Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBA07
Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae Aszód 1935 corr. Soó 1963
Panonské tvrdé luhy nížinných řek s jasanem úzkolistým

Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Stejně jako předchozí společenstvo charakterizuje i panonské jilmové jaseniny velká druhová diverzita dřevin. Stromovému patru nejčastěji dominuje jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia), habr obecný (Carpinus betulus) nebo dub letní (Quercus robur). Jako přimíšené dřeviny se uplatňují jilm vaz (Ulmus laevis), jilm habrolistý (U. minor) a javor babyka (Acer campestre). Hloh obecný (Crataegus laevigata) je nejčastějším druhem keřového patra. V jarním aspektu bylinného patra se vyskytují např. Anemone ranunculoides, Corydalis cava, Ficaria verna, Gagea lutea a Galanthus nivalis. Díky pravidelným záplavám jsou výrazněji zastoupeny hygrofyty (např. Carex remota, Deschampsiacespitosa a Galium palustre agg.) a jednoleté nitrofyty (např. Cardamine impatiens, Lapsana communis a Torilis japonica). Z hájových druhů se uplatňují Brachypodium sylvaticum, Circaea lutetiana a Dactylis polygama, ale oproti asociaci Ficario vernae-Ulmetum campestris se zde mnohé druhy vyskytují pouze v omezené míře, např. Galeobdolon montanum a Mercurialis perennis. Charakteristický je výskyt druhů vázaných na našem území na panonské lužní lesy, zejména Fraxinus angustifolia a v bylinném patře také Carex strigosa. V porostech se obvykle vyskytuje 25–40 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 200–400 m2. Mechové patro zpravidla chybí.

Společenstvo se vyskytuje podél řek v teplých nížinách v nadmořských výškách 150–200 m. Jeho výskyt byl podmíněn téměř každoročními, často opakovanými jarními záplavami v délce několika dnů až týdnů (Prax 1993, Vrška et al. 2006), které jsou dnes na většině lokalit omezeny vlivem regulací vodních toků a výstavby ochranných valů. Stanoviště jsou velmi produktivní a oproti stanovištím asociace Ficario vernae-Ulmetum campestris jsou vlhčí. Podzemní voda kolísá v hloubkách 0,5–1 m (Vrška et al. 2006). Významným faktorem pro utváření vegetace je půdotvorný substrát, který je v závislosti na charakteru sedimentace písčitý nebo hlinitý až jílovitý (Horák 1961, Vrška et al. 2006). Půdním typem jsou fluvizemě s mírně kyselou až neutrální reakcí (pH 5,5–6,8), silně nasyceným sorpčním komplexem (> 90 %) a poměrem C : N v organominerálním horizontu menším než 15 (Vrška et al. 2006).

Orig. (Aszód 1935): Fraxineto-Ulmetum (Fraxinus pannonica = F. angustifolia, Ulmus glabra)

Diagnostické druhy: Acer campestre, A. negundo, Cornus sanguinea, Fraxinus angustifolia, Quercus robur, Rubus caesius, Tilia cordata, Ulmus laevis, U. minor; Aristolochia clematitis, Brachypodium sylvaticum, Cardamine impatiens, Carex remota, C. strigosa, C. sylvatica, Circaea lutetiana, Dactylis polygama, Festuca gigantea, Geum urbanum, Glechoma hederacea agg., Lamium maculatum, Lysimachia nummularia, Rumex sanguineus, Symphyotrichum novi-belgii agg., Torilis japonica, Viola reichenbachiana

Konstantní druhy: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Fraxinus angustifolia, Quercus robur, Rubus caesius, Tilia cordata; Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Carex remota, C. sylvatica, Circaea lutetiana, Dactylis polygama, Deschampsia cespitosa, Festuca gigantea, Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea agg., Impatiens parviflora, Lamium maculatum, Lapsana communis, Lysimachia nummularia, Rumex sanguineus, Symphytum officinale, Urtica dioica, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.), Viola reichenbachiana

Dominantní druhy: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Fraxinus angustifolia, Quercus robur, Rubus caesius, Tilia cordata; Allium ursinum, Brachypodium sylvaticum, Dactylis polygama, Deschampsia cespitosa, Galeobdolon luteum agg. (G. montanum), Galium odoratum, Glechoma hederacea agg., Lamium maculatum, Symphyotrichum novi-belgii agg., Urtica dioica

Formální definice: Fraxinus angustifolia pokr. > 5 % AND (skup. Symphytum officinale OR skup. Urtica dioica)

Zdroj: Douda J. (2013): LBA07 Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae Aszód 1935 corr. Soó 1963. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 216-219.