Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LFB01
Cladino-Pinetum sylvestris Juraszek 1928
Lišejníkové bory

Cladino-Pinetum sylvestris

Foto na botanickafotogalerie.cz

V rozvolněných a často i nízkých porostech převládá borovice lesní (Pinus sylvestris). Keřové patro většinou chybí. V druhově velmi chudém bylinném patře se vyskytují keříčky Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea a tráva Avenella flexuosa. V porostech se obvykle vyskytuje jen kolem 5 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 200 m2. Oproti porostům této asociace v Polsku a na Slovensku v bylinném patře chybějí psamofilní druhy Carex ericetorum, Corynephorus canescens, Spergula morisonii aj. Mechové patro bývá naopak druhově bohaté a dominují v něm keříčkovité lišejníky Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. rangiferina s. l. a další druhy rodu Cladonia. Časté jsou i mechy Dicranum polysetum, Leucobryum glaucum s. l. a Pleurozium schreberi, které však nedosahují velké pokryvnosti.

Porosty této asociace se vyskytují od kolinního do submontánního stupně, nejčastěji v nadmořských výškách 300–600 m, na živinami velmi chudých druhohorních a třetihorních pískovcích a zpevněných vátých píscích, na kterých se vyvíjejí vysychavé a silně kyselé půdy typu podzol arenický, někdy s vyvinutým ortštejnem. V západních Čechách se lišejníkové bory vyskytují i na písčitých žulových zvětralinách s půdami typu podzol nebo kambizem arenická.

Nomen inversum propositum

Orig. (Juraszek 1928): Pineto-cladinetum (Pinus sylvestris, Cladonia alpestris = C. stellaris, C. gracilis, C. rangiferina, C. sylvatica = C. arbuscula, C. uncialis)

Syn.: Cladonio sylvaticae-rangiferinae-Pinetum sylvestris Juraszek 1928 (§ 34c), Cladonio-Pinetum Kobendza 1930, Dicrano-Pinetum Preising et Knapp ex Oberdorfer 1957 p. p., Leucobryo-Pinetum W. Matuszkiewicz 1962 p. p., Peucedano oreoselini-Pinetum W. Matuszkiewicz 1962 p. p.

Diagnostické druhy: Pinus sylvestris; Calluna vulgaris, Chimaphila umbellata, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. gracilis, C. chlorophaea s. l., C. rangiferina s. l., Dicranum polysetum, D. spurium, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi, Ptilidium ciliare

Konstantní druhy: Pinus sylvestris; Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Cladonia arbuscula, C. rangiferina, Dicranum polysetum, D. scoparium, D. spurium, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi

Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Cladonia rangiferina s. l.

Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 10 % AND (Cladonia rangiferina s. l. pokr. > 25 % OR (Cladonia arbuscula pokr. > 10 % AND Cladonia rangiferina s. l. pokr. > 5 %)) NOT skup. Atropa bella-donna NOT skup. Aurinia saxatilis NOT skup. Cytisus nigricans NOT skup. Epilobium angustifolium NOT skup. Frangula alnus NOT skup. Geranium sanguineum NOT skup. Jasione montana NOT skup. Polytrichum piliferum NOT skup. Viscaria vulgaris NOT Quercus petraea agg. pokr. > 10 % NOT Quercus robur pokr. > 10 %

Zdroj: Zelený D. (2013): LFB01 Cladino-Pinetum sylvestris Juraszek 1928. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 391-393.