Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBB03
Carici pilosae-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964
Karpatské dubohabřiny

Carici pilosae-Carpinetum betuli

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Carici pilosae-Carpinetum zahrnuje lesy s dominancí habru obecného (Carpinus betulus) nebo dubu zimního (Quercus petraea agg.), ve kterých jsou často přimíšeny lípa srdčitá (Tilia cordata), buk lesní (Fagus sylvatica) a javor klen (Acer pseudoplatanus). Vzácněji se vyskytuje dub letní (Quercus robur). V keřovém patře se vyskytují zmlazující dřeviny stromového patra a kromě nich zejména Acer campestre, Corylus avellana a Daphne mezereum. V bylinném patře většinou převládá Carex pilosa, která však může i chybět. Běžné jsou hájové druhy Campanula trachelium, Carex digitata, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Fragaria vesca, Galium odoratum, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Melica nutans, Poa nemoralis, Pulmonaria obscura, Veronica chamaedrys a Viola reichenbachiana. Od jiných asociací dubohabřin se Carici pilosae-Carpinetum liší výskytem druhů východního rozšíření (kromě Carex pilosa jde zejména o Galium intermedium a Euonymus verrucosus), některých submediteránních lesních druhů (např. Euphorbia amygdaloides a Salvia glutinosa) a také ilyrsko-západokarpatského druhu Hacquetia epipactis. V jarním aspektu se místy vyskytuje Isopyrum thalictroides. V porostech se obvykle vyskytuje 25–40 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro chybí nebo je vyvinuto jen s malou pokryvností. Jeho častějšími druhy jsou Atrichum undulatum a Polytrichum formosum.

Asociace se vyskytuje hlavně v nížinách a pahorkatinách, v nadmořských výškách do 500 m, vzácně i výše. Porůstá rovinaté terény i svahy všech orientací a sklonů kromě velmi strmých svahů se skalními výchozy nebo akumulací suti. Půdy jsou zpravidla poměrně hluboké, mezické, mohou však být i částečně zamokřené (pseudooglejené nebo oglejené), nebo naopak vysychavé; těžké hlinité půdy mohou být střídavě vlhké. V karpatské části Moravy jde nejčastěji o kambizemě na paleogénních flyšových pískovcích a jílovcích, ale asociace se vyskytuje i na jiných půdách a substrátech, jako jsou kambizemě na tvrdých krystalinických horninách v okolí Brna, rendziny na vápenci v Moravském krasu, hnědozemě na měkkých neogénních až kvartérních sedimentech v nižších polohách, případně i luvizemě na vyšších říčních terasách, které mohou být místy ve spodní části půdního profilu i oglejené. Na pseudoglejích se tato asociace nachází zejména v Moravské bráně a v jejích okrajových pahorkatinách. Půdní pH se pohybuje většinou mezi 4,5 a 6,0, přičemž na pseudooglejených půdách je blíže spodní hranici tohoto intervalu. Poměr C : N je zpravidla v rozmezí 15–25, na chudších půdách může klesnout k 10 (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1972b).

Orig. (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964): Carici pilosae-Carpinetum as. nova (Carpinus betulus)

Diagnostické druhy: Carpinus betulus, Daphne mezereum, Quercus petraea agg., Tilia cordata; Asarum europaeum, Campanula trachelium, Carex digitata, C. pilosa, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Euphorbia amygdaloides, Galium intermedium, G. odoratum, Hacquetia epipactis, Lathyrus vernus, Maianthemum bifolium, Melica nutans, M. uniflora, Neottia nidus-avis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis agg., Sanicula europaea, Symphytum tuberosum, Viola reichenbachiana

Konstantní druhy: Carpinus betulus, Quercus petraea agg., Tilia cordata; Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Campanula trachelium, Carex digitata, C. pilosa, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Euphorbia amygdaloides, Fragaria vesca, Galeobdolon luteum agg., Galium intermedium, G. odoratum, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Maianthemum bifolium, Melica nutans, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis agg., Viola reichenbachiana

Dominantní druhy: Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Quercus petraea agg., Q. robur, Tilia cordata; Anemone nemorosa, Carex pilosa, Galium odoratum, Hacquetia epipactis, Melica uniflora

Formální definice: (Carpinus betulus pokr. > 25 % OR Quercus petraea agg. pokr. > 25 % OR skup. Lathyrus vernus) AND skup. Carex pilosa NOT Fagus sylvatica pokr. > 50 %

Zdroj: Chytrý M. (2013): LBB03 Carici pilosae-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 230-233.