Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBB06
Carpino betuli-Prunetum spinosae Tüxen 1952
Mezofilní trnkové křoviny

Carpino betuli-Prunetum spinosae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V těchto křovinách zpravidla převládá trnka (Prunus spinosa) spolu s růžemi (hlavně Rosa canina a R. dumalis) a hlohy (zejména Crataegus rhipidophylla a C. ×macrocarpa). Častou příměs tvoří mezofilní keře a nízké stromy (zejména Euonymus europaeus, Malus sylvestris a Sambucus nigra), nízké keře pasek a lesního podrostu (např. Lonicera xylosteum a Rubus idaeus) a mladé nebo pařezově zmlazené lesní stromy (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior a Ulmus glabra). V bylinném patře převažují mezofilní druhy a současně chybí většina druhů suchomilných s výjimkou nenáročných lemových dvouděložných bylin (Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare, Fragaria moschata, Silene nutans a Trifolium medium) a některých druhů kamenitých pastvin (např. Carlina acaulis, Pilosella officinarum a Hylotelephium jullianum). Ve světlých okrajích křovin převládají četné luční a pastvinné druhy (např. Agrostis capillaris, Avenula pubescens, Cardamine pratensis, Festuca rubra, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Trisetum flavescens a Veronica chamaedrys) a často se vyskytují i acidofyty, jako je Viola canina. Pravidelnou příměsí jsou také druhy nitrofilních lemů (zejména Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, C. aureum a Geranium phaeum) a pasek (např. Epilobium angustifolium a Senecio ovatus). Ve starších porostech v lesnatých územích jsou hojné i hájové druhy, jako je Mercurialis perennis, Pulmonaria obscura a Sanicula europaea. V porostech se obvykle vyskytuje 10–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 25–100 m2. Mechové patro je značně variabilní jak v celkové pokryvnosti, tak v druhovém složení.

Společenstvo se převážně vyskytuje od teplých pahorkatin, kde je však omezeno na stinné údolní svahy s chladnějším mikroklimatem, přes střední polohy, kde je nejčastějším typem křovinné vegetace mezí a lesních okrajů, po horské oblasti, kde je naopak vázáno na výslunné, jižně až západně orientované svahy na úživnějších horninách. Podle přijaté formální definice spadají do této asociace také některé porosty z nížin, které však vznikly v návaznosti na porosty asociací Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris nebo Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae jako jejich druhově ochuzené varianty. Stanoviště asociace Carpino-Prunetum jsou většinou středně vlhká, s hlubokými půdami, nejčastěji typu kambizemí, hnědozemí a luvizemí na široké škále podkladů (různé hlubinné vyvřeliny, metamorfované i sedimentární břidličnaté horniny, ve vyšších polohách i neovulkanity a různé vápnité horniny). Podobně široká je škála lesních společenstev, které Carpino-Prunetum svým výskytem nahrazuje (dubohabřiny, květnaté i acidofilní bučiny, acidofilní doubravy a vzácněji i borové doubravy, lužní a suťové lesy).

Nomen inversum propositum et nomen conservandum propositum (proti Pruno spinosae-Crataegetum monogynae Hueck 1931)

Orig. (Tüxen 1952): Prunus spinosa-Carpinus betulus-Ass. Tx. (1928) 1952

Syn.: Pruno spinosae-Crataegetum monogynae Hueck 1931 (potenciální správné jméno, § 36, nomen ambiguum rejiciendum propositum; viz Nomenklatorická poznámka u Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris)

Diagnostické druhy: Prunus spinosa, Rosa canina agg.

Konstantní druhy: Prunus spinosa, Rosa canina agg.; Urtica dioica

Dominantní druhy: Crataegus monogyna s. l., Prunus spinosa, Rosa canina agg.; Poa nemoralis, Urtica dioica

Formální definice: (Crataegus monogyna s. l. pokr. > 25 % OR Prunus spinosa pokr. > 25.% OR Rosa canina agg. pokr. > 25 %) NOT skup. Asarum europaeum NOT skup. Brachypodium pinnatum NOT skup. Buglossoides purpurocaerulea NOT skup. Calystegia sepium NOT skup. Carex digitata NOT skup. Geranium sanguineum NOT skup. Humulus lupulus NOT skup. Lathyrus vernus NOT skup. Mercurialis perennis NOT skup. Potentilla incana NOT skup. Stachys recta NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 25 % NOT Clematis vitalba pokr. > 5 % NOT Cotoneaster integerrimus pokr. > 5 % NOT Euonymus verrucosus pokr. > 5 % NOT Festuca rupicola pokr. > 5 % NOT Fragaria viridis pokr. > 5 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25.% NOT Ligustrum vulgare pokr. > 5 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 % NOT Quercus pubescens agg. pokr. > 5 % NOT Quercus robur pokr. > 25 % NOT Robinia pseudoacacia pokr. > 25 % NOT Rubus caesius pokr. > 50.% NOT Viburnum lantana pokr. > 5 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): KBB06 Carpino betuli-Prunetum spinosae Tüxen 1952. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 109-112.