Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LEA01
Thlaspio montani-Pinetum sylvestris Chytrý in Chytrý et Vicherek 1996
Hadcové bory suchých oblastí

Thlaspio montani-Pinetum sylvestris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantou těchto borů je borovice lesní (Pinus sylvestris), ke které je místy přimíšena vysazená borovice černá (Pinus nigra). Stromové patro dosahuje pokryvnosti do 60 %. Keřové patro je pravidelně vyvinuto, má různou pokryvnost a častěji se v něm vyskytují Berberis vulgaris, Frangula alnus nebo mladí jedinci dubu zimního (Quercus petraea agg.). Bylinné patro má zpravidla pokryvnost mezi 50 a 90 %. V některých porostech v něm dominuje pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), která však jinde může i zcela chybět. Běžně jsou zastoupeny obecně rozšířené teplomilné druhy (např. Carex humilis, Dianthus carthusianorum, Dorycnium germanicum, Galium verum, Pimpinella saxifraga a Thymus praecox) a charakteristicky se vyskytují druhy s malými nebo ostrůvkovitými areály a izolovanými arelami na obvodech středoevropských pohoří, z nichž mnohé lze považovat za různým způsobem reliktní. Je to zejména Myosotis stenophylla, Noccaea montana a Thesium alpinum, na lokalitách u vodní nádrže Želivka také Potentilla crantzii a endemická Minuartia smejkalii, u Mohelna a Dukovan rovněž Biscutella laevigata, Senecio erucifolius, Valeriana stolonifera subsp. angustifolia, Viola collina a V. tricolor subsp. saxatilis. Z druhů specializovaných na hadcové substráty se vyskytují Armeria elongata subsp. serpentini, Asplenium cuneifolium a Silene vulgaris, která je v Českém masivu sice hojná na různých stanovištích, ale lokálně vykazuje výraznou vazbu na hadcové bory. Běžně se vyskytuje i Festuca ovina a některé další acidofyty, zatímco brusnice a jiné boreokontinentální druhy chybějí. V porostech se obvykle nachází 20–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 200–400 m2. Mechové patro je pravidelně vyvinuto s pokryvností 10–50 %; tvoří je zejména bokoplodé mechy Dicranum polysetum, Hylocomium splendens, Hypnum cupressiforme s. l. a Pleurozium schreberi.

Tyto bory rostou výhradně na hadcovém podloží, a to na strmých svazích o sklonu 25–45°, kde se nevytváří hluboká půda, místy vystupují skalky a borový opad se hromadí mnohem méně než na sousedních plošinách. Nacházejí se v teplejších oblastech než hadcové bory asociace Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris. V údolí střední Jihlavy rostou v nadmořských výškách 280–330 m a jsou zde vázány na severně orientované svahy. V údolí kolem vodní nádrže Želivka se vyskytují v nadmořské výšce 380–420 m, a to na svazích různých orientací.

Orig. (Chytrý & Vicherek 1996): Thlaspio montani-Pinetum sylvestris Chytrý ass. nova (Thlaspi montanum = Noccaea montana)

Diagnostické druhy: Berberis vulgaris, Pinus sylvestris; Armeria elongata subsp. serpentini, Asplenium adulterinum, A. cuneifolium, A. ruta-muraria, Biscutella laevigata, Dianthus carthusianorum agg., Festuca ovina, Galium verum agg. (G. verum s. str.), Genista pilosa, Helictochloa pratensis, Hypericum montanum, Minuartia smejkalii, Myosotis stenophylla, Noccaea montana, Pimpinella saxifraga, Polygala amara subsp. brachyptera, Potentilla crantzii, Senecio viscosus, Sesleria caerulea, Silene vulgaris, Thymus praecox; Bryum capillare, Cladonia chlorophaea s. l., C. fimbriata, C. furcata, C. rangiferina s. l., Dicranum polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Pseudoscleropodium purum, Rhytidiadelphus triquetrus

Konstantní druhy: Betula pendula, Pinus sylvestris, Rubus idaeus; Achillea millefolium agg., Armeria elongata subsp. serpentini, Asplenium cuneifolium, Dianthus carthusianorum agg., Festuca ovina, Galium verum agg. (G. verum s. str.), Helictochloa pratensis, Hieracium murorum, Hypericum montanum, Myosotis stenophylla, Noccaea montana, Pimpinella saxifraga, Potentilla crantzii, Senecio viscosus, Sesleria caerulea, Silene vulgaris, Thymus praecox; Dicranum polysetum, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Pseudoscleropodium purum

Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Festuca ovina, Sesleria caerulea; Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi

Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 15 % AND ((Sesleria caerulea pokr. > 5 % AND skup. Asplenium adulterinum) OR skup. Armeria serpentini) NOT Vaccinium myrtillus pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2013): LEA01 Thlaspio montani-Pinetum sylvestris Chytrý in Chytrý et Vicherek 1996. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 368-371.