Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBF01
Aceri-Tilietum Faber 1936
Suťové a skalní javorové lipiny

Aceri-Tilietum

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje suťové a skalní lesy s pestrým složením stromového patra. Dominantními stromy jsou javor mléč a klen (Acer platanoides a A. pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), vzácněji lípa velkolistá (T. platyphyllos), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm drsný (Ulmus glabra) nebo dub zimní a letní (Quercus petraea agg. a Q. robur). V některých porostech má významné zastoupení jedle bělokorá (Abies alba). Zápoj stromového patra je závislý na jeho vývojovém stadiu. Velmi bohatě rozvinuto je keřové patro s lískou obecnou (Corylus avellana), zimolezem obecným (Lonicera xylosteum), srstkou angreštem (Ribes uva-crispa) a svídou krvavou (Cornus sanguinea). Bylinné patro má pokryvnost často přes 60 %, tvoří je zejména hemikryptofyty a obsahuje nitrofilní lesní druhy (např. Galeobdolon luteum agg., Geranium robertianum, Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis agg. a Urtica dioica), kapraďorosty (Dryopteris filix-mas) a druhy svazu Carpinion betuli (např. Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus a Stellaria holostea). V porostech se obvykle vyskytuje 25–40 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro je vyvinuto zejména na balvanitých a skalních stanovištích; jeho nejčastějšími druhy jsou Atrichum undulatum, Hypnum cupressiforme s. l. a Polytrichum formosum.

Asociace porůstá suťové nebo hlinité svahy a skalní výchozy v údolích vodních toků, na svazích kopců a při jejich vrcholech v kolinním a suprakolinním stupni v mírně teplé, méně často teplé klimatické oblasti. Geologický substrát tvoří silikátové i vápnité horniny, s výjimkou kyselých pískovců a křemenců. Půdním typem je nejčastěji ranker, kambizem rankerová nebo litozem, na úpatích svahů také koluvizem. Dobrá humifikace se projevuje výskytem moderu mulového nebo mulu jako hlavních humusových forem. Půdy jsou obvykle biologicky aktivní, s dobrou zásobou živin a vysokým stupněm nasycení sorpčního komplexu (Husová in Kolbek et al. 2003a: 144–154).

Orig. (Faber 1936): Acereto-Tilietum (Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Tilia cordata, T. platyphyllos)

Syn.: Acer pseudoplatanus-Fraxinus-Wald Koch 1926, Poo nemoralis-Tilietum cordatae Firbas et Sigmond 1928 (§ 37, nomen dubium), Aceri pseudoplatani-Fraxinetum Rübel 1930 (§ 36, nomen ambiguum rejiciendum propositum), Aceri-Carpinetum betuli Klika 1941, Querco-Tilietum Rühl 1967, Querco roboris-Aceretum Husová 1968 typicum Husová 1968, Tilio platyphylli-Abietetum Husová 1968 stellarietosum Husová 1968 et typicum Husová 1968

Diagnostické druhy: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Carpinus betulus, Lonicera xylosteum, Tilia cordata, T. platyphyllos, Ulmus glabra; Campanula trachelium, Galeobdolon luteum agg., Galium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans, Mercurialis perennis, Pulmonaria officinalis agg.

Konstantní druhy: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Carpinus betulus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, T. platyphyllos; Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Asarum europaeum, Campanula trachelium, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, G. sylvaticum, Geranium robertianum, Geum urbanum, Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Melica nutans, Mercurialis perennis, Poa nemoralis, Pulmonaria officinalis agg., Stellaria holostea, Urtica dioica

Dominantní druhy: Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, T. platyphyllos; Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Mercurialis perennis; Hypnum cupressiforme s. l.

Formální definice: (Tilia cordata pokr. > 25 % OR Tilia platyphyllos pokr. > 25 % OR skup. Ulmus glabra) AND ((Polypodium vulgare agg. pokr. > 5 % AND skup. Vaccinium myrtillus) OR ((skup. Alliaria petiolata OR skup. Lathyrus vernus) AND (skup. Mercurialis perennis OR skup. Urtica dioica))) NOT skup. Carex pilosa NOT skup. Carex remota NOT skup. Corydalis cava NOT skup. Geranium sanguineum NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Alnus incana pokr. > 5 % NOT Aruncus dioicus pokr. > 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 50 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 50 % NOT Larix decidua pokr. > 25 % NOT Lunaria rediviva pokr. > 5 % NOT Picea abies pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 % NOT Quercus robur pokr. > 25 %

Zdroj: Boublík K. (2013): LBF01 Aceri-Tilietum Faber 1936. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 282-286.