Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KBG01
Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae Kolbek et Vítková in Kolbek et al. 2003
Nízké až keřovité akátiny teplých skalnatých strání

Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociaci.tvoří nízké až keřovité porosty, v nichž je dominantní dřevinou trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Zpravidla je jen 3–5 m vysoký, s netvárnou korunou a pokrouceným kmenem. Na některých lokalitách mu konkurují jiné suchomilné dřeviny, zejména Crataegus spp., Prunus spinosa a teplomilnější druhy rodu Rosa. Místy je přimíšen i Juniperus communis. Stromové patro nebývá někdy vyvinuto a nahrazuje je patro keřové. Bylinné patro je na většině lokalit poměrně husté a druhově bohaté. S velkou stálostí se vyskytují druhy suchých trávníků a světlých lesů, např. Arabidopsis arenosa, Carex humilis, Centaurea stoebe, Euphorbia cyparissias, Festuca pallens, Melica transsilvanica, Poa nemoralis, Stipa pennata, Thymus pulegioides, Verbascum lychnitis a Vincetoxicum hirundinaria. Nitrofyty jsou přítomny v místech, kde se hromadí jemnozem. Jejich pokryvnost je zpravidla zanedbatelná. Tyto porosty se vyznačují větším druhovým bohatstvím než jiné typy akátin: zpravidla obsahují 15–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 50–200 m2. Kameny nebo vystupující skalní výchozy mohou porůstat epilitické druhy mechů, zejména Ceratodon purpureus a Hypnum cupressiforme s. l. Na úživnějších substrátech se ve štěrbinách skal může vyskytovat Bryum capillare, na holé půdě Syntrichia ruralis a na obou podkladech Abietinella abietina.

Porosty této asociace porůstají výslunné, jižně orientované svahy s vystupujícími skalami v údolích řek v nadmořských výškách zpravidla mezi 200 a 400 m. Místy se vyskytují i mimo říční údolí. Nahrazují dřívější suché trávníky třídy Festuco-Brometea,.teplomilné křoviny třídy Rhamno-Prunetea a teplomilné doubravy svazů Quercion pubescenti-petraeae a Quercion petraeae. Matečnou horninou jsou různé substráty od buližníků až po bazaltoidy a vápence. Půdy jsou většinou velmi mělké, zpravidla litozemě nebo rankery, silně kyselé až slabě alkalické. Ve srovnání s přirozenými společenstvy navazující asociace Festuco pallentis-Aurinietum saxatilis (Kolbek et al. 1980) se vyznačují menším, a tudíž příznivějším poměrem C : N. I v těchto extrémních podmínkách byla v horizontu A zjištěna pro akátiny typická velmi dobrá potenciální schopnost nitrifikace (Vítková 2004a). Rozvoji nitrofilních druhů zde však brání sucho.

Orig. (Vítková et al. in Kolbek et al. 2003a: 277–284): Melico transsilvanicae-Robinietum Kolbek & Vítková ass. nova (Robinia pseudoacacia)

Diagnostické druhy: Cotoneaster integerrimus, Robinia pseudoacacia, Rosa canina agg.; Allium vineale, Arabidopsis arenosa, Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis, Festuca pallens,.Melica transsilvanica, Stipa pulcherrima, Verbascum densiflorum, V. lychnitis, Vincetoxicum hirundinaria

Konstantní druhy: Robinia pseudoacacia, Rosa canina agg.; Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Melica transsilvanica, Poa nemoralis, Verbascum lychnitis, Vincetoxicum hirundinaria

Dominantní druhy: Robinia pseudoacacia; Melica transsilvanica, Poa nemoralis; Hypnum cupressiforme s. l.

Formální definice: Robinia pseudoacacia pokr. > 25.% AND (Aurinia saxatilis pokr. > 5 % OR Melica transsilvanica pokr. > 5 % OR skup. Festuca pallens OR skup. Geranium sanguineum) NOT skup. Urtica dioica

Zdroj: Vítková M. & Kolbek J. (2013): KBG01 Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae Kolbek et Vítková in Kolbek et al. 2003. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 148-150.