Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBD01
Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae Oberdorfer 1957
Vápnomilné bučiny

Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o lesy s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) a příměsí dalších dřevin. V nižších polohách je to zejména jeřáb břek (Sorbus torminalis), dub zimní (Quercus petraea agg.) a habr obecný (Carpinus betulus), ve vyšších pak smrk ztepilý (Picea abies) a jedle bělokorá (Abies alba). Na rozdíl od ostatních typů bučin bývá keřové patro bohaté a vyskytují se v něm světlomilné druhy, např. Berberis vulgaris a Sorbus aria agg. V bylinném patře se kombinují mezofilní druhy středoevropské lesní květeny (např. Dentaria enneaphyllos, Galeobdolon luteum agg. a Mercurialis perennis) se světlomilnými a teplomilnými lesními nebo lemovými druhy (např. Hylotelephium maximum, Melittis melissophyllum, Polygonatum odoratum, Primula veris a Vincetoxicum hirundinaria). Častá je přítomnost orchidejí (zejména Cephalanthera damasonium, C. rubra a Epipactis helleborine agg.) nebo zástupců čeledi Ericaceae (např. Orthilia secunda). V porostech se obvykle vyskytuje 20–40 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro je silněji vyvinuto zejména na skalních stanovištích: běžné jsou druhy Ctenidium molluscum, Hypnum cupressiforme s. l., Homalothecium lutescens a Rhytidiadelphus triquetrus.

Tato vegetace se vyskytuje většinou na vápencích, opukách a vápnitých pískovcích, ale také na vulkanitech, např. čedičích a znělcích. Stanoviště jsou poměrně variabilní, a to od relativně vlhkých ve vyšších polohách nebo na severně orientovaných svazích po vysychavé jižní svahy. Půdy jsou rendziny a pararendziny, ale také kambizemě. Lokality této asociace se nacházejí v mírně teplé, vzácně i teplé klimatické oblasti v kolinním a suprakolinním stupni, v nadmořských výškách 270–625 m (Boublík et al. 2007b).

Orig. (Oberdorfer 1957): Cephalanthero-Fagetum ass. nov. (Cephalanthera damasonium – označena jako charakteristický druh, C. rubra, Fagus sylvatica)

Diagnostické druhy: Daphne mezereum, Fagus sylvatica; Arabis hirsuta agg. (převážně A. hirsuta), Carex digitata, Cephalanthera damasonium, C. rubra, Corallorhiza trifida, Epipactis helleborine agg., Hedera helix, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, Neottia nidus-avis, Orthilia secunda, Sesleria caerulea, Viola collina; Ctenidium molluscum

Konstantní druhy: Fagus sylvatica; Campanula rapunculoides, Carex digitata, Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine agg., Galium odoratum, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Lathyrus vernus, Melica nutans, Mercurialis perennis, Mycelis muralis, Poa nemoralis

Dominantní druhy: Fagus sylvatica; Hieracium murorum, Petasites albus, Sesleria caerulea

Formální definice: Fagus sylvatica pokr. > 50 % AND (Sesleria caerulea pokr. > 5 % OR skup. Cephalanthera damasonium OR skup. Geranium sanguineum OR skup. Lathyrus niger) NOT skup. Carex pilosa NOT Carex pilosa pokr. > 25 %

Zdroj: Boublík K. (2013): LBD01 Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 264-266.