Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LCB02
Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý et Horák 1997
Doubravy západopanonských písčin s ostřicí doubravní

Carici fritschii-Quercetum roboris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato asociace zahrnuje světlé vysokokmenné porosty s dominancí dubu letního (Quercus robur) nebo zřídka dubu zimního (Q. petraea agg.) ve stromovém patře. K nejčastěji přimíšeným druhům patří bříza bělokorá (Betula pendula) a lípa srdčitá (Tilia cordata). Keřové patro je většinou jen slabě vyvinuto, s výjimkou míst s bujně se zmlazující lípou nebo šířící se invazní střemchou pozdní (Prunus serotina). Hojným druhem keřového patra je krušina olšová (Frangula alnus), často se vyskytuje i ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a hlohy (Crataegus spp.). Bylinné patro je obvykle druhově velmi bohaté a zvlášť na místech s výrazně rozvolněným stromovým patrem dosahuje velké pokryvnosti. Nejčastějšími dominantami jsou Convallaria majalis a světlomilné traviny Brachypodium pinnatum, Carex fritschii, Festuca ovina a Molinia arundinacea. Význačná je účast druhů bezkolencových luk (např. Betonica officinalis, Galium boreale, Laserpitium prutenicum, Potentilla alba, Serratula tinctoria a Succisa pratensis) a bohatý výskyt světlomilných mezofilních a subxerofilních dvouděložných bylin (např. Asperula tinctoria, Geranium sanguineum, Iris variegata, Melampyrum cristatum, M.pratense, Peucedanum oreoselinum, Polygonatum odoratum, Silene vulgaris, Trifolium alpestre, Valeriana stolonifera subsp. angustifolia a Vicia sepium). V některých porostech jsou významně zastoupeny luční trávy (např. Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epigejos a Festuca rubra), z nichž některé (zejména Arrhenatherum elatius a Calamagrostis epigejos) se po narušení porostů mohou šířit na úkor bylin. Stínomilné lesní druhy jsou zastoupeny málo nebo chybějí. Jde o druhově velmi bohaté lesní společenstvo, ve kterém se na ploše 100–200 m2 obvykle vyskytuje 35–60 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro bývá málo vyvinuté a obvykle dosahuje pokryvnosti jen do 10 %. Jeho nejčastějším druhem je Hypnum cupressiforme s. l.

Tato asociace se u nás nachází na specifických stanovištích, jejichž výskyt je omezen na jižní část lesa Dúbrava mezi Bzencem a Hodonínem na jižní Moravě. Jde o plošinu nad mělkým údolím Moravy překrytou vrstvou křemitých vátých písků pleistocenního stáří. Zatímco v severní části Dúbravy váté písky místy dosahují mocnosti přes 25 m, v jižní části se jejich mocnost výrazně zmenšuje, většinou na 1–3 m. Vegetace písků je tak ovlivněna horninami ležícími v podloží, kterými jsou nepropustné bázemi bohaté neogenní sedimenty Vídeňské pánve (V. Novák & Pelíšek 1943). Na mírně zvlněném reliéfu vátých písků se díky tomu vytvořila jemnozrnná mozaika stanovišť suchých a vlhkých, kyselých a bazických (půdní pH leží nejčastěji v rozmezí 4,5–6,5). Ta podmiňuje velké druhové bohatství a společný výskyt druhů s odlišnými stanovištními nároky (např. Bistorta officinalis a Teucrium chamaedrys). Na sušších stanovištích ostřicové doubravy zřejmě v minulosti přecházely do suchých acidofilních doubrav na písku, tato vegetace se však až na drobné a fytocenologicky nedostatečně prostudované fragmenty nezachovala a byla nahrazena borovými monokulturami. Ve vlhčích sníženinách, místně zvaných mlaky, přecházejí doubravy do olšin, mokřadních vrbin, rákosin a porostů vysokých ostřic s výskytem reliktních světlomilných druhů (např. Carex buxbaumii, C. lasiocarpa a Spiraea salicifolia).

Orig. (Chytrý & Horák 1997): Carici fritschii-Quercetumroboris ass. nova

Diagnostické druhy: Frangula alnus, Quercus robur; Asperula tinctoria, Betonica officinalis, Carex fritschii, Cerastium arvense, Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Festuca amethystina, F. ovina, Galium boreale subsp. boreale, Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Iris variegata, Laserpitium prutenicum, Melampyrum cristatum, M. pratense, Peucedanum oreoselinum, Platanthera chlorantha, Polygonatum odoratum, Potentilla alba, Pulmonaria angustifolia, Ranunculus polyanthemos, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria, Silene nutans, S. vulgaris, Trifolium alpestre, Valeriana stolonifera, Vicia cassubica, V. sepium, Vincetoxicum hirundinaria

Konstantní druhy: Frangula alnus, Quercus robur; Achillea millefolium agg., Ajuga reptans, Anthoxanthum odoratum agg. (A. odoratum s. str.), Arrhenatherum elatius, Asperula tinctoria, Betonica officinalis, Carex fritschii, C. pallescens, Cerastium arvense, Clinopodium vulgare, Convallaria majalis, Dactylis glomerata, Euphorbia cyparissias, Festuca ovina, Fragaria vesca, Galium boreale subsp. boreale, G. mollugo agg. (G. album), G. verum agg., Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Hypericum perforatum, Iris variegata, Laserpitium prutenicum, Luzula campestris agg., Lysimachia vulgaris, Melampyrum cristatum, M. pratense, Molinia caerulea agg. (převážně M. arundinacea), Peucedanum oreoselinum, Pimpinella saxifraga, Platanthera chlorantha, Poa pratensis agg., Polygonatum odoratum, Potentilla alba, P. erecta, Ranunculus polyanthemos, Scrophularia nodosa, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria, Silene nutans, S. vulgaris, Solidago virgaurea, Succisa pratensis, Teucrium chamaedrys, Trifolium alpestre, Valeriana stolonifera, Veronica chamaedrys agg., Vicia cassubica, V. sepium, Vincetoxicum hirundinaria; Hypnum cupressiforme s. l.

Dominantní druhy: Quercus robur; Convallaria majalis, Molinia caerulea agg.

Formální definice: (Quercus robur pokr. > 10 % OR Quercus petraea agg. pokr. > 10 %) AND skup. Anthoxanthum odoratum AND skup. Geranium sanguineum AND skup. Serratula tinctoria NOT skup. Lathyrus niger

Zdroj: Roleček J. (2013): LCB02 Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý et Horák 1997. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 320-323.