Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBC04
Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae Willner 2002
Horské klenové bučiny

Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace stojí na pomezí mezi bučinami, papratkovými smrčinami a vysokobylinnými nivami třídy Mulgedio-Aconitetea. Stromové patro tvoří buk lesní (Fagus sylvatica) a javor klen (Acer pseudoplatanus), někdy i bříza karpatská (Betula carpatica). Běžně je přimíšen smrk ztepilý (Picea abies). Na stanovištích v karech mají stromy vlivem tlaku ležícího sněhu nízký a křivý („šavlovitý“) vzrůst (Fanta 1981). Keřové patro nezřídka splývá se stromovým. Jeho častými dřevinami jsou kromě druhů stromového patra zejména jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), vrba slezská (Salix silesiaca), růže převislá (Rosa pendulina), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a v Krkonoších jeřáb sudetský (Sorbus sudetica). Bylinné patro je obvykle zapojené a dominují v něm druhy vysokobylinných niv, např. papratka horská (Athyrium distentifolium), havez česnáčková (Adenostyles alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina) a kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum). Časté jsou vlhkomilné byliny snášející stinná a chladnější stanoviště, např. Aconitum plicatum, Allium ursinum, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Circaea alpina, Petasites albus, Ranunculus platanifolius, Rumex arifolius, Stellaria nemorum a Streptopus amplexifolius. V bylinném patře se dále silně uplatňují lesní druhy půd bohatých živinami a organickou hmotou (např. Actaea spicata, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Gymnocarpium dryopteris, Mercurialis perennis, Milium effusum a Paris quadrifolia), stejně jako druhy kyselých a chudých půd horských lesů (např. Calamagrostis arundinacea, C. villosa, Luzula sylvatica, Polygonatum verticillatum a Vaccinium myrtillus). V porostech se obvykle vyskytuje 25–45 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro je různě vyvinuto.

Tato ekologicky úzce vyhraněná asociace je vázána na chladné a vlhké polohy v horách přibližně v nadmořských výškách 900–1150 m. Substrátem jsou živinami a vodou dobře zásobené zazemněné sutě. Půdy jsou kyselé (pH 4–6), zpravidla s velkou sorpční kapacitou (Husová 1973a). Porosty jsou narušovány tlakem sněhové pokrývky, případně lavinami (Jeník 1961, Fanta 1981). Takové podmínky poskytují hluboce zaříznutá údolí horských toků a ledovcové kary. Někdy se však asociace vyskytuje i na relativně plochých terénech se skeletovitými půdami.

Orig. (Willner 2002): Athyrio distentifolii-Fagetum ass. nov. (Fagus sylvatica)

Syn.: Aceri-Fagetum Bartsch et Bartsch 1940 prov. (§ 3b)

Diagnostické druhy: Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Picea abies, Sorbus aucuparia; Aconitum plicatum, Adenostyles alliariae, Anemone nemorosa, Athyrium distentifolium, A. filix-femina, Calamagrostis villosa, Chrysosplenium alternifolium, Cicerbita alpina, Circaea alpina, Festuca altissima, Galeobdolon luteum agg., Gymnocarpium dryopteris, Homogyne alpina, Lysimachia nemorum, Milium effusum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Phegopteris connectilis, Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea, Ranunculus platanifolius, Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg., Solidago virgaurea, Stellaria nemorum, Streptopus amplexifolius, Thalictrum aquilegiifolium, Veratrum album subsp. lobelianum

Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Picea abies, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia; Anemone nemorosa, Athyrium distentifolium, A. filix-femina, Calamagrostis villosa, Cicerbita alpina, Dryopteris dilatata, D. filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Lysimachia nemorum, Maianthemum bifolium, Milium effusum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Phegopteris connectilis, Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea, Rumex arifolius, Senecio nemorensis agg., Solidago virgaurea, Stellaria nemorum, Vaccinium myrtillus, Veratrum album subsp. lobelianum

Dominantní druhy: Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica; Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Oxalis acetosella

Formální definice: (Acer pseudoplatanus pokr. > 25 % OR Fagus sylvatica pokr. > 25 %) AND skup. Veratrum lobelianum NOT Betula carpatica pokr. > 25 % NOT Picea abies pokr. > 50 % NOT Salix silesiaca pokr. > 25 % NOT Sorbus sudetica pokr. > 25 %

Zdroj: Hédl R. (2013): LBC04 Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae Willner 2002. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 256-259.