Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ABA01
Cetrario-Festucetum supinae Jeník 1961
Kostřavové alpínské trávníky s lišejníky

Cetrario-Festucetum supinae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Kostřavové alpínské trávníky s lišejníky jsou nízké, zpravidla rozvolněné porosty dosahující výšky 10–15 cm a pokryvnosti bylinného patra 50–70 %. Na jejich složení se podílí zpravidla jen kolem 10 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Dominantami porostů jsou trsnaté trávy kostřava nízká (Festuca supina) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). S malou pokryvností jsou zastoupeny byliny, především jestřábníky z okruhu Hieracium alpinum agg., a také keříčky Calluna vulgaris a Vaccinium myrtillus. V typických porostech je velmi dobře vyvinuto mechové patro, které dosahuje zpravidla pokryvnosti okolo 20 %. Mechorosty osídlují především volné plochy mezi trsy trav a bylin. Na složení mechového patra se nejvíce podílejí keříčkovité lišejníky rodů Cetraria a Cladonia.

Kostřavové trávníky se vyskytují v alpínském stupni v nadmořských výškách 1250–1600 m. Jejich rozšíření je omezeno na silně vyfoukávané hřebenové a vrcholové polohy nad horní hranicí lesa (tzv. kryo-eolická zón; Soukupová et al. 1995). Účinek větru se projevuje erozí, abrazí substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimě způsobuje vítr odnos napadaného sněhu. Sněhová pokrývka dosahuje jen 20–40 cm (Harčarik 2002), a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. Půdy jsou mělké, silně vysychavé, písčité až kamenité, s malým množstvím humusu a pH přibližně 5,0–5,3 (Burešová 1976). V důsledku regelací a dlouhodobého promrzání půdního profilu zde vznikají mrazové půdní formy, např. mrazem tříděné girlandové a polygonální půdy (Soukupová et al. 1995, Harčarik 2002).

Orig. (Jeník 1961): Cetrario-Festucetum supinae as. nova (Cetraria cucullata, C. islandica, C. nivalis)

Syn.: Carici rigidae-Festucetum airoidis (Jeník 1961) W. Matuszkiewicz 1965 (fantom), Festuco supinae-Polytrichetum piliferi Jeník et al. 1980

Diagnostické druhy: Agrostis rupestris, Avenella flexuosa, Bistorta major, Calluna vulgaris, Carex bigelowii, Diphasiastrum alpinum, Festuca supina, Hieracium alpinum agg., Huperzia selago, Juncus trifidus, Pulsatilla alpina subsp. austriaca, Solidago virgaurea; Alectoria ochroleuca, Cetraria cucullata, C. islandica, Cladonia arbuscula, C. bellidiflora, C. rangiferina, Racomitrium lanuginosum, Thamnolia vermicularis

Konstantní druhy: Avenella flexuosa, Bistorta major, Calluna vulgaris, Carex bigelowii, Festuca supina, Hieracium alpinum agg., Nardus stricta, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus; Cetraria islandica

Dominantní druhy: Avenella flexuosa, Carex bigelowii, Festuca supina

Formální definice: (skup. Festuca supina OR skup. Thamnolia vermicularis) NOT Calluna vulgaris pokr. > 25 % NOT Empetrum nigrum s. l. pokr. > 25 % NOT Molinia caerulea s. l. pokr. > 25 % NOT Nardus stricta pokr. > 25 % NOT Vaccinium myrtillus pokr. > 25 %

Zdroj: Kočí M. (2007): ABA01 Cetrario-Festucetum supinae Jeník 1961. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 77-80.