Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ADA01
Sphagno compacti-Molinietum caeruleae Wagnerová in Berciková 1976
Subalpínské bezkolencové trávníky

Sphagno compacti-Molinietum caeruleae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Subalpínské bezkolencové trávníky tvoří druhově chudé porosty s dominantním bezkolencem modrým (Molinia caerulea). Společenstvo má jen nevýrazné diagnostické druhy. Homogenní bylinné patro je zpravidla zapojené, dosahuje pokryvnosti okolo 100 % a výšky 40–60 cm. Vedle bezkolence se ve vyšší vrstvě bylinného patra vyskytují některé druhy vysokobylinných niv, např. Bistorta major, Solidago virgaurea a Veratrum album subsp. lobelianum. Často se uplatňují také druhy vlhkých stanovišť a zrašelinělých půd. Porosty zpravidla obsahují 10–15 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je zpravidla slabě vyvinuto, dosahuje pokryvnosti okolo 5 % a často se v něm uplatňují různé druhy rodu Sphagnum (Berciková 1976).

Společenstvo osídluje závětrná místa v karech, zejména jejich horní hrany, které bývají místem akumulace sněhu a následného uvolnění lavin. Sněhové převěje zde zpravidla odtávají v pozdním jaru, jde tedy o společenstvo výrazně chionofilní a hygrofilní. Půdy jsou nepříliš kamenité rankery, hluboké okolo 30 cm, s velkým podílem humusu. Molinia caerulea vytváří na povrchu silnou vrstvu stařiny. Půdní reakce je kyselá, pohybuje se v rozmezí pH 3,4–5,8 (Wagnerová 1970, Berciková 1976).

Orig. (Berciková 1976): Sphagno (compacti)-Molinietum coeruleae Wagnerová 1970 emend. Berciková

Syn.: Sphagno compacti-Molinietum caeruleae Wagnerová 1970 prov. ms. (§ 1, 3b)

Diagnostické druhy: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Carex bigelowii, Gentiana asclepiadea, Hieracium alpinum agg., Homogyne alpina, Hypochaeris uniflora, Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Nardus stricta, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium uliginosum, Veratrum album subsp. lobelianum; Sphagnum compactum

Konstantní druhy: Anthoxanthum odoratum s. l., Avenella flexuosa, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Carex bigelowii, Deschampsia cespitosa, Gentiana asclepiadea, Homogyne alpina, Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Nardus stricta, Potentilla erecta, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, Veratrum album subsp. lobelianum

Dominantní druhy: Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.)

Formální definice: Molinia caerulea s. l. pokr. > 50 % AND skup. Trientalis europaea NOT skup. Carex canescens NOT skup. Eriophorum vaginatum NOT Polytrichum commune pokr. > 5 %

Zdroj: Kočí M. (2007): ADA01 Sphagno compacti-Molinietum caeruleae Wagnerová in Berciková 1976. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 94-96.