Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace ADD01
Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač ex Kočí 2001
Subalpínské havezové nivy

Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Subalpínské havezové nivy tvoří vysokobylinné porosty s dominantní havezí česnáčkovou (Adenostyles alliariae). Jsou druhově poměrně bohaté a většinou zcela zapojené, dosahují pokryvnosti okolo 100 % a výšky 60–80(–120) cm. Vedle Adenostyles alliariae se ve vyšší vrstvě bylinného patra uplatňují další statné druhy vysokobylinných niv, např. Aconitum plicatum, Athyrium distentifolium, Cicerbita alpina, Doronicum austriacum a Thalictrum aquilegiifolium. Nižší bylinné patro tvoří Chaerophyllum hirsutum, Deschampsia cespitosa, Myosotis nemorosa, Rumex arifolius a Viola biflora. Na ploše 16–25 m² se v porostech vyskytuje zpravidla 15–25 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá pravidelně vyvinuto a dosahuje pokryvnosti okolo 20 %.

Vegetace asociace Ranunculo-Adenostyletum se vyskytuje většinou na svazích mírnějších sklonů (5–25°) s převažující severovýchodní orientací. Zpravidla jde o konkávní tvary reliéfu, terénní sníženiny, potoční zářezy a další vlhká a stinná místa ve velkém rozpětí nadmořských výšek přibližně od 1100 do 1400 m. Běžné jsou tyto porosty v nivách potoků nad horní hranicí lesa, na březích potoků však sestupují i níže do lesního stupně. Velké porosty se vytvářejí na přirozeně bezlesých plochách uprostřed supramontánních smrčin. V průběhu celého roku je půda vlhká jednak díky akumulaci sněhu v zimě a jeho pozvolnému odtáváním na jaře, jednak díky dostatečnému množstvím srážek ve vegetačním období. Mocná vrstva sněhu účinně ochraňuje půdu před zimním promrzáním. Půdy jsou živinami bohaté, většinou však nepříliš hluboké. Zpravidla jde o kamenité podzoly nebo v okolí toků na naplaveninách o fluvizemě s vyšším obsahem skeletu.

Orig. (Kočí 2001a): Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač ex Kočí

Syn.: Adenostyletum alliariae Pawłowski et al. 1928 (§ 36, nomen ambiguum), Adenostyletum alliariae tatricum Krajina 1933 (§ 34), Ranunculo platanifolii-Adenostyletum (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač in Mucina et Maglocký 1985 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Aconitum plicatum, Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Calamagrostis villosa, Carduus personata, Carex atrata s. l., Chaerophyllum hirsutum, Cicerbita alpina, Doronicum austriacum, Gentiana asclepiadea, Ligusticum mutellina, Phleum rhaeticum, Poa chaixii, Ranunculus platanifolius, Rumex arifolius, Stellaria nemorum, Thalictrum aquilegiifolium, Veratrum album subsp. lobelianum, Viola biflora; Oligotrichum hercynicum, Pellia epiphylla

Konstantní druhy: Adenostyles alliariae, Alchemilla vulgaris s. l., Athyrium distentifolium, Avenella flexuosa, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Chaerophyllum hirsutum, Deschampsia cespitosa, Hypericum maculatum, Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg., Stellaria nemorum, Veratrum album subsp. lobelianum, Viola biflora; Plagiomnium affine s. l.

Dominantní druhy: Adenostyles alliariae, Deschampsia cespitosa, Stellaria nemorum

Formální definice: Adenostyles alliariae pokr. > 25 % AND (skup. Aconitum plicatum OR skup. Veratrum *lobelianum) NOT skup. Laserpitium archangelica

Zdroj: Kočí M. (2007): ADD01 Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač ex Kočí 2001. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 116-118.