Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace KCA02
Adenostylo alliariae-Pinetum mugo (Sillinger 1933) Šoltésová 1974
Subalpínské vysokobylinné klečové porosty

Adenostylo alliariae-Pinetum mugo

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociaci tvoří maloplošné, rozvolněné i zapojené porosty borovice kleče (Pinus mugo), mezi nimiž místy rostou jednotlivé jeřáby ptačí (Sorbus aucuparia) a nižší jedinci smrku ztepilého (Picea abies). Ve vyšší vrstvě bylinného patra převládá zpravidla papratka horská (Athyrium distentifolium) nebo třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), zatímco v jeho nižší vrstvě dominuje brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Charakteristický je výskyt vysokých subalpínských bylin, jako jsou Cicerbita alpina, Gentiana asclepiadea, Rumex arifolius, Senecio hercynicus a Veratrumalbum subsp. lobelianum, vzácněji i Adenostyles alliariae. Druhové bohatství cévnatých rostlin (15–20 druhů na plochách o velikosti 50–100 m2) je větší než u předchozí asociace, naopak mechové patro je vyvinuto méně než u jiných klečových porostů. Zpravidla dosahuje pokryvnosti do 30 % a vyskytují se v něm zejména běžné druhy jehličnatých lesů, jako je Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Plagiothecium undulatum a Pleurozium schreberi.

Asociace se vyskytuje zejména na lavinových drahách a v závětrných polohách v krkonošských karech v nadmořské výšce 1100–1300 m. Nachází se obvykle na svazích o sklonu 15–35°, avšak spíš na konkávních tvarech reliéfu, kde se v zimě vytváří hluboká sněhová pokrývka vytrvávající poměrně dlouho do jara. Půdy jsou zpravidla rankery na zazemněných sutích. Jsou dobře zásobené protékající vodou a dekompoziční procesy v nich probíhají rychleji než u jiných klečových porostů, a proto se surový humus vytváří jen v omezené míře a živiny jsou dobře dostupné. Kontaktní vegetací jsou často porosty vysokých bylin třídy Mulgedio-Aconitetea.

Orig. (Šoltésová 1974): Assoziation Adenostylo alliariae-Pinetum mughi (Sill., 33) comb. nova

Syn.: Mughetum altherbosum Sillinger 1933 (§ 34a), Athyrio-Pinetum mugo tatricum (§ 34a), Athyrio distentifolii-Pinetum mugo (Hadač 1956) Mucina et al. 1985

Diagnostické druhy: Pinus mugo; Athyrium distentifolium, Thelypteris limbosperma, Trientalis europaea

Konstantní druhy: Betula carpatica, Picea abies, Pinus mugo, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia; Aconitum firmum subsp. moravicum, Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Calamagrostis villosa, Cicerbita alpina, Dryopteris carthusiana, D. dilatata, D. filix-mas, Gentiana asclepiadea, Geranium sylvaticum, Gymnocarpium dryopteris, Homogyne alpina, Lycopodium annotinum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Polygonatum verticillatum, Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg., Stellaria nemorum, Thelypteris limbosperma, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, Veratrum album subsp. lobelianum, Viola biflora; Atrichum undulatum, Calliergon cordifolium, Calypogeia azurea, Chiloscyphus polyanthos, Hylocomium splendens, Pellia epiphylla, Pellia neesiana, Plagiothecium succulentum, P. undulatum, Polytrichum formosum, Rhytidiadelphus loreus, R. squarrosus, Sphagnum contortum, S. fimbriatum, S. squarrosum

Dominantní druhy: Pinus mugo

Formální definice: Pinus mugo pokr. > 25 % AND Athyrium distentifolium pokr. > 5 % AND skup. Veratrum lobelianum

Zdroj: Chytrý M. (2013): KCA02 Adenostylo alliariae-Pinetum mugo (Sillinger 1933) Šoltésová 1974. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 163-165.