Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBC05
Galio rotundifolii-Abietetum albae Wraber 1959
Květnaté jedliny

Galio rotundifolii-Abietetum albae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Smíšené jehličnaté lesy s dominantní jedlí bělokorou (Abies alba) a častou příměsí smrku ztepilého (Picea abies) a několika dalších dřevin (zejména Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica a Pinus sylvestris). Keřové patro tvoří hlavně zmlazené dřeviny stromového patra, k nimž zejména na živinami bohatých stanovištích přistupují např. zimolez černý a obecný (Lonicera nigra a L. xylosteum), bez černý a červený (Sambucus nigra a S. racemosa) a líska obecná (Corylus avellana). Bylinné patro má pokryvnost kolem 50 %. Časté jsou druhy mezotrofní (např. Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum a Senecio nemorensis agg.), nitrofilní (např. Geranium robertianum a Mercurialis perennis) i lesní druhy s širokou ekologickou amplitudou (např. Oxalis acetosella a Rubus idaeus). Běžné jsou také acidofyty (např. Avenella flexuosa, Luzula luzuloides a Vaccinium myrtillus). Druhové složení bylinného patra je podobné jako u asociací Galio odorati-Fagetum sylvaticae a Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae. Obvykle se v něm vyskytuje 25–34 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Na rozdíl od květnatých bučin je však bohatě vyvinuto mechové patro, které má pokryvnost obvykle mezi 20 a 70 %. Tvoří je zejména druhy mezotrofní a oligotrofní (např. Eurhynchium angustirete, Hypnum cupressiforme s. l., Plagiomnium affine s. l. a Polytrichum formosum).

Květnaté jedliny se vyskytují v suprakolinním a submontánním vegetačním stupni, obvykle mezi 400 a 850 m n. m. Klimaticky jde o mírně teplé a chladné oblasti. Nejčastějším stanovištěm jsou mírné, méně často příkřejší svahy, vzácně i plošiny s prameništi. Půdy jsou obvykle kambizemě modální, na kamenitých stanovištích na přechodech k suťovým lesům svazu Tilio platyphylli-Acerion i kambizemě rankerové a rankery. Na místech se zhoršeným odtokem podzemní vody a kolem pramenišť se vyvíjejí pseudogleje nebo gleje. Vzácně se porosty této asociace nacházejí na oglejené luvizemi. Půdotvornými substráty jsou různé horniny krystalinika (hlavně ruly a žuly), ale také karpatského flyše nebo sprašové a svahové hlíny. Velmi vzácný je výskyt na vápenci (Grulich 2006b) nebo na čediči. Humusové formy jsou obvykle moder morový, moder typický a moder mulový (Boublík & Zelený 2007).

Orig. (Wraber 1959): Galieto rotundifolii-Abietetum Wraber 1955 (Abies alba)

Syn.: Galieto rotundifolii-Abietetum Wraber 1955 (§ 2b, nomen nudum), Abietetum hercynicum Husová 1968, Pyrolo secundae-Abietetum Oberdorfer ex Stoffler 1975, Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968 calamagrostietosum arundinaceae Husová 1983, Carici remotae-Abietetum Husová 1998, Saniculo europaeae-Abietetum Husová (1968) 1998

Diagnostické druhy: Abies alba, Rubus idaeus, Viscum album (subsp. abietis); Actaea spicata, Carex digitata, Dryopteris filix-mas, Galium rotundifolium, Melica nutans, Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis agg.; Eurhynchium angustirete

Konstantní druhy: Abies alba, Picea abies, Rubus idaeus; Actaea spicata, Athyrium filix-femina, Carex digitata, Dryopteris carthusiana, D. dilatata, D. filix-mas, Fragaria vesca, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Geranium robertianum, Hieracium murorum, Impatiens noli-tangere, Luzula luzuloides, Melica nutans, Mercurialis perennis, Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Senecio nemorensis agg., Urtica dioica, Viola reichenbachiana; Hypnum cupressiforme s. l., Plagiomnium affine s. l., Polytrichum formosum

Dominantní druhy: Abies alba; Calamagrostis arundinacea, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis agg.; Eurhynchium angustirete, Plagiomnium affine s. l.

Formální definice: Abies alba pokr. > 50 % AND (skup. Asarum europaeum OR skup. Galium odoratum OR skup. Lathyrus vernus) NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 %

Zdroj: Boublík K. (2013): LBC05 Galio rotundifolii-Abietetum albae Wraber 1959. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 259-263.