Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KAC01
Salicetum albae Issler 1926
Měkké luhy s vrbou bílou

Salicetum albae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantou zpravidla řídkých porostů s jednovrstevnou strukturou stromového patra je vrba bílá (Salix alba). Místy se objevuje též vrba křehká (S. euxina), hybrid obou druhů (S. ×rubens) nebo topol černý (Populus nigra). V keřovém patře dominuje bez černý (Sambucus nigra), vytvářející často husté, obtížně průchodné porosty. Bylinné patro je silně zapojené. V jarním aspektu převládají Ficaria verna a Gagea lutea, později dominují Filipendula ulmaria, Galium aparine, Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere a Phalaris arundinacea. V podrostu sušších porostů dosahují největších pokryvností Rubus caesius a Urtica dioica. Naopak na vlhčích místech se objevují mokřadní druhy Carex riparia, Iris pseudacorus a Sium latifolium. V porostech se obvykle vyskytuje 15–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 100 m2. Mechové patro zpravidla chybí.

Společenstvo osídluje břehy velkých vodních toků v nížinách. V České republice bylo zaznamenáno převážně v nadmořských výškách 150–250 m. Je ovlivněno výrazným kolísáním hladiny podzemní vody a dříve bylo také pod vlivem každoročních záplav, které se dnes vyskytují vzácně, hlavně na člověkem méně ovlivněných tocích. Půdy jsou jílovitohlinité až písčité, ovlivněné podzemní vodou, zpravidla nevysychavé. Půdním typem je nejčastěji fluvizem, na silně podmáčených půdách také glej. Půdní reakce je slabě kyselá až neutrální. Půdy jsou velmi produktivní, mají dobrou nitrifikační schopnost, nasycený sorpční komplex a nízké hodnoty poměru C : N (Neuhäuslová 1987).

Orig. (Issler 1926): Salicetum albae

Syn.: Salicetum albae Tüxen 1931, Salici-Populetum Meijer-Drees 1936, Salicetum albo-fragilis Tüxen ex Moor 1958 p. p.

Diagnostické druhy: Acer negundo, Fraxinus angustifolia, Populus alba, P. nigra, Rubus caesius, Salix alba, S. euxina, S. triandra, S. viminalis, S. ×rubens; Aristolochia clematitis, Bidens frondosus, Calystegia sepium, Carex riparia, Humulus lupulus, Iris pseudacorus, Symphyotrichum novi-belgii agg., Symphytum officinale

Konstantní druhy: Rubus caesius, Salix alba; Bidens frondosus, Calystegia sepium, Glechoma hederacea agg. (G. hederacea s. str.), Humulus lupulus, Iris pseudacorus, Lamium maculatum, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Phalaris arundinacea, Poa palustris, Symphytum officinale,.Urtica dioica

Dominantní druhy: Rubus caesius, Salix alba; Phalaris arundinacea, Urtica dioica

Formální definice: Salix alba pokr. > 50 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 %

Zdroj: Neuhäuslová Z. & Douda J. (2013): KAC01 Salicetum albae Issler 1926. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 64-66.