Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LCA01
Lathyro collini-Quercetum pubescentis Klika 1932 corr. Roleček in Chytrý 2013 hoc loco
Bazifilní dubové řídkolesy na mělkých suchých půdách středních a severních Čech

Lathyro collini-Quercetum pubescentis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Teplomilné doubravy této asociace obvykle tvoří zakrslý řídkoles s pokryvností stromového patra 25–65 % a výškou stromů do 10 m; výjimkou nejsou ani křovité porosty o výšce 2–4 m. Dominantou stromového patra bývá šipák (Quercus pubescens agg.) nebo dub zimní (Q. petraea agg.), vzácně dub letní (Q. robur). Příměs mohou tvořit dřeviny světlomilné a suchomilné (především Pinus sylvestris, Sorbus aria agg. a S. torminalis) i mezofilní (nejčastěji Acer campestre, Carpinus betulus a Fraxinus excelsior). Keřové patro je mnohdy druhově bohaté (nejčastější jsou Cornus mas, C. sanguinea, Cotoneaster integerrimus, Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica a Rosa canina agg.), ale jeho pokryvnost většinou nepřesahuje 20 %, a tak nebrání výskytu světlomilných druhů v podrostu. Dominantami bylinného patra jsou hlavně graminoidy ostřice nízká (Carex humilis) a válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), významné zastoupení mají teplomilné byliny suchých trávníků a lesních lemů (především Anthericum ramosum, Dictamnus albus, Euphorbia cyparissias, Galium glaucum, Polygonatum odoratum, Stachys recta, Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys a Viola hirta). Oproti podobným porostům na Moravě, zde řazeným do asociace Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, v asociaci Lathyro-Quercetum (a) chybějí teplomilné druhy panonského termofytika (např. Dorycnium pentaphyllum agg., Euonymus verrucosus, Euphorbia epithymoides, Inula ensifolia, Iris pumila a Verbascum chaixii subsp. austriacum), (b) výrazně častěji nebo výhradně se vyskytují teplomilný keř Cotoneaster integerrimus a mírně suchomilné vápnomilné druhy Asperula tinctoria, Noccaea montana a Silene nemoralis, (c) větší zastoupení mají některé hájové druhy (Hepatica nobilis, Melica nutans, Mercurialis perennis a Stellaria holostea), (d) menší zastoupení mají druhy suchých lesních lemů. Podle analyzovaného snímkového materiálu je tato asociace tvořena kontrastnější směsí lesních a nelesních prvků než její moravská analogie. Může to být způsobeno odlišnou historií porostů, různým vegetačním kontextem, ale i odlišnými stanovištními podmínkami obou území. Jde o jedno z našich druhově nejbohatších lesních společenstev, v němž se na ploše 100–200 m2 obvykle vyskytuje 35–60 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá málo vyvinuté a obvykle dosahuje pokryvnosti jen do 10 %. Nejčastějším druhem je Hypnum cupressiforme s. l.

Lathyro-Quercetum je azonální společenstvo extrémně teplých a suchých stanovišť na pomezí lesa a bezlesí na bazických substrátech. Často je součástí vegetační mozaiky nebo zonace les – teplomilné křoviny – suché bylinné lemy – suché trávníky (– skalní vegetace). Osídluje polohy s mělkými půdami v horních částech výslunných svahů, na temenech hřbetů, v okolí skalních výchozů nebo na lesních okrajích. Vzácněji vystupuje na plošiny, většinou na místech dlouhodobě ovlivňovaných lesním hospodařením. Substrátem jsou nejčastěji rendziny na silurských a devonských vápencích Českého krasu a bazické rankery na třetihorních vyvřelinách Českého středohoří, vzácně i pararendziny na vápnitých sedimentech České tabule. V oblasti Porta bohemica v Českém středohoří se vyskytují i na amfibolitech (Kalvárie) a dalších minerálně bohatých starohorních metamorfovaných horninách.

Nomen mutatum propositum et nomen inversum propositum

Orig. (Klika 1932): As. Quercus lanuginosa-Lathyrus versicolor (Quercus lanuginosa = Q. pubescens, Lathyrus versicolor sensu auct. bohem. = L. pannonicus subsp. collinus)

Diagnostické druhy: Acer campestre, Berberis vulgaris, Cornus mas, C. sanguinea, Cotoneaster integerrimus, Ligustrum vulgare, Pyrus pyraster, Quercus pubescens agg., Sorbus aria agg., S. torminalis; Anthericum ramosum, Arabis hirsuta agg., Asperula tinctoria, Astragalus glycyphyllos, Betonica officinalis, Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Campanula bononiensis, C. trachelium, Carex humilis, C. montana, Centaurea triumfetti, Cephalanthera damasonium, Clematis recta, Crepis praemorsa, Dictamnus albus, Fourraea alpina, Galium glaucum, Geranium sanguineum, Hepatica nobilis, Inula conyzae, I. hirta, Lathyrus niger, L. pannonicus, L. vernus, Melampyrum cristatum, Melica picta, Melittis melissophyllum, Noccaea montana, Origanum vulgare, Polygonatum odoratum, Primula veris, Securigera varia, Sesleria caerulea, Silene nemoralis, Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre, Viola hirta

Konstantní druhy: Cornus mas, C. sanguinea, Cotoneaster integerrimus, Ligustrum vulgare, Quercus petraea agg., Q. pubescens agg., Sorbus aria agg., S. torminalis; Anthericum ramosum, Asperula tinctoria, Astragalus glycyphyllos, Betonica officinalis, Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Campanula trachelium, Carex humilis, C. montana, Centaurea triumfetti, Clematis recta, Dictamnus albus, Euphorbia cyparissias, Fragaria viridis, Galium glaucum, Hepatica nobilis, Inula hirta, Lathyrus pannonicus, L. vernus, Lotus corniculatus, Melampyrum cristatum, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Primula veris, Securigera varia, Stellaria holostea, Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre, Viola hirta

Dominantní druhy: Quercus petraea agg., Q. pubescens agg.; Carex humilis

Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 10 % OR Quercus pubescens agg. pokr. > 10 % OR Quercus robur pokr. > 10 %) AND skup. Buglossoides purpurocaerulea AND (skup. Lactuca perennis OR skup. Lathyrus pannonicus)

Zdroj: Roleček J. (2013): LCA01 Lathyro collini-Quercetum pubescentis Klika 1932 corr. Roleček in Chytrý 2013 hoc loco. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 303-307.