Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBC01
Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959
Mezotrofní bučiny

Galio odorati-Fagetum sylvaticae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje vysokokmenné lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica). Obvyklá pokryvnost stromového patra se pohybuje mezi 60 a 90 %. V závislosti na stanovišti a hospodářských vlivech jsou v různé míře přímíšeny habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), dub zimní (Quercus petraea agg.), javor klen (Acer pseudoplatanus), smrk ztepilý (Picea abies) a méně často i další druhy stromů. V minulosti tvořila na různých stanovištích významnou příměs jedle bělokorá (Abies alba). Keřové patro představuje zejména zmlazení druhů stromového patra a obvykle má malou pokryvnost, případně i chybí. Bylinné patro je co do pokryvnosti i druhového složení velmi různorodé a téměř vždy obsahuje lesní druhy se širokou ekologickou amplitudou, např. Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Galium odoratum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Prenanthes purpurea, Senecio nemorensis agg. a Viola reichenbachiana. Často jsou zastoupeny některé trávy (např. Brachypodium sylvaticum, Festuca altissima a Melica nutans) a v karpatské části Moravy i ostřice chlupatá (Carex pilosa). Na úživnějších stanovištích mohou převládnout druhy náročné na vlhkost a živiny (např. Carex sylvatica, Galeobdolon luteum agg., Hordelymus europaeus, Impatiens noli-tangere, I. parviflora, Mercurialis perennis a Milium effusum), naopak na živinami chudších stanovištích jsou hojné lesní acidotolerantní druhy (např. Avenella flexuosa, Dryopteris carthusiana, D. dilatata, Hieracium murorum, Luzula luzuloides a Maianthemum bifolium). Na živinami bohatých půdách bývá vyvinut jarní aspekt, ve kterém se uplatňují geofyty (např. Anemone nemorosa, Dentaria bulbifera a D. enneaphyllos). V porostech se obvykle vyskytuje 15–25 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro bývá jen slabě vyvinuto.

Asociace se vyskytuje na většině geologických substrátů od nížin až po vyšší horské polohy, nejhojněji však v rozpětí nadmořských výšek 400–800 m, a to na plošinách i mírných nebo příkrých svazích všech orientací. Půdy jsou nejčastěji kambizemě s moderovým humusem, v nižších polohách illimerizované půdy (hnědozemě a luvizemě), ve větších nadmořských výškách pak půdy podzolované (avšak ne přímo podzoly), v okolí vodotečí nebo pramenišť oglejené. Jejich reakce je mírně kyselá až neutrální. Svrchní půdní horizonty, určující rozvoj bylinného patra, jsou středně bohaté živinami. Vodní režim je vyrovnaný: půdy nejsou ani příliš vysychavé, ani zamokřené.

Nomen mutatum propositum et nomen conservandum propositum (proti Dentario bulbiferae-Fagetum Mikyška 1939 a Festuco altissimae-Fagetum Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957; Willner et

Orig. (Sougnez & Thill 1959): Asperulo-Fagetum (Asperula odorata = Galium odoratum, Fagus sylvatica)

Syn.: Dentario bulbiferae-Fagetum Mikyška 1939 (potenciální správné jméno), Dentario bulbiferae-Fagetum Hartmann 1953 (§ 31, mladší homonymum, non: Dentario bulbiferae-Fagetum Mikyška 1939), Festuco altissimae-Fagetum Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957 (potenciální správné jméno), Dentario enneaphylli-Fagetum Oberdorfer ex W. Matuszkiewicz et A. Matuszkiewicz 1960 p. p., Tilio cordatae-Fagetum Mráz 1960 p. p., Dentario glandulosae-Fagetum W. Matuszkiewicz ex Guzikowa et Kornaś 1969 p. p.

Diagnostické druhy: Fagus sylvatica; Dentaria bulbifera, Galium odoratum, Mycelis muralis, Viola reichenbachiana

Konstantní druhy: Fagus sylvatica; Athyrium filix-femina, Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas, Galium odoratum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Senecio nemorensis agg., Viola reichenbachiana

Dominantní druhy: Fagus sylvatica; Galium odoratum, Melica uniflora, Oxalis acetosella

Formální definice: Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND skup. Galium odoratum NOT skup. Carex pilosa NOT skup. Cephalanthera damasonium NOT skup. Mercurialis perennis NOT Carex pilosa pokr. > 25 %

Zdroj: Hédl R. (2013): LBC01 Galio odorati-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 245-249.