Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBA02
Prunetum tenellae de Soó 1951
Stepní mandloňové křoviny

Prunetum tenellae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociaci tvoří zapojené porosty mandloně nízké (Prunus tenella), jejíž polykormony dosahují zpravidla pokryvnosti 50–90 % a výšky kolem 1 m. Mezi keři mandloně prorůstají stepní druhy s ruderální tendencí, jako jsou trávy Bromus inermis, Elymus hispidus a Melica transsilvanica a dvouděložné byliny Artemisia absinthium, Carduus acanthoides, Salvia nemorosa a Silene latifolia subsp. alba. V místech s menší pokryvností mandloně se místy vyskytuje Prunus fruticosa. Druhy nenarušovaných stepí jsou v našich porostech vzácnější. Obvykle se zde nachází 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–16 m2. Pravidelně bývá vyvinuto i mechové patro, ve kterém jsou zastoupeny např. druhy Amblystegium serpens, Eurhynchiastrum pulchellum a Homalothecium lutescens.

Naše porosty mandloně nízké se vyskytují v klimaticky teplé a suché oblasti v návaznosti na lokality stepní vegetace nebo v jejich blízkosti. Současně se však nacházejí v těsném sousedství ploch narušovaných člověkem na mezích navazujících na pole, vinohrady a polní cesty. Půdy jsou vysychavé, většinou hluboké a hlinité, vyvinuté na spraši.

Orig. (de Soó 1951): Prunetum tenellae Soó

Diagnostické druhy: Artemisia absinthium, Asparagus officinalis, Bromus inermis, Carduus acanthoides, Elymus hispidus, Euphorbia virgata, Melica transsilvanica, Prunus tenella, Salvia nemorosa, Silene latifolia; Amblystegium serpens, Eurhynchiastrum pulchellum

Konstantní druhy: Asparagus officinalis, Bromus inermis, Carduus acanthoides, Elymus hispidus, Galium aparine, Melica transsilvanica, Prunus tenella, Salvia nemorosa, Silene latifolia

Dominantní druhy: Prunus tenella

Formální definice: Prunus tenella pokr. > 25 %

Zdroj: Chytrý M. (2013): KBA02 Prunetum tenellae de Soó 1951. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 84-87.