Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LFB02
Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris Juraszek 1928
Brusnicové bory

Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Ve stromovém patře převládá borovice lesní (Pinus sylvestris), občas doprovázená duby (Quercus petraea agg. nebo Q. robur), ke kterým se ve větších nadmořských výškách nebo klimaticky inverzních polohách přidává smrk ztepilý (Picea abies) a na vodou ovlivněných půdách také jedle bělokorá (Abies alba). Na skalnatých stanovištích bývají porosty rozvolněné, se stromovým patrem tvořeným nízkými křivolakými borovicemi, na plošinách na lépe vyvinutých půdách bývají naopak borovice dobře rostlé. V málo vyvinutém keřovém patře se kromě zmlazující se borovice a dubu vyskytuje zejména bříza bělokorá (Betula pendula), bříza pýřitá (B. pubescens), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) a krušina olšová (Frangula alnus). Bylinné patro je většinou druhově chudé, s malou pokryvností a převahou acidofilních trav (Avenella flexuosa a Festuca ovina) nebo keříčků (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus nebo V. vitis-idaea). Na vlhčích stanovištích se přidávají trávy Calamagrostis villosa nebo Molinia caerulea agg. Pro porosty na hadcích je charakteristický výskyt druhů Asplenium cuneifolium a Silene vulgaris. V porostech se obvykle vyskytuje 5–10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro může být dobře vyvinuté a dominují v něm acidofilní mechy (např. Dicranum polysetum, D. scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi a Pohlia nutans), na vlhčích stanovištích se přidávají Bazzania trilobata, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii a další. Přimíšeny mohou být keříčkovité lišejníky (zejména Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. rangiferina s. l. a jiné druhy rodu Cladonia) a na skalnatých stanovištích přistupují i lišejníky lupenité (především zástupci rodů Parmelia s. l. a Umbilicaria).

Brusnicové bory se vyskytují od kolinního do montánního stupně, nejčastěji v nadmořských výškách 250–800 m, vliv různého klimatu v závislosti na nadmořské výšce je však na těchto extrémních stanovištích většinou málo výrazný. Často jde o skalnaté svahy nebo vypreparované skalní hřbety v hlubokých říčních údolích nebo pískovcových skalních městech. Podklad v tom případě obvykle tvoří kyselé, minerálně chudé a těžko zvětrávající horniny (např. křemence, buližníky, křemité pískovce, slepence a různé horniny krystalinika), vzácně i horniny minerálně bohatší. Půdy jsou lehké, písčité a málo vyvinuté, typu litozem nebo ranker litický, někdy podzolový. Rozsáhlé borové porosty se nacházejí i na plošinách a mírných svazích v oblastech tvořených pískovci nebo vátými písky, případně silikátovými horninami překrytými písčitou zvětralinou. Půdy jsou v tom případě nejčastěji typu podzol arenický až kambizem arenická, která může být v depresích oglejená. Ve větších nadmořských výškách se bory vyskytují i na balvanitých kamenných mořích, na kterých je převládajícím půdním typem ranker. Roztroušeně se bory vyskytují i na hadcovém substrátu, kde jsou převládajícím půdním typem mělké až středně hluboké rankery až kambizemě, u kterých na plošinách může docházet k sezonnímu zamokřování.

Nomen inversum propositum Orig. (Juraszek 1928): Pinus silvestris-Vaccinium myrtillus Assoz. (Pineto-myrtilletum)

Syn.: Dicrano-Pinetum Preising et Knapp ex Oberdorfer 1957 p. p., Leucobryo-Pinetum W. Matuszkiewicz 1962 p. p., Peucedano oreoselini-Pinetum W. Matuszkiewicz 1962 p. p., Betulo carpaticae-Pinetum sylvestris Mikyška 1970, zbiorowisko Pinus-Molinia J. M. Matuszkiewicz in W. Matuszkiewicz et J. M. Matuszkiewicz 1973 prov.

Diagnostické druhy: Pinus sylvestris; Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Dicranum polysetum, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi

Konstantní druhy: Picea abies, Pinus sylvestris; Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Dicranum polysetum, D. scoparium, Pleurozium schreberi

Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Pleurozium schreberi

Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 15 % AND (Vaccinium myrtillus pokr. > 5 % OR Vaccinium vitis-idaea pokr. > 5 % OR skup. Vaccinium myrtillus OR skup. Vaccinium vitis.idaea) NOT skup. Anthoxanthum odoratum NOT skup. Armeria serpentini NOT skup. Atropa bella-donna NOT skup. Aurinia saxatilis NOT skup. Brachypodium pinnatum NOT skup. Carex digitata NOT skup. Epilobium angustifolium NOT skup. Eriophorum vaginatum NOT skup. Festuca pallens NOT skup. Galium odoratum NOT skup. Geranium sanguineum NOT skup. Oxalis acetosella NOT skup. Polytrichum piliferum NOT skup. Salix caprea NOT skup. Sphagnum palustre NOT skup. Succisa pratensis NOT skup. Viscaria vulgaris NOT Abies alba pokr. > 5 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Asplenium cuneifolium pokr. > 5 % NOT Brachypodium pinnatum pokr. > 5 % NOT Calamagrostis epigejos pokr. > 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 5 % NOT Cladonia rangiferina s. l. pokr. > 25 % NOT (Cladonia arbuscula pokr. > 10 % AND Cladonia rangiferina s. l. pokr. > 5 %) NOT Fagus sylvatica pokr. > 5 % NOT Larix decidua pokr. > 5 % NOT Picea abies pokr. > 15 % NOT Pinus uncinata subsp. uliginosa pokr. > 5 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 15 % NOT Quercus robur pokr. > 15 % NOT Rubus fruticosus agg. pokr. > 5 % NOT Rubus idaeus pokr. > 5 % NOT Sesleria caerulea pokr. > 5 % NOT Silene vulgaris pokr. > 5 % NOT Sphagnum sp. (excl. S. girgensohnii) > 5 % NOT Tilia cordata pokr. > 5 % NOT Vaccinium uliginosum pokr. > 5 %

Zdroj: Zelený D. (2013): LFB02 Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris Juraszek 1928. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 394-398.