Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ADB01
Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae (Zlatník 1928) Jeník 1961
Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou

Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o druhově velmi bohaté společenstvo vysychavých a výhřevných stanovišť subalpínského stupně s výrazným podílem širokolistých bylin, které vytvářejí výrazný květnatý aspekt. Dominantu porostů tvoří trsnatá tráva třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), méně často i třtina chloupkatá (C. villosa). Porosty dosahují zpravidla výšky 40–60(–80) cm a pokryvnosti mezi 80–100 %. Vedle horských a alpínských druhů rostlin se vyskytují, díky příznivým topoklimatickým podmínkám, také různé relativně teplomilné druhy, např. Digitalis grandiflora, Lilium martagon, Mercurialis perennis a Pimpinella major. Vzhledem k velké druhové bohatosti porostů, která je v subalpínském stupni sudetských pohoří výjimečná (zpravidla 25–40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m²), byly lokality této vegetace tradičně označovány jako zahrádky, např. Krakonošova zahrádka. Mechové patro je vyvinuto většinou slabě, s pokryvností okolo 5 %.

Subalpínské trávníky s třtinou rákosovitou se vyskytují na závětrných, suchých a dobře osluněných svazích. Zpravidla jde o konvexní tvary reliéfu, nejčastěji v karech, např. úpatí svahů, báze skalních výchozů, ale také pravidelné lavinové dráhy. Naprostá většina stanovišť má východní až jihojihovýchodní orientaci a dosahuje sklon kolem 30°. Společenstvo se vyskytuje převážně v níže položených částech subalpínského stupně, nejčastěji v nadmořských výškách 1100–1300 m. Mezi nejdůležitější ekologické faktory podmiňující výskyt trávníků s třtinou rákosovitou patří příznivá teplota a sníh, které úzce závisí na orientaci a sklonu svahů. Pohyb sněhu omezuje rozvoj stromů a keřů, a stanoviště tak zůstává přirozeně bezlesé. Hlubší vrstva sněhu brání zimnímu promrzání půdy, na jaře však odtává poměrně časně, a tak nezkracuje vegetační období (Jeník 1961), které je ve srovnání s jinými společenstvy třídy Mulgedio-Aconitetea o něco delší. V létě půdy vysychají díky rychlejšímu odtoku vody na svazích. Velmi často jsou porosty vyvinuty na zazemňujících se suťových kuželech nebo na mělkých půdách na skalním podloží. Obzvláště na suťových kuželech bez dostatečně vyvinuté půdy mohou letní teploty vystoupit dosti vysoko. Existují však i porosty na hlubokých, dobře vyvinutých půdách.

Orig. (Jeník 1961): Bupleuro-Calamagrostidetum arundinaceae (Zlatník 28) Jeník (Bupleurum longifolium)

Syn.: Calamagrostietum arundinaceae Zlatník 1928 (§ 36, nomen ambiguum)

Diagnostické druhy: Aconitum plicatum, Allium schoenoprasum, Anemone narcissiflora, Athyrium distentifolium, Bartsia alpina, Bupleurum longifolium subsp. vapincense, Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Campanula bohemica, Delphinium elatum, Digitalis grandiflora, Festuca supina, Galium saxatile, Gentiana asclepiadea, Geranium sylvaticum, Lilium martagon, Phyteuma spicatum, Pimpinella major, Pleurospermum austriacum, Potentilla aurea, Ranunculus nemorosus, Rumex arifolius, Silene vulgaris, Thesium alpinum, Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus, Veratrum album subsp. lobelianum, Viola biflora; Racomitrium heterostichum

Konstantní druhy: Aconitum plicatum, Avenella flexuosa, Bupleurum longifolium subsp. vapincense, Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Calluna vulgaris, Digitalis grandiflora, Gentiana asclepiadea, Geranium sylvaticum, Lilium martagon, Luzula luzuloides, Pimpinella major, Pleurospermum austriacum, Potentilla erecta, Senecio nemorensis agg., Silene vulgaris, Thesium alpinum, Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus, Vaccinium myrtillus

Dominantní druhy: Calamagrostis arundinacea

Formální definice: skup. Bupleurum *vapincense

Zdroj: Kočí M. (2007): ADB01 Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae (Zlatník 1928) Jeník 1961. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 106-108.