Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBA03
Carici remotae-Fraxinetum excelsioris Koch ex Faber 1936
Prameništní jasanové olšiny

Carici remotae-Fraxinetum excelsioris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantami stromového patra jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Keřové patro se vlivem podmáčení půdy a častého narušování jejího povrchu výrazně nerozvíjí. V bylinném patře se jako dominanty uplatňují hygrofyty ostřice řídkoklasá (Carex remota), řeřišnice hořká (Cardamine amara), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum) a pomněnky (Myosotis nemorosa a M.palustris subsp. laxiflora). Oproti smrkovým olšinám se nevyskytují acidofyty a naopak jsou hojné druhy eutrofních půd, např. Carex sylvatica, Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Stellaria nemorum a Urtica dioica. V porostech se obvykle vyskytuje 25–35 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 200–400 m2. Mechové patro má zpravidla malou pokryvnost; často jsou v něm zastoupeny Atrichum undulatum, Brachythecium spp., Plagiomnium affine s. l. a P. undulatum.

Společenstvo se vyskytuje na mezotrofních až eutrofních vápnitých i nevápnitých prameništích a podmáčených částech potočních niv od planárního do montánního stupně, nejčastěji v nadmořských výškách přibližně 300–700 m. Porosty se nacházejí na svazích údolí nebo podmáčených stanovištích podél pomalu tekoucích potoků. Půdy mají výrazně vyvinutý svrchní zbahnělý, jílovitý až jílovitohlinitý organominerální horizont. Půdním typem je nejčastěji glej. Povrchový humusový horizont má kyselou až neutrální reakci (pH 4,9–7,3), vysoké nasycení sorpčního komplexu (> 80 %) a poměr C : N menší než 20 (Neuhäuslová-Novotná 1977, Chytrý & Vicherek 1995, Neuhäuslová in Kolbek et al. 2003a: 113–119).

Orig. (Faber 1936): Cariceto remotae-Fraxinetum (W. Koch 1926) (Fraxinus excelsior)

Syn.: Carici remotae-Fraxinetum Koch 1926 (§ 2b, nomen nudum), Equiseto telmateiae-Fraxinetum Oberdorfer ex Seibert 1987

Diagnostické druhy: Alnus glutinosa; Athyrium filix-femina, Cardamine amara (excl. subsp. opicii), Carex remota, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, C. oppositifolium, Crepis paludosa, Equisetum sylvaticum, Festuca gigantea, Impatiens noli-tangere, Lysimachia nemorum; Plagiomnium undulatum

Konstantní druhy: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Rubus idaeus; Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Athyrium filix-femina, Caltha palustris, Cardamine amara (excl. subsp. opicii), Carex remota, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Equisetum sylvaticum, Festuca gigantea, Filipendula ulmaria, Galeobdolon luteum agg., Impatiens noli-tangere, Myosotis palustris agg., Oxalis acetosella, Ranunculus repens, Senecio nemorensis agg., Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Urtica dioica; Plagiomnium affine s. l., P. undulatum

Dominantní druhy: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior; Cardamine amara (excl. subsp. opicii), Carex brizoides, C. remota, Chaerophyllum hirsutum, Crepis paludosa, Filipendula ulmaria, Oxalis acetosella, Stellaria nemorum, Urtica dioica

Formální definice: (Alnus glutinosa pokr. > 5 % OR Fraxinus excelsior pokr. > 5 %) AND (Cardamine amara (excl. subsp. opicii) pokr. > 5 % OR Carex remota pokr. > 5 %) AND skup. Cardamine amara NOT skup. Carex acuta NOT skup. Carex elongata NOT skup. Lysimachia vulgaris NOT skup. Vaccinium myrtillus

Zdroj: Douda J. (2013): LBA03 Carici remotae-Fraxinetum excelsioris Koch ex Faber 1936. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 205-207.