Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBB05
Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae Passarge 1962
Vlhké nivní trnkové křoviny

Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje vysoké křoviny trnky (Prunus spinosa), hlohů (hlavně Crataegus laevigata a C. monogyna s. l.) a svídy krvavé (Cornus sanguinea), do nichž jsou hojně přimíšeny vlhkomilné keře (zejména Prunus padus a Salix cinerea) a mladé stromy druhů typických pro úvalové luhy, zejména Fraxinus angustifolia, F. excelsior, Populus alba a Ulmus laevis. Velmi častý je zde kříženec trnky a slívy označovaný jako Prunus ×fruticans, který tvoří statné, málo trnité keře. V podrostu se uplatňují lesní druhy (např. Corydalis cava, Omphalodes scorpioides a Pulmonaria officinalis agg.), vysoké mokřadní traviny (např. Carex riparia a Phalaris arundinacea) a byliny (např. Euphorbia palustris), jakož i druhy zaplavovaných nivních luk (např. Alopecurus pratensis a Colchicum autumnale). Příznačný je výskyt druhů nitrofilních lemů (např. Allium scorodoprasum, Leonurus marrubiastrum a Rubus caesius včetně lián Calystegia sepium, Fallopia dumetorum, Humulus lupulus a Silene baccifera). V porostech se obvykle vyskytuje 25–45 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 100 m2. V mechovém patře, pokud je vyvinuto, se uplatňují hlavně statné druhy rodu Brachythecium.

Jde o náhradní společenstvo úvalových lužních lesů. Porosty této asociace se vyskytují na lesních okrajích, tvoří pobřežní houštiny, izolované porosty kolem neobhospodařovaných mokrých sníženin v loukách, někdy i v průsecích lesních cest a na pasekách. Půdy jsou zpravidla čerstvě vlhké, hlinité a bohaté dusíkem. Velká část porostů byla v minulosti pravidelně zaplavována při jarních povodních.

Orig. (Passarge 1962): Rhamno-Cornetum sanguineae (Rhamnus cathartica)

Syn.: Rhamnus catharticus-Cornus sanguinea-Ges. Passarge 1957, Euonymo europaei-Cornetum sanguineae Passarge et Hofmann 1968, Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae Čarni et al. 2002

Diagnostické druhy: Acer campestre, Cornus sanguinea, Crataegus laevigata, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rubus caesius, Ulmus minor; Alliaria petiolata, Carex riparia, Chaerophyllum temulum, Colchicum autumnale, Dactylis polygama, Dipsacus laciniatus, Euphorbia esula, Ficaria verna, Gagea lutea, Glechoma hederacea agg.,.Humulus lupulus, Inula salicina, Iris pseudacorus, Lamium maculatum, Lycopus exaltatus, Pimpinella major, Silaum silaus, Silene baccifera, Veronica hederifolia agg.

Konstantní druhy: Acer campestre, Cornus sanguinea, Crataegus laevigata, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rubus caesius, Ulmus minor; Elymus repens, Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, Colchicum autumnale, Dactylis polygama, Ficaria verna, Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea agg., Humulus lupulus, Impatiens parviflora, Iris pseudacorus, Lamium maculatum, Lysimachia nummularia, Phalaris arundinacea, Pimpinella major, Poa nemoralis, P. trivialis, Urtica dioica, Veronica hederifolia agg.

Dominantní druhy: Cornus sanguinea, Prunus spinosa

Formální definice: (Cornus sanguinea pokr. > 25.% OR Crataegus levigata pokr. > 25 % OR Prunus spinosa pokr. > 25 %) AND (skup. Calystegia sepium OR skup. Chaerophyllum bulbosum OR skup. Humulus lupulus) NOT Quercus robur pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): KBB05 Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae Passarge 1962. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 106-109.