Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBB02
Stellario holosteae-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957
Suboceanické vlhké dubohabřiny

Stellario holosteae-Carpinetum betuli

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Stellario-Carpinetum zahrnuje porosty habru obecného (Carpinus betulus) a dubu letního (Quercus robur), vzácněji dubu zimního (Quercus petraea agg.). Často se vyskytuje lípa srdčitá (Tilia cordata). Keřové patro je různě vyvinuto v závislosti na pokryvnosti stromového patra a stavech spárkaté zvěře. Vyskytují se v něm zmlazující druhy stromového patra a z dalších dřevin jsou častější zejména Acer campestre a Corylus avellana. V bylinném patře se vyskytují hájové druhy Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Galium odoratum, G. sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea a Viola reichenbachiana. K nim přistupují lesní druhy vlhkých stanovišť, např. Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Campanula trachelium, Carex sylvatica, Festuca gigantea, Lamium maculatum, Sanicula europaea, Scrophularia nodosa a Stachys sylvatica. Časté jsou také nitrofilní druhy adaptované na narušovaná stanoviště, např. Geranium robertianum, Geum urbanum a Urtica dioica. V jarním aspektu se hojně nachází Anemone nemorosa. V porostech se obvykle vyskytuje 30–40 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro má malou pokryvnost nebo chybí; častěji se v něm vyskytují druhy Atrichum undulatum, Plagiomnium affine s. l. a Polytrichum formosum.

Stellario-Carpinetum se stejně jako ostatní dubohabřiny nachází převážně v nížinách a pahorkatinách, do výšek kolem 450 m n. m. Jde o dubohabřiny vlhkých stanovišť. Vyskytují se buď na půdách typu pseudoglej, které se vyvíjejí v důsledku zasakování srážkové vody do těžkých, špatně propustných substrátů, anebo na lehčích půdách ovlivněných podzemní vodou v nivách nebo na úpatích svahů. V nivách mohou být tyto půdy občas i krátkodobě zaplaveny, ale v sušších obdobích v létě nezřídka vysychají. Půdní reakce je kyselá až neutrální.

Orig. (Oberdorfer 1957): Stellario-Carpinetum ass. nov. (Stellaria holostea, Carpinus betulus)

Syn.: Melampyro nemorosi-Carpinetum Passarge 1957 prov. (§ 3b), Melampyro nemorosi-Carpinetum Passarge 1962 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Carpinus betulus; Asarum europaeum, Campanula trachelium, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans, Pulmonaria officinalis agg., Stellaria holostea

Konstantní druhy: Carpinus betulus, Tilia cordata; Aegopodium podagraria, Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Campanula trachelium, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, G. sylvaticum, Geum urbanum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis agg., Stellaria holostea, Urtica dioica, Viola reichenbachiana

Dominantní druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea agg., Q. robur; Aegopodium podagraria, Galium odoratum, Mercurialis perennis

Formální definice: (Carpinus betulus pokr. > 25 % OR Quercus petraea agg. pokr. > 25 % OR Quercus robur pokr. > 25 %) AND (skup. Carex remota OR skup. Urtica dioica) AND skup. Lathyrus vernus NOT skup. Buglossoides purpurocaerulea NOT skup. Caltha palustris NOT skup. Carex pilosa NOT skup. Geranium sanguineum NOT skup. Lathyrus niger NOT Acer platanoides pokr. > 5 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 5 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Carex pilosa pokr. > 25 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 5 % NOT Larix decidua pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr. > 5 % NOT Ulmus glabra pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2013): LBB02 Stellario holosteae-Carpinetum betuli Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 227-230.