Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LBF04
Seslerio albicantis-Tilietum cordatae Chytrý et Sádlo 1998
Pěchavové skalní lipiny

Seslerio albicantis-Tilietum cordatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje lesy s dominancí lípy srdčité (Tilia cordata) nebo lípy velkolisté (T. platyphyllos), většinou se však ve stromovém patře vyskytují i další dřeviny, zejména Acer platanoides, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior a Quercus petraea agg. Stromové patro má zpravidla nízký vzrůst a pokryvnost v rozmezí 60–80 %. Keřové patro je druhově bohaté a zpravidla dosahuje pokryvnosti kolem 20 %. Převládá v něm líska obecná (Corylus avellana) a dále se vyskytují zejména Berberis vulgaris, Cornus mas, C. sanguinea a Sorbus aria agg. Bylinné patro má v různých porostech pokryvnost od 15 do 90 %, zejména v závislosti na zápoji stromového a keřového patra. Dominuje v něm pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea) a zastoupeny jsou různé druhy typické pro dubohabřiny (Campanula persicifolia, C. rapunculoides, Carex digitata, Galium sylvaticum, Hepatica nobilis aj.), bučiny (např. Mercurialis perennis) a teplomilné doubravy (Anthericum ramosum, Bupleurum falcatum, Primula veris, Tanacetum corymbosum, Vincetoxicum hirundinaria aj.). Charakteristický je výskyt vzácných reliktních druhů světlých lesů, lesních lemů a skalních stepí, jako jsou Aconitum anthora, Erysimum odoratum, Fourraea alpina, Noccaea montana, Polygala chamaebuxus, Saxifraga paniculata, S. sponhemica, Tephroseris integrifolia, Thesium bavarum a Viola tricolor subsp. saxatilis. Většina z nich se však vyskytuje jen na některých lokalitách. V porostech se obvykle vyskytuje 30–40 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 100–200 m2. Mechové patro je téměř vždy vyvinuto a je druhově poměrně bohaté; jeho nejčastějším druhem je Hypnum cupressiforme s. l.

Seslerio-Tilietum porůstá strmé horní části skalnatých svahů na tvrdých sedimentárních i krystalických vápencích nebo jiných vápnitých horninách, jako jsou spility a paleoandezity na Křivoklátsku, slínovce ve Džbánu, permokarbonské slepence v údolí Rokytné na Moravskokrumlovsku a vzácně i ruly na jihozápadní Moravě. Svahy jsou orientovány zpravidla k západu až severozápadu a mají sklon nejčastěji 40–50°. I když pod jednotlivými polykormony lípy může být bylinné patro dosti zastíněné, na skalních stupních existují četné světliny. Mělké půdy typu rendzina nebo pararendzina jsou ve srovnání s půdami eutrofních suťových lesů sušší a chudší živinami. Naopak ve srovnání s teplomilnými doubravami svazu Quercion pubescenti-petraeae, které se často vyskytují na sousedních jižně orientovaných svazích, je stanoviště pěchavových lipin mírně vlhčí a chladnější. Jde o maloplošné porosty zpravidla obklopené jinými lesními společenstvy, případně navazující na lískové křoviny a pěchavové trávníky. Vyskytují se v nadmořských výškách od 250 do 500 m.

Orig. (Chytrý & Sádlo 1998): Seslerio albicantis-Tilietum cordatae ass. nova (Sesleria albicans = S. caerulea)

Syn.: Aceri-Tilietum Faber 1936 seslerietosum Willner in Willner et Grabherr 2007 prov.

Diagnostické druhy: Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Sorbus aria agg., S. torminalis, Taxus baccata, Tilia platyphyllos; Anthericum ramosum, Arabidopsis arenosa, Arenaria grandiflora, Asplenium trichomanes, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Carex digitata, C. montana, Clematis recta, Cyclamen purpurascens, Fourraea alpina, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Laserpitium latifolium, Lathyrus pannonicus, Melica ciliata, Noccaea montana, Origanum vulgare, Polygonatum odoratum, Primula veris, Sesleria caerulea, Silene nemoralis, Tanacetum corymbosum, Vincetoxicum hirundinaria; Anomodon attenuatus, Barbilophozia barbata, Cirriphyllum crassinervium, Encalypta streptocarpa, Flavoparmelia caperata, Hypnum cupressiforme s. l., Peltigera praetextata, Plagiochila porelloides, Ramalina capitata, Rhytidiadelphus triquetrus, Solorina saccata

Konstantní druhy: Carpinus betulus, Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Quercus petraea agg., Sorbus aria agg., Tilia cordata, T. platyphyllos; Anthericum ramosum, Asplenium trichomanes, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Carex digitata, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Poa nemoralis, Primula veris, Sesleria caerulea, Tanacetum corymbosum, Veronica chamaedrys agg. (převážně V. vindobonensis), Vincetoxicum hirundinaria; Hypnum cupressiforme s. l., Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus triquetrus

Dominantní druhy: Carpinus betulus, Tilia cordata, T. platyphyllos; Sesleria caerulea; Hypnum cupressiforme s. l.

Formální definice: (Tilia cordata pokr. > 25 % OR Tilia platyphyllos pokr. > 25 %) AND Sesleria caerulea pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2013): LBF04 Seslerio albicantis-Tilietum cordatae Chytrý et Sádlo 1998. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 292-295.