Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBF03
Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani Moor 1952
Udatnové a měsíčnicové javořiny

Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje lesy s javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a bukem lesním (Fagus sylvatica) ve stromovém patře a dominancí udatny lesní (Aruncus dioicus) nebo měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) v bylinném patře. Podle ekologie stanovišť spoludominují nebo někdy i převládají jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), smrk ztepilý (Picea abies) a jedle bělokorá (Abies alba). Významněji se dále uplatňují javor mléč (Acer platanoides), jilm drsný (Ulmus glabra) a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). V keřovém patře jsou důležitými dřevinami líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra) a bez červený (S. racemosa). Jde většinou o zapojené porosty, stromové patro však může být kvůli nestabilnímu substrátu do různé míry prosvětlené. V bylinném patře převládají kromě dominantních druhů běžné druhy mezofilních lesů, např. Asarum europaeum, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella a Senecio nemorensis agg. Pravidelně a s větší pokryvností zde nacházíme druhy náročné na půdní vlhkost a živiny včetně nitrofytů, např. Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Petasites albus, Pulmonaria officinalis agg., Ranunculus lanuginosus a Urtica dioica. Naopak téměř scházejí acidofyty. V porostech se obvykle vyskytuje 20–35 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Významně se uplatňují mechy, častěji např. Eurhynchium angustirete, Plagiomnium undulatum a Rhizomnium punctatum.

Udatnové a měsíčnicové javořiny představují stanovištně vyhraněný typ suťových a roklinových lesů. Jsou vázány na příkré svahy, zejména jejich úpatní části. Substráty jsou svahové sedimenty o různé textuře. Obvykle jde buď o hlinité svahoviny, kde je půdním typem koluvizem, anebo o kamenité svahy s rankery nebo rankerovými kambizeměmi, na vápencích s rendzinami. Makroklimaticky není tato asociace příliš vyhraněná, vyskytuje se od nejnižších poloh po montánní stupeň (převážně 300–900 m n. m.). Výjimečně byla zaznamenána až pod horní hranicí lesa (1255 m n. m.; Velká kotlina v Hrubém Jeseníku). Podstatnějším faktorem je mezoklima, které má tendenci k inverzím a je relativně vlhčí a chladnější než klima okolí.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Moor 1952): Arunco-Aceretum (Aruncus sylvestris = A. dioicus, Acer platanoides: jen ve dvou z deseti snímků originální diagnózy, jednou jako semenáč, A. pseudoplatanus: ve všech snímcích originální diagnózy, často s velkou pokryvností)

Syn.: Lunario-Aceretum Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957, Tilio platyphylli-Abietetum Husová 1968 lunarietosum Husová 1968, Querco roboris-Aceretum Husová 1968 lunarietosum Husová 1968, Daphno mezerei-Aceretum pseudoplatani Jeník et al. 1980

Diagnostické druhy: Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra; Aruncus dioicus, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Lunaria rediviva, Mercurialis perennis, Polystichum aculeatum

Konstantní druhy: Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra; Asarum europaeum, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Lunaria rediviva, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Senecio nemorensis agg., Urtica dioica

Dominantní druhy: Abies alba, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra; Aruncus dioicus, Galeobdolon luteum agg., Lunaria rediviva, Mercurialis perennis, Urtica dioica

Formální definice: (Abies alba pokr. > 25 % OR Acer pseudoplatanus pokr. > 5 % OR Fagus sylvatica pokr. > 5 % OR Fraxinus excelsior pokr. > 5 % OR Tilia cordata pokr. > 5 % OR Tilia platyphyllos pokr. > 5 % OR Ulmus glabra pokr. > 5 %) AND (Aruncus dioicus pokr. > 5 % OR Lunaria rediviva pokr. > 5 %) NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Alnus incana pokr. > 5 % NOT Picea abies pokr. > 50 %

Zdroj: Hédl R. (2013): LBF03 Arunco dioici-Aceretum pseudoplatani Moor 1952. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 289-292.