Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LFB03
Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris Stöcker 1965
Suché skalní bory

Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris

Foto na botanickafotogalerie.cz

V rozvolněném a většinou nízkém stromovém patře převládá borovice lesní (Pinus sylvestris) s častou příměsí dubu zimního (Quercus petraea agg.). Keřové patro bývá vyvinuto jen málo a vedle břízy bělokoré (Betula pendula) a jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) se v něm vzácně nacházejí i teplomilné druhy, např. skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus). Bylinné patro má většinou malou pokryvnost. Vedle acidofilních trav (Avenella flexuosa a Festuca ovina) se v něm vyskytují skalní druhy (např. Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis, Campanula rotundifolia, Festuca pallens a Hieracium schmidtii) a druhy mělkých písčitých půd (např. Jasione montana, Rumex acetosella a Scleranthus perennis). Nízké keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea) zpravidla chybějí nebo mají jen malou pokryvnost. V porostech se obvykle vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 100–200 m2. Mechové patro bývá dobře vyvinuto a obvykle je tvořeno mechy Ceratodon purpureus a Polytrichum piliferum a různými druhy keříčkovitých i lupenitých lišejníků, zejména z rodů Cladonia, Parmelia s. l. a Umbilicaria.

Tato asociace se nachází především v kolinním stupni v rozmezí nadmořských výšek 300–450 m, na příhodných stanovištích se ale může vyskytnout i výše. Roste na skalnatých, často jižně nebo jihozápadně orientovaných výslunných svazích nebo skalních hřbetech, většinou v hluboce zaříznutých říčních údolích, mimo údolí vzácně i na jiných exponovaných stanovištích, například na pískovcových skalách Hradčanských stěn. Půdy jsou převážně kyselé a velmi mělké, typu litozem až ranker litický, vyvinuté na minerálně chudých až středně silných silikátových horninách, jako jsou ruly, granity, granodiority a břidlice.

Orig. (Stöcker 1965): Hieracio pallidi-Pinetum (Hieracium pallidum = H. schmidtii, Pinus sylvestris)

Syn.: Cardaminopsio petraeae-Pinetum sylvestris Hübl et Holzner 1977

Diagnostické druhy: Betula pendula, Pinus sylvestris; Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis, Carex ericetorum, Festuca pallens, Hieracium caesium, H. schmidtii; Ceratodon purpureus, Cladonia cervicornis s. l., C. coccifera s. l., C. furcata, C. glauca, C. gracilis, Parmelia saxatilis, Polytrichum piliferum, Xanthoparmelia conspersa, X. stenophylla s. l.

Konstantní druhy: Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus petraea agg.; Avenella flexuosa, Campanula rotundifolia agg., Festuca ovina, F. pallens; Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l., Polytrichum piliferum

Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Avenella flexuosa; Ceratodon purpureus, Dicranum scoparium, Polytrichum piliferum

Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 10 % AND (skup. Aurinia saxatilis OR skup. Polytrichum piliferum) NOT skup. Anthoxanthum odoratum NOT skup. Atropa bella-donna NOT skup. Brachypodium pinnatum NOT skup. Carex caryophyllea NOT skup. Carex digitata NOT skup. Cirsium acaulon NOT skup. Corynephorus canescens NOT skup. Cytisus nigricans NOT skup. Epilobium angustifolium NOT skup. Geranium sanguineum NOT skup. Lactuca perennis NOT skup. Lathyrus niger NOT skup. Potentilla incana NOT skup. Stachys recta NOT Abies alba pokr. > 5 % NOT Asplenium cuneifolium pokr. > 5 % NOT Brachypodium pinnatum pokr. > 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 5 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 5 % NOT Larix decidua pokr. > 5 % NOT Picea abies pokr. > 5 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 10 % NOT Quercus robur pokr. > 10 % NOT Sesleria caerulea pokr. > 5 % NOT Silene vulgaris pokr. > 5 %

Zdroj: Zelený D. (2013): LFB03 Hieracio pallidi-Pinetum sylvestris Stöcker 1965. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 398-401.