Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBC03
Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae Noirfalise ex Oberdorfer 1957
Pasekové křoviny s bezem červeným

Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Toto společenstvo má 2–5 m vysoké keřové patro s dominancí bezu červeného (Sambucus racemosa) a případnou příměsí dalších pionýrských dřevin, např. břízy bělokoré (Betula pendula) a vrby jívy (Salix caprea). Převažují lesní druhy tolerantní k zástinu, jako jsou kapradiny (např. Dryopteris carthusiana agg.), trávy (např. Poa nemoralis) a světlomilné druhy přežívající z předchozích pasekových stadií (např. Epilobium angustifolium a Galeopsis tetrahit agg.). V porostech se obvykle vyskytuje 15–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 50–100 m2. Mechové patro je většinou dobře vyvinuto a má velkou pokryvnost mezofilních a stínomilných druhů.

Senecioni-Sambucetum se vyskytuje na pasekách, lesních okrajích a světlinách ve středních a větších nadmořských výškách, zpravidla nad 500 m. Je náhradním společenstvem květnatých bučin a jedlobučin, příp. horských třtinových bučin. Nejčastěji se vyvíjí na hlubokých kambizemích, které jsou čerstvě vlhké, kypré a kyselé. Na povrchu se místy hromadí surový humus.

Orig. (Oberdorfer 1957): Senecioni (fuchsii)-Sambucetum (racemosi) Noirf. 1949 coll. (Senecio fuchsii = S. ovatus)

Syn.: Senecioni nemorensis-Sambucetum racemosae Noirfalise in Lebrun et al. 1949 (§ 2b, nomen nudum), Sambuco racemosae-Rubetum rudis Tüxen et Neumann in Tüxen 1950 (§ 2b, nomen nudum), Bryo argentei-Sambucetum racemosae Jehlík 1971, Sambucetum racemosae Oberdorfer 1973, Sambuco racemosae-Rubetum rudis Tüxen et Neumann ex Weber 1999

Diagnostické druhy: Rubus idaeus, Salix caprea,.Sambucus racemosa; Atropa bella-donna, Epilobium angustifolium

Konstantní druhy: Rubus fruticosus agg., R. idaeus, Salix caprea, Sambucus racemosa; Athyrium filix-femina, Calamagrostis epigejos, Dryopteris filix-mas, Epilobium angustifolium, Melica nutans, Poa nemoralis,.Senecio nemorensis agg. (převážně S. ovatus), Urtica dioica

Dominantní druhy: Rubus idaeus, Sambucus racemosa; Urtica dioica

Formální definice: Sambucus racemosa pokr. > 50.% NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 25 % NOT Larix decidua pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 %

Zdroj: Petřík P. & Neuhäuslová Z. (2013): KBC03 Senecioni fuchsii-Sambucetum racemosae Noirfalise ex Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 118-120.