Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ADC02
Pado borealis-Sorbetum aucupariae Matuszkiewicz et Matuszkiewicz 1975
Subalpínské jeřábovo-střemchové křoviny

Pado borealis-Sorbetum aucupariae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Subalpínské jeřábovo-střemchové křoviny mají bohatě vyvinuté keřové i bylinné patro. V keřovém patře se vedle dominantních druhů střemchy obecné skalní (Prunus padus subsp. borealis) a jeřábu ptačího olysalého (Sorbus aucuparia subsp. glabrata) často vyskytují také Lonicera nigra, Ribes petraeum a Salix silesiaca. Otevřené porosty o pokryvnosti asi 60–80 % dorůstají výšky 1,5–5 m. Podobně jako u předchozí asociace subalpínských křovin jsou druhově bohaté, obvykle s 20–30 druhy na 25–100 m². V bylinném patře převažují statné druhy svazů Adenostylion alliariae a Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii. Dominantami bylinného patra jsou často kapradiny papratka horská (Athyrium distentifolium) a kapraď samec (Dryopteris filix-mas). Mechové patro je většinou vyvinuto a dosahuje pokryvnosti průměrně 10 %.

Porosty křovin s Prunus padus subsp. borealis se nacházející nejčastěji na dnech karů, především ve vlhkých žlebech podél potoků. Většina porostů se vyskytuje na svazích východní až jihovýchodní orientace a sklonu 10–20°. Na rozdíl od porostů asociace Salici silesiacae-Betuletum carpaticae zde není vegetace tak silně mechanicky poškozována sněhem. Půdy jsou bohatě zásobeny povrchovou i podzemní vodou (Matuszkiewicz & Matuszkiewicz 1975) a jsou mělké, kamenité a často balvanité. Mezi balvany se hromadí odumřelé částí rostlin a humus. Zlatník (1925) udává pro porost s Prunus padus subsp. borealis pH 5,1.

Orig. (Matuszkiewicz & Matuszkiewicz 1975): Pado-Sorbetum (Hueck 1939) Mat. 1965 (Padus borealis ~ Prunus padus subsp. borealis, Sorbus aucuparia)

Syn.: Ribo petraeae-Prunetum petraeae Hueck 1939 (§ 2b, nomen nudum), Pado-Sorbetum Matuszkiewicz 1965 prov. (§ 3b)

Diagnostické druhy: Lonicera nigra, Prunus padus subsp. borealis, Ribes petraeum, Salix silesiaca, Sorbus aucuparia, S. sudetica; Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Cicerbita alpina, Gentiana asclepiadea, Gymnocarpium dryopteris, Paris quadrifolia, Rumex arifolius, Solidago virgaurea, Trientalis europaea

Konstantní druhy: Lonicera nigra, Ribes petraeum, Salix silesiaca, Sorbus aucuparia; Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Cicerbita alpina, Dryopteris dilatata, D. filix-mas, Gentiana asclepiadea, Gymnocarpium dryopteris, Paris quadrifolia, Rubus idaeus, Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg., Solidago virgaurea, Trientalis europaea

Dominantní druhy: Prunus padus subsp. borealis, Sorbus aucuparia, S. sudetica

Formální definice: Prunus padus subsp. borealis pokr. > 25 % AND skup. Betula carpatica NOT Sorbus aucuparia pokr. > 25 %

Zdroj: Kočí M. (2007): ADC02 Pado borealis-Sorbetum aucupariae Matuszkiewicz et Matuszkiewicz 1975. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 112-114.