Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

 
Alpínská a subalpínská vegetace
 
Travinná a keříčková vegetace
 
Ruderální a plevelová vegetace
 
Skalní a suťová vegetace
 
Vodní vegetace
 
Mokřadní vegetace
 
Prameništní a rašeliništní vegetace
 
Křovinná vegetace
 
Lesní vegetace