Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ADA03
Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae (Jeník et al. 1980) Kočí 2001
Subalpínské metlicové trávníky

Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Subalpínské metlicové trávníky jsou druhově bohaté porosty, v nichž dominantu bylinného patra tvoří tráva metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa). Jako subdominanta se v porostech zpravidla vyskytuje lipnice širolistá (Poa chaixii) a hojně přítomny jsou také některé druhy vyšších širokolistých bylin, např. Aconitum plicatum, Bistorta major a Senecio nemorensis agg. Bylinné patro bývá většinou zcela zapojené a dosahuje průměrně výšky 40–60(–80) cm. V jeho nižší vrstvě se často vyskytují luční a pastvinné druhy, např. Hypericum maculatum a Ranunculus acris. Porosty obvykle obsahují na ploše 16–25 m² asi 15–20 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro je vyvinuto zpravidla jen slabě a s malou pokryvností.

Většina lokalit se nachází na svazích o sklonech do 25°, převážně východní až jižní orientace, nejčastěji v nadmořských výškách 1300–1450 m. Důležitým ekologickým faktorem pro výskyt společenstva je celoročně vyšší půdní vlhkost, v mělkých terénních sníženinách může dojít i ke krátkodobé stagnaci vody. Jeník et al. (1980) považují za nutnou podmínku existence tohoto společenstva sycení vodou v průběhu celé sezony. Sněhová pokrývka vytrvává poměrně dlouho, délka jejího trvání však není pro vývoj tohoto společenstvo limitující. Půdy jsou většinou hluboké, dobře vyvinuté, málo kamenité, mezotrofní až eutrofní.

Orig. (Kočí 2001a): Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae (Jeník et al. 1980) Kočí 2001 nom. nov. (Viola sudetica ~ Viola lutea subsp. sudetica)

Syn.: Avenastro planiculmis-Poëtum chaixii Šmarda 1950 (§ 37, nomen dubium), Poo chaixii-Deschampsietum cespitosae Jeník et al. 1980 (§ 31, mladší homonymum: non Poo chaixii-Deschampsietum cespitosae Pawłowski et Walas 1949)

Diagnostické druhy: Aconitum plicatum, Adenostyles alliariae, Avenula planiculmis, Bistorta major, Campanula barbata, Cerastium fontanum, Festuca supina, Ligusticum mutellina, Luzula sylvatica, Phleum rhaeticum, Poa chaixii, Potentilla aurea, Ranunculus platanifolius, Rumex arifolius, Trientalis europaea, Viola biflora, V. lutea subsp. sudetica

Konstantní druhy: Avenella flexuosa, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Deschampsia cespitosa, Hypericum maculatum, Ligusticum mutellina, Luzula luzuloides, Poa chaixii, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg., Trientalis europaea, Viola lutea subsp. sudetica

Dominantní druhy: Deschampsia cespitosa

Formální definice: Deschampsia cespitosa pokr. > 25 % AND skup. Ligusticum mutellina

Zdroj: Kočí M. (2007): ADA03 Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae (Jeník et al. 1980) Kočí 2001. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 99-100.