Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LAA02
Carici elongatae-Alnetum glutinosae Tüxen 1931
Slatinné mokřadní olšiny

Carici elongatae-Alnetum glutinosae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tyto lesní porosty s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) se vyznačují většinou jednovrstevnou vertikální strukturou stromového patra. Pro zastíněné chudé keřové patro je charakteristický výskyt krušiny olšové (Frangula alnus) a vrby popelavé (Salix cinerea). Bylinné patro je diferencováno na mikrostanoviště kopečků a prohlubní. Zatímco kopečky hostí vedle hygrofytů (např. Carex elongata) také mezofyty (např. Dryopteris carthusiana, Oxalis acetosella a Rubus idaeus), v prohlubních jsou přítomny pouze hygrofyty a v menší míře také hydrofyty (např. Carex riparia, Iris pseudacorus, Lemna minor a Lysimachia thyrsiflora). Oproti asociaci Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae jsou výrazně zastoupeny druhy náročné na živiny (např. Glyceria maxima, Phalaris arundinacea a Urtica dioica), naopak oligotrofní druhy a acidofyty scházejí nebo mají omezené zastoupení. V porostech se obvykle vyskytuje 20–35 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 200–400 m2. Mechové patro je pravidelně vyvinuto, nemívá však velkou pokryvnost. Jeho nejčastějšími druhy jsou Plagiomnium affine s. l., Climacium dendroides a Calliergonella cuspidata.

Společenstvo se vyskytuje nejčastěji poblíž rybníků a ve slepých ramenech řek na produktivních, mezotrofních až eutrofních stanovištích od nížin do podhůří, nejčastěji v nadmořských výškách 250–500 m. Podzemní voda neproudí, ale kolísá v průběhu roku s maximem na jaře a na podzim. Charakteristický je kopečkovitý charakter půdního povrchu, ve kterém lze rozlišit kopečky s olšemi a prohlubně vyplněné po většinu roku vodou (často s výjimkou léta). Půdy mají vysoký podíl nerozložené organické hmoty; nejčastěji jde o glej nebo organozem s kyselou až neutrální půdní reakcí (pH 3,7–7,2; Mikyška 1964a, Döring-Mederake 1991, Neuhäuslová 2003, Neuhäuslová et al. in Kolbek et al. 2003a: 105–112).

Orig. (Tüxen 1931): Cariceto elongatae-Alnetum glutinosae

Syn.: Carici elongatae-Alnetum glutinosae Koch 1926 (§ 2b, nomen nudum), Carici elongatae-Alnetum glutinosae Schwickerath 1933, Hottonio-Alnetum Hueck ex Fukarek 1961

Diagnostické druhy: Alnus glutinosa, Salix cinerea; Calamagrostis canescens, Carex elongata, Dryopteris carthusiana, Galium palustre agg., Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsiflora, L. vulgaris, Peucedanum palustre, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Thelypteris palustris

Konstantní druhy: Alnus glutinosa; Calamagrostis canescens, Caltha palustris, Carex elongata, Deschampsia cespitosa, Dryopteris carthusiana, Galium palustre agg., Impatiens noli-tangere, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsiflora, L. vulgaris, Myosotis palustris agg., Peucedanum palustre, Phalaris arundinacea, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara, Urtica dioica

Dominantní druhy: Alnus glutinosa; Calamagrostis canescens, Carex acutiformis, C. elongata, Glyceria maxima, Phalaris arundinacea, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica

Formální definice: Alnus glutinosa pokr. > 25 % AND (skup. Carex elongata OR skup. Iris pseudacorus) AND skup. Lysimachia vulgaris NOT skup. Carex panicea NOT skup. Carex rostrata NOT skup. Viola palustris NOT Molinia caerulea agg. pokr. > 15 %

Zdroj: Douda J. (2013): LAA02 Carici elongatae-Alnetum glutinosae Tüxen 1931. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 171-174.