kvůli odkazování vhodné mít již přidělená čísla z centrální databáze. Seznam rozsahů již přidělených čísel najdete zde.

Pro začátečníky doporučujeme k prostudování manuál popisující vytváření databází a zadávání dat do Turbovegu.

Seznam druhů cévnatých rostlin používaný v TURBOVEGu je modifikovanou verzí díla Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas (Ehrendorfer 1973) v němž lze najít také většinu synonym pro správný převod nomenklatury. Pokud přesto vzniknou pochybnosti při synonymizaci jmen rostlin uváděných v originálních zdrojích, je lépe nepsat daný druh do seznamu druhů ve snímku, ale do databázového pole Remarks, a to spolu s hodnotou pokryvnosti. Odtud bude po vyjasnění nomenklatorického problému možné kdykoliv v budoucnosti převést údaj do databáze. Tento seznam byl v roce 2015 aktualizován. Žádné nové druhy se oproti verzi z roku 2010 nepřidávaly, pouze u některých došlo k úpravě jména. Obě verze jsou kompatibilní. Jména mechorostů a lišejníků jsou v databázi sjednocena podle standardní literatury (Frey et al. 1995, Pišút et al. 1993). Druhový seznam používaný v České národní fytocenologické databázi, označovaný jako Czechia_Slovakia_2015, je shodný se seznamem používaným v Centrální databázi fytocenóz na Slovensku. Připomínky a návrhy k seznamu druhů prosím adresujte na danmich_at_sci.muni.cz. Seznam syntaxonů používaný v TURBOVEGu je vytvořen podle díla Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení (Moravec et al. 1995).

Seznam koordinátorů databáze

Výměna a poskytování dat

Pro zajištění účinné výměny dat si dovolujeme požádat všechny uživatele TURBOVEGu, kteří do databáze zadali jakákoliv data, aby je poskytli do centrální databáze zasláním na adresu danmich_at_sci.muni.cz nebo chytry_at_sci.muni.cz. Data z centrální databáze mohou být podle přání jejich autora nebo dodavatele poskytována ostatním uživatelům ve třech režimech:

 1. Veřejná data volně dostupná online z veřejné části databáze
 2. Veřejná data dostupná na požádání od správce centrální databáze pro účely akademického výzkumu nebo aplikací v ochraně přírody, nikoliv však pro komerční využití. Žádosti o poskytnutí dat vyřizuje Dana Michalcová (dočasně zastupuje Ilona Knollová, ikuzel_at_sci.muni.cz) nebo Milan Chytrý (chytry_at_sci.muni.cz) na základě e-mailem doručeného vysvětlení, jak a k čemu budou data použita, a specifikace výběru a požadovaného formátu. Kritéria výběru fytocenologických snímků z databáze a formáty exportovaných snímků najdete zde.
 3. Neveřejná data pouze uložená v centrální databázi, ale veřejně neposkytovaná, případně poskytovaná pouze pro účely specifikované dodavatelem.

Při použití dat vybraných z databáze v publikacích se uvádí tato standardní citace databáze:

 • Chytrý M. & Rafajová M. (2003): Czech National Phytosociological database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia 75: 1–15.

Současně se citují i publikace se zdrojem dat nebo autoři nepublikovaných dat. Tyto citace lze vynechat v případě použití fytocenologických snímků z velkého množství zdrojů, v nichž snímky z žádného zdroje výrazně nepřevažují, a to u publikací, jejichž charakter nedovoluje citovat všechny zdroje (např. články s omezeným počtem citací).

Aktualizované verze společných databází

Aktuální verze seznamu druhů: species.zip (19. 10. 2018)

Aktuální verze společných databází, tzv. popup lists: popup.zip (17. 05. 2019)

Soubor species.zip rozbalte a složku Czechia_Slovakia_2015 vložte do složky species (C:/Program Files/TURBOWIN/species). V Turbovegu připojte seznam druhů (species list) pomocí modify database attributes ke konkrétní databázi. Soubor popup.zip rozbalte a obsah vložte do složky popup (C:/Program Files/TURBOWIN/popup), při vkládání přepište všechny staré soubory.

TURBOVEG CHECK-UP – program pro kontrolu databází

Tato speciálně upravená databáze v programu MS ACCESS slouží ke kontrole fytocenologických snímků zapsaných do programu TURBOVEG. Její hlavní funkcí je vyhledávání chyb v druhových a hlavičkových datech. V druhových datech jsou to například překlepy ve jménech druhů nebo chybně uvedená vegetační patra, v hlavičkových datech např. chybějící údaje v povinných polích nebo chybné souřadnice. Aplikace se ovládá pomocí jednoduchého rozhraní, a je proto možné ji používat i bez znalosti práce s MS ACCESS. Chyby nebo údaje ve formě souhrnů se zobrazují jako přehledné sestavy, které lze vytisknout. TURBOVEG CHECK-UP používá pro hledání chyb tabulky, které lze pravidelně aktualizovat z těchto webových stránek. Kromě toho se v aplikaci nacházejí odkazy na informace o České národní fytocenologické databázi. Bližší informace a odkazy na stažení aplikace najdete zde.

Literatura

 • Ehrendorfer F. (ed.) (1973): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. Ed. 2. G. Fischer, Stuttgart.
 • Frey W., Frahm J. P., Fischer E. & Lobin W. (1995): Die Moos- und Farnpflanzen Europas. G. Fischer, Stuttgart.
 • Hennekens S.M. & Schaminée J.H.J. (2001): TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. Journal of Vegetation Science, 12: 589–591. [pdf]
 • Chytrý M. & Michalcová D. (2012): Czech National Phytosociological Database. In: Dengler J., Oldeland J., Jansen F., Chytrý M., Ewald J., Finckh M., Glöckler F., Lopez-Gonzalez G., Peet R.K. & Schaminée J.H.J., Vegetation databases for the 21st century, Biodiversity & Ecology, 4: 345. [pdf]
 • Chytrý M. & Rafajová M. (2003): Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation plot-data. Preslia, 75: 1–15. [pdf]
 • Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České Republiky. Academia, Praha.
 • Moravec J., Balátová-Tuláčková E., Blažková D., Hadač E., Hejný S., Husák Š., Jeník J., Kolbek J., Krahulec F., Kropáč Z., Neuhäusl R., Rybníček K., Řehořek V. & Vicherek J. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení (Red list of plant communities of the Czech Republic and their endangerment). Ed. 2. Severočes. Přír., Suppl. 1995: 1–206.
 • Pišút I., Lackovicová A. & Lisická E. (1993): Súpis lišajníkov Slovenska. Biológia, 48, Suppl. 1: 53–98.
 • Schaminée J.H.J., Hennekens S.M., Chytrý M. & Rodwell J.S. (2009): Vegetation-plot data and databases in Europe: an overview. Preslia, 81: 173–185. [pdf]
 • Tichý L. (2002): JUICE, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science, 13: 451–453. [pdf]

Poděkování

Dovolujeme si poděkovat všem, kteří dosud přispěli k tvorbě České národní fytocenologické databáze:

 • Irena Axmanová
 • Lucie Benediktová
 • Denisa Blažková
 • Karel Boublík
 • Jana Božková
 • Kateřina Bubíková
 • Lucia Cachovanová
 • Jaroslava Cieslarová
 • David Cigánek
 • Šárka Cimalová
 • Jaroslav Čáp
 • Alžběta Čejková
 • Barbora Čepelová
 • Martin Černý
 • Tomáš Černý
 • Pavel Daněk
 • Jiří Danihelka
 • Alice Dingová
 • Daniel Dítě
 • Ctibor Dolejší
 • Jan Douda
 • Monika Dršková
 • Martin Duchoslav
 • Helena Dušková
 • Kamila Dvořáčková
 • Jana Dvořáková
 • Jana Ďoubalová
 • Jitka Effmertová
 • Libor Ekrt
 • Viktoria Eltsova
 • Martina Fabšičová
 • Karel Fajmon
 • Petr Filippov
 • Jarmila Filippovová
 • Zuzana Fronková
 • Jiří Galda
 • Michal Gerža
 • Marek Gonda
 • Tomáš Grulich
 • Michal Hájek
 • Petra Hájková
 • Jana Halúzová
 • Petra Hanáková
 • Handrij Härtel
 • Helena Havránková
 • Radim Hédl
 • Monika Hejdová
 • Eva Hettenbergerová
 • Aleš Hoffmann
 • Viera Horáková
 • Eliška Horodyská
 • Lucie Hradilová
 • Richard Hrivnák
 • Zdenka Hroudová
 • Jaroslav Hruban
 • Jindřich Chlapek
 • Markéta Chudomelová
 • Kryštof Chytrý
 • Ivan Jindra
 • Martin Jiroušek
 • Blanka Jírů
 • Jan Juřica
 • Michal Juříček
 • Jiří Juřička
 • Veronika Kalníková
 • Veronika Kalusová
 • Zdeněk Kaplan
 • Katrin Karimová
 • Petr Karlík
 • Alexandra Klaudisová
 • Leoš Klimeš
 • Ilona Knollová
 • Martin Kočí
 • Tereza Koubková
 • František Krahulec
 • Lucie Kratochvílová
 • Zdeněk Kropáč
 • Pavel Křížek
 • Tomáš Kučera
 • Anna Kulíková
 • Petr Kuneš
 • Josef Kutlvašr
 • Jana Kůrová
 • Jitka Laburdová
 • Flavia Landucci
 • Deana Láníková
 • Martin Lepší
 • Zdeňka Lososová
 • Hana Lukšíková
 • Pavel Lustyk
 • Samuel Lvončík
 • Michal Mazák
 • Kristina Merunková
 • Dana Michalcová
 • Zuzana Myšková
 • Tereza Náhlíková
 • Jana Navrátilová
 • Lydie Navrátilová
 • Martina Nejezchlebová
 • Zdenka Neuhäuslová
 • Jiří Němec
 • Jana Nová
 • Jan Novák
 • Pavel Novák
 • Ivan Ostrý
 • Zdenka Otýpková
 • Marcela Paloudová
 • Petra Pavlíčková
 • Sylvie Pecháčková
 • Jan Pergl
 • Tomáš Peterka
 • Michaela Petrová
 • Petr Petřík
 • Zuzana Plesková
 • Marie Popelářová
 • Jan Prančl
 • Helena Prokešová
 • Petr Pyšek
 • Marie Rafajová
 • Frank Richter
 • Ludmila Rivolová
 • Jan Roleček
 • Romana Roučková
 • Zuzana Rozbrojová
 • Jiří Rozehnal
 • Eva Rozehnalová
 • Marcela Řezníčková
 • Jiří Sádlo
 • Vojtěch Sedláček
 • Hana Sekerková
 • Martina Sojneková
 • Zdeněk Soldán
 • Zbyněk Sovík
 • Veronika Srnková
 • Lenka Staňková
 • Tomáš Svačina
 • Milan Šenkýř
 • Anna Šímová
 • Petr Šmarda
 • Markéta Špelinová
 • Petra Štěpánková
 • Kateřina Šumberová
 • Markéta Táborská
 • Lubomír Tichý
 • Jana Tkačíková
 • Adam Trčka
 • Jarmila Urbánková
 • Adam Veleba
 • Jiří Velebil
 • Jiří Vicherek
 • Ondřej Vild
 • Karla Vincenecová
 • Richard Višňák
 • Michaela Vítková
 • Pavla Vlčková
 • Jaroslav Vojta
 • Alena Vydrová
 • Tomáš Vymyslický
 • Petr Vysloužil
 • Tomáš Zedínek
 • David Zelený
 • Iva Zítková
 • Dominik Zukal
 • Kristýna Žáková