Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBF02
Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris (Klika 1942) Husová in Moravec et al. 1982
Suťové javorové jaseniny

Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Suťové lesy s dominantním javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a jilmem drsným (Ulmus glabra). Významnou příměs tvoří javor mléč (Acer platanoides), buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies). V některých porostech může převládat jedle bělokorá (Abies alba). Keřové patro tvoří kromě nižších jedinců dřevin stromového patra líska obecná (Corylus avellana), bez černý a bez červený (Sambucus nigra a S. racemosa). Bylinné patro má pokryvnost obvykle nad 50 % a dominují v něm mezofilní nitrofilní druhy (např. Galeobdolon montanum, Mercurialis perennis a Urtica dioica) a kapraďorosty (nejčastěji Dryopteris filix-mas). Hojné jsou mezotrofní druhy listnatých lesů (např. Dentaria bulbifera a Galium odoratum) a vlhkomilnější nitrofyty (např. Impatiens noli-tangere a Stachys sylvatica). Oproti asociaci Aceri-Tilietum chybějí teplomilné druhy typické pro lesy nižších poloh. V porostech se obvykle vyskytuje 25–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro má pokryvnost zpravidla do 30 % a v některých porostech je vyvinuto pouze na vystupujících kamenech. Jako dominanty a nejčastější druhy se uplatňují mezotrofní a vlhkomilné (Atrichum undulatum, Plagiomnium undulatum, Rhizomnium punctatum aj.) nebo acidofilní mechy (Hypnum cupressiforme s. l., Polytrichum formosum aj.).

Tato asociace se nejčastěji nachází na sutích v údolích nebo na svazích a vrcholech kopců, kde je půdním typem zpravidla ranker nebo kambizem rankerová. Vzácněji se vyskytuje také na hlinitých substrátech v koluviálních polohách na kambizemi nebo koluvizemi; tyto půdy mohou být oglejené. Nasycení sorpčního komplexu je vysoké a humusové formy jsou příznivé (obvykle jde o moder mulový nebo mul; Husová 1968a). Společenstvo lze najít na nejrůznějších horninách; rozhodující pro jeho výskyt jsou spíš podmínky příznivé pro humifikaci. Nachází se na stanovištích s velkou a vyrovnanou vzdušnou vlhkostí v mírně teplých a chladných klimatických oblastech v suprakolinním a submontánním vegetačním stupni, zatímco výskyty v teplé oblasti a kolinním stupni jsou vzácné.

Orig. (Husová in Moravec et al. 1982): Mercuriali-Fraxinetum (Klika 1942) Husová nom. novum (Mercurialis perennis, Fraxinus excelsior)

Syn.: Aceri-Fraxinetum Tüxen 1937 (§ 31, mladší homonymum, non: Aceri pseudoplatani-Fraxinetum Rübel 1930), Aceri-Fagetum carpaticum Klika 1942 (§ 36)

Diagnostické druhy: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra; Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Geranium robertianum, Mercurialis perennis

Konstantní druhy: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra; Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Senecio nemorensis agg., Urtica dioica

Dominantní druhy: Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, T. platyphyllos, Ulmus glabra; Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Impatiens noli-tangere, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella

Formální definice: skup. Mercurialis perennis AND skup. Ulmus glabra NOT skup. Alliaria petiolata NOT skup. Cardamine amara NOT skup. Carex remota NOT skup. Corydalis cava NOT skup. Lathyrus vernus NOT skup. Petasites albus NOT Abies alba pokr. > 50 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Aruncus dioicus pokr. > 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 5 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 25 % NOT Larix decidua pokr. > 50 % NOT Lunaria rediviva pokr. > 5 % NOT Picea abies pokr. > 50 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 5 % NOT Quercus robur pokr. > 5 %

Zdroj: Boublík K. (2013): LBF02 Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris (Klika 1942) Husová in Moravec et al. 1982. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 286-289.