Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KAA01
Salicetum triandrae Malcuit 1929
Pobřežní vrbiny s vrbou trojmužnou

Salicetum triandrae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje pobřežní křoviny, jejichž fyziognomii určuje vrba trojmužná (Salix triandra) nebo vrba košíkářská (S. viminalis) a v nichž se s menší pokryvností vyskytují také vrba nachová (S. purpurea) a vrba křehká (S. euxina). Do keřového patra často pronikají liány, zvláště chmel otáčivý (Humulus lupulus) a opletník plotní (Calystegia sepium). Bylinné patro je obvykle silně zapojené. Převládá v něm zpravidla chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Dále se zde vyskytují nitrofilní druhy snášející časté záplavy, např. Aegopodium podagraria, Poa trivialis, Ranunculus repens a Urtica dioica. Z typických druhů lužních lesů zde často roste Elymus caninus a Stellaria nemorum. V porostech se obvykle vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 50–200 m2. Mechové patro zpravidla schází nebo se vyskytuje s velmi malou pokryvností.

Tato vegetace osídluje říční náplavy obvykle v klidnějších, méně sklonitých částech toků. Většina lokalit se nachází v nadmořských výškách 200–400 m. Její porosty jsou vázány na ta místa v nivách, která jsou každým rokem dlouhodobě zaplavena během jarních povodní, ale také po vydatných deštích během vegetačního období. Půdy jsou málo vyvinuté, vznikající na bahnitých nebo písčitých říčních náplavech. Jsou většinou bezkarbonátové, slabě kyselé, řidčeji neutrální (pHKCl 5,0–7,0), se silně nasyceným sorpčním komplexem (98–100 %) a příznivým poměrem C : N v rozmezí 10–15 (Neuhäuslová 1985). Vzácně se menší porosty této vegetace vyskytují i v okolí rybníků.

Orig. (Malcuit 1929): Association Salix triandra

Syn.: Salicetum triandro-viminalis Tüxen et Lohmeyer 1950, Salicetum triandrae Noirfalise in Lebrun et al. 1955, Salicetum triandro-viminalis Lohmeyer ex Moor 1958, Polygono hydropiperis-Salicetum triandrae Kevey in Borhidi et Kevey 1996

Diagnostické druhy: Salix euxina, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis; Calystegia sepium, Chaerophyllum bulbosum, Phalaris arundinacea, Silene baccifera

Konstantní druhy: Salix euxina, S. triandra, S. viminalis; Aegopodium podagraria, Calystegia sepium, Galium aparine, Phalaris arundinacea, Poa trivialis, Symphytum officinale,.Urtica dioica

Dominantní druhy: Salix alba, S. euxina, S. purpurea, S. triandra, S. viminalis; Galium aparine, Urtica dioica

Formální definice: (Salix triandra pokr. > 25 % OR Salix viminalis pokr. > 25 %) NOT skup. Caltha palustris

Zdroj: Neuhäuslová Z. & Douda J. (2013): KAA01 Salicetum triandrae Malcuit 1929. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 48-50.