Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBE04
Vaccinio myrtilli-Abietetum albae Zeidler 1953
Brusnicové oligotrofní jedliny

Vaccinio myrtilli-Abietetum albae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Druhově chudé jehličnaté lesy s dominantní jedlí bělokorou (Abies alba) a hojným smrkem ztepilým (Picea abies) a borovicí lesní (Pinus sylvestris). Účast listnáčů je slabá, místy se vyskytuje pouze buk lesní (Fagus sylvatica) nebo duby (Quercuspetraea agg. a Q. robur). V keřovém patře se prosazuje zejména smrk, ale i ostatní druhy stromového patra. Základem druhového složení bylinného patra jsou acidofilní druhy (např. Avenella flexuosa a Dryopteris carthusiana); obvykle dominuje brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) s pokryvností mezi 25 a 75 %. V porostech se obvykle vyskytuje 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro je bohaté a má velkou pokryvnost (30–80 %). Uplatňují se v něm obecně rozšířené acidofilní lesní druhy, zejména Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi a Polytrichum formosum. V některých porostech se nacházejí i mechorosty typické pro smrčiny, např. Bazzania trilobata a Sphagnum girgensohnii.

Společenstvo se vyskytuje nejčastěji na plošinách nebo mírných svazích v pahorkatinách, vrchovinách a hornatinách suprakolinního a submontánního stupně v mírně teplé až chladné klimatické oblasti. Půdním typem je kambizem, méně často kryptopodzol, podzol nebo pseudoglej vyvinuté na rozpadech granitoidních hornin, rul nebo na kyselých sedimentech, jako jsou písky, štěrkopísky a jílovce. Půdy jsou zpravidla lehké a velmi silně kyselé. Humusovou formou je nejčastěji mor typický nebo moder morový (Boublík & Zelený 2007).

Nomen inversum propositum

Orig. (Zeidler 1953): Abieto-Vaccinietum (Abies alba, Vaccinium myrtillus)

Syn.: Vaccinio myrtilli-Abietetum Kuoch 1954 Pleuroschisma trilobatum-Variante, Vaccinio vitis-idaeae-Abietetum Oberdorfer 1957, Bazzanio-Abietetum Ellenberg et Klötzli 1972

Diagnostické druhy: Abies alba, Picea abies; Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus; Bazzania trilobata, Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Thuidium tamariscinum

Konstantní druhy: Abies alba, Picea abies; Avenella flexuosa, Dryopteris dilatata, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus; Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum

Dominantní druhy: Abies alba, Picea abies; Vaccinium myrtillus; Dicranum polysetum, D. scoparium, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi, Thuidium tamariscinum

Formální definice: Abies alba pokr. > 50 % AND (skup. Vaccinium myrtillus OR skup. Vaccinium vitis.idaea) NOT skup. Asarum europaeum NOT skup. Carex digitata NOT skup. Galium odoratum NOT skup. Lathyrus vernus NOT skup. Oxalis acetosella NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 %

Zdroj: Boublík K. (2013): LBE04 Vaccinio myrtilli-Abietetum albae Zeidler 1953. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 277-281.