Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBC03
Carici pilosae-Fagetum sylvaticae Oberdorfer 1957
Karpatské ostřicové bučiny

Carici pilosae-Fagetum sylvaticae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vysokokmenné lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) a pravidelnou příměsí habru obecného (Carpinus betulus) a dubu zimního (Quercus petraea agg.), vzácněji lípy srdčité (Tilia cordata), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), jedle bělokoré (Abies alba) a dalších dřevin. Keřové patro tvoří zmlazující dřeviny stromového patra a jeho rozvoj určují hospodářské fáze lesa. Bylinné patro bývá dobře vyvinuto, pokud není příliš zastíněno nadrostem; typické jsou monodominantní porosty ostřice chlupaté (Carex pilosa). Asociace se vyznačuje výskytem druhů vázaných na mezofilní listnaté lesy s areálem omezeným na střední až jihovýchodní Evropu (Hacquetia epipactis a Symphytum tuberosum), případně s východním rozšířením v rámci České republiky (Euphorbia amygdaloides a Galium intermedium). V bylinném patře se pravidelně vyskytují Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Lathyrus vernus, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Milium effusum, Pulmonaria officinalis agg. a Viola reichenbachiana. V porostech se obvykle vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro bývá vyvinuto jen slabě.

Tato asociace je ve srovnání s jinými bučinami vázána na mírně teplejší a mezotrofní stanoviště. Vyskytuje se v kolinním až montánním stupni, obvykle v nadmořských výškách 300–600 m (vzácně až do 800 m), nejčastěji na plochých hřbetech a mírných svazích různých orientací. Geologickým podkladem jsou obvykle flyšové sedimenty a sprašové hlíny, na nichž se vyvíjejí mírně kyselé kambizemě, hnědozemě a luvizemě. Půdy jsou spíš jemnozrnné, středně zásobené živinami a vodou a mohou být mírně vysychavé. Humusovou formou je obvykle moder.

Orig. (Oberdorfer 1957): Carici pilosae-Fagetum ass. nov. (Fagus sylvatica)

Diagnostické druhy: Fagus sylvatica; Carex pilosa, Cephalanthera longifolia, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium intermedium, G. odoratum, Hacquetia epipactis, Lathyrus vernus, Melica uniflora, Viola reichenbachiana

Konstantní druhy: Fagus sylvatica, Rubus fruticosus agg.; Athyrium filix-femina, Carex pilosa, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum, Lathyrus vernus, Maianthemum bifolium, Melica uniflora, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Pulmonaria officinalis agg., Viola reichenbachiana

Dominantní druhy: Fagus sylvatica; Carex pilosa, Melica uniflora

Formální definice: Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND skup. Carex pilosa NOT skup. Cephalanthera damasonium

Zdroj: Hédl R. (2013): LBC03 Carici pilosae-Fagetum sylvaticae Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 254-256.