Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBD01
Sambucetum nigrae Fijałkowski 1967
Nitrofilní křoviny s bezem černým

Sambucetum nigrae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vzhled porostů určují prutnaté a ve zralosti široce rozložené porosty mezofilního širokolistého keře bezu černého (Sambucus nigra). Doprovázejí jej další mezofilní dřeviny přirozených stanovišť (např. Acer platanoides a Euonymus europaeus) i nepůvodní dřeviny antropogenních stanovišť (např. Aesculus hippocastanum, Malus domestica, Robinia pseudoacacia a Syringa vulgaris). Hlavní úroveň porostu bývá vysoká 2–5 m; vyšší porosty někdy podrůstají spodní vrstvou keřového patra s Ribes rubrum nebo R. uva-crispa. V porostech se zpravidla vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 25–100 m2. Mechové patro obvykle chybí nebo má malou pokryvnost.

Ve volné krajině se společenstvo nachází jen v nížinách a teplých pahorkatinách, zatímco v obcích se vyskytuje až do horského stupně. Mimo sídla se nachází v nivách a na okrajích lužních lesů a akátin nebo podél lesních cest, dále na pasekách akátin a některých typů vlhkých smrkových kultur, rovněž i na polních mezích a v příkopech mezi silnicí a polem nebo v mladých stromořadích. Ve vsích a zemědělských výrobních areálech lemuje budovy a oplocení, zarůstá stará rumiště a zbořeniště, nevyužívané proluky domů ve městech, stinné dvory, opuštěné sady, zahrady, parky a hřbitovy.

Orig. (Fijałkowski 1967): Sambucetum nigrae Ass. nov.

Syn.: Aegopodio podagrariae-Sambucetum nigrae Doing 1969, Sambucetum nigrae Oberdorfer 1973, Ficario-Sambucetum nigrae Sádlo in Kolbek et al. 2003, Lamio albi-Sambucetum nigrae Linke 2003

Diagnostické druhy: Prunus domestica, Sambucus nigra; Ballota nigra, Bryonia alba, Chelidonium majus

Konstantní druhy: Sambucus nigra; Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Chelidonium majus, Elymus repens, Galium aparine, Geum urbanum,.Urtica dioica

Dominantní druhy: Sambucus nigra; Anthriscus sylvestris, Chelidonium majus, Poa trivialis,.Urtica dioica, Vitis vinifera subsp. vinifera

Formální definice: Sambucus nigra pokr. > 50 % NOT Abies alba pokr. > 25 % NOT Acer platanoides pokr. > 5 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 5 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus robur pokr. > 25 % NOT Robinia pseudoacacia pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): KBD01 Sambucetum nigrae Fijałkowski 1967. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 129-132.