Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LCA03
Euphorbio-Quercetum Knapp ex Hübl 1959
Teplomilné bazifilní doubravy na mělkých suchých půdách

Euphorbio-Quercetum

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje teplomilné doubravy minerálně bohatých substrátů představující přechod mezi dubovými řídkolesy a stinnými dubohabřinami. Ve stromovém patře obvykle dominuje dub zimní nebo šipák (Quercus petraea agg., Q. pubescens agg.), zřídka dub letní (Q. robur). Na rozdíl od dubových řídkolesů je obvyklá významná příměs mezofilnějších dřevin (zejména Acer campestre, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Sorbus torminalis a Tilia cordata). Stromy mohou dosahovat zakrslého i dosti statného vzrůstu a také zápoj stromového patra může být velmi různý. Rozvolněnější porosty mají mnohdy bujné a druhově bohaté keřové patro, v němž se uplatňují např. Cornus mas, C. sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica a Viburnum lantana. V bylinném patře těchto doubrav se mísí druhy rozvolněných teplomilných doubrav a suchých lesních lemů (např. Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Dictamnus albus, Galium album subsp. pycnotrichum, Geranium sanguineum, Polygonatum odoratum, Tanacetum corymbosum a Vincetoxicum hirundinaria) a mezofilní lesní druhy (např. Convallaria majalis, Hepatica nobilis, Lathyrus niger, L. vernus, Melica nutans, M. uniflora, Poa nemoralis, Stellaria holostea a Viola mirabilis). Typickou součástí podrostu jsou nitrofyty (např. Campanula rapunculoides, Galium aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Impatiens parviflora a Viola odorata). Druhové bohatství je menší než v případě dubových řídkolesů: na ploše 100–200 m2 se obvykle vyskytuje 25–45 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá vyvinuto málo a obvykle dosahuje pokryvnosti jen do 10 %. K nejčastějším druhům patří Brachytheciastrum velutinum, Hypnum cupressiforme s. l., Porella platyphylla a Syntrichia ruralis.

V nejsušších oblastech osídluje Euphorbio-Quercetum přechodné polohy mezi velmi teplými a suchými stanovišti dubových řídkolesů a mezickými stanovišti dubohabřin; obvykle jde o mírné výslunné svahy a jejich úpatí, okraje plošin s hlubšími půdami nebo méně výslunné svahy. K dubovým řídkolesům má i sukcesní vztah, neboť může vznikat jeho zarůstáním. Naproti tomu v poněkud chladnějších územích představuje nejteplomilnější lesní společenstvo bazických půd a vstupuje i na extrémní, např. skalnatá stanoviště. Jeho substrátem jsou nejčastěji vápnité sedimenty, zejména vápence (Český kras, Moravský kras, Tišnovsko a Pavlovské vrchy), vápnité jílovce až pískovce České tabule (Litoměřicko, Dolní Poohří, Rožďalovicko, ojediněle jinde) a vápnitý karpatský flyš (Ždánický les a jeho předhůří, Milovický les, ojediněle jinde). Vyskytuje se však i na bazických vyvřelinách (např. České středohoří a Závist u Prahy) nebo krystalických vápencích (střední Podyjí). Půdní pH se obvykle pohybuje v rozmezí 5,5–8,0.

Orig. (Hübl 1959): Euphorbio-Quercetum Knapp 1944 (Euphorbia angulata, E. cyparissias, E. polychroma = E. epithymoides, Quercus cerris, Q. petraea, Q. pubescens)

Syn.: Euphorbio-Quercetum vindobonense Knapp 1944 (§ 1, § 34a), Torilido-Quercetum Blažková (1989) 1997, Corno-Quercetum sensu auct. non Máthé et Kovács 1962 (pseudonym), Lithospermo-Quercetumpetraeae sensu auct. bohem. non Br.-Bl. 1932 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Acer campestre, Cornus mas, C. sanguinea, Crataegus monogyna s. l., Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Quercus petraea agg., Q. pubescens agg., Sorbus torminalis; Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Carex michelii, C. montana, Clinopodium vulgare, Dictamnus albus, Hepatica nobilis, Lathyrus niger, Melittis melissophyllum, Polygonatum odoratum, Tanacetum corymbosum, Viola hirta

Konstantní druhy: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Quercus petraea agg.; Buglossoides purpurocaerulea, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Clinopodium vulgare, Hepatica nobilis, Lathyrus niger, L. vernus, Melica nutans, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Tanacetum corymbosum, Veronica chamaedrys agg. (převážně V. vindobonensis), Viola hirta

Dominantní druhy: Cornus mas, Ligustrum vulgare, Quercus petraea agg., Q. pubescens agg.; Brachypodium pinnatum, Buglossoides purpurocaerulea, Poa nemoralis, Sesleria caerulea

Formální definice: (Quercus petraea agg. pokr. > 10 % OR Quercus pubescens agg. pokr. > 10 % OR Quercus robur pokr. > 10 %) AND (skup. Acer campestre OR skup. Lathyrus vernus) AND skup. Buglossoides purpurocaerulea NOT skup. Asarum europaeum NOT skup. Iris variegata NOT skup. Lathyrus pannonicus NOT skup. Stachys recta NOT Carpinus betulus pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25 % NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr. > 25 %

Zdroj: Roleček J. (2013): LCA03 Euphorbio-Quercetum Knapp ex Hübl 1959. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 310-314.