Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LFC03
Equiseto sylvatici-Piceetum abietis Šmarda 1950
Vlhké přesličkové smrčiny

Equiseto sylvatici-Piceetum abietis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Equiseto-Piceetum zahrnuje porosty smrku ztepilého (Picea abies), místy se slabou příměsí jedle bělokoré (Abies alba) a listnatých stromů z okolních společenstev (Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa a Fagus sylvatica). Keřové patro chybí nebo je jen slabě vyvinuto; častěji se v něm vyskytuje hlavně jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). V bylinném patře rostou vlhkomilné, na živiny poměrně náročné druhy lesních pramenišť, např. Caltha palustris, Cardamine amara, Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Equisetum sylvaticum, Myosotis nemorosa, Petasites albus a Stellaria nemorum. Současně se pravidelně vyskytují acidofilní druhy smrčin Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Homogyne alpina, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella a Vaccinium myrtillus. V jižních Čechách je běžně zastoupena Soldanella montana. V porostech se obvykle vyskytuje 20–30 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Mechové patro je pravidelně vyvinuto a převládají v něm vlhkomilné mechy (zejména Polytrichum commune a druhy rodu Sphagnum, hlavně S. girgensohnii a S. palustre) společně s druhy mezofilními (např. Dicranum scoparium a Polytrichum formosum).

Equiseto-Piceetum se vyskytuje na plochých dnech širokých údolí a pánví, nejčastěji v submontánním nebo montánním stupni hor. Vzácněji se nachází i na mírných svazích nebo i strmějších svazích ve vlhkých roklích. Mezoklima těchto stanovišť je zpravidla ovlivněno opakovaným hromaděním chladného vzduchu stékajícího z okolních svahů, což zvýhodňuje smrk v konkurenci s listnatými dřevinami. Půdy jsou kyselé a zamokřené, případně ovlivněné pomalu protékající podzemní vodou. Nejčastěji jde o gleje, pseudogleje, glejové podzoly nebo stagnogleje, na jejichž povrchu se hromadí vrstva surového humusu. Místy může docházet k povrchovému rašelinění, organická vrstva však je mělká a nesouvislá. Tyto půdy se zpravidla vyskytují na obvodech pramenišť nebo rašelinišť.

Nomen mutatum propositum et nomen inversum propositum

Orig. (J. Šmarda 1950): Piceetum-Equisetum sylvatici (Picea excelsa = P. abies)

Diagnostické druhy: Picea abies; Calamagrostis villosa, Cardamine amara (excl. subsp. opicii), Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Circaea alpina, Crepis paludosa, Dryopteris dilatata, Equisetum sylvaticum, Luzula sylvatica, Lycopodium annotinum, Petasites albus, Phegopteris connectilis, Soldanella montana, Stellaria nemorum; Bazzania trilobata, Calypogeia azurea, Dicranodontium denudatum, Hylocomium splendens, Mnium hornum, Mylia taylorii, Pellia neesiana, Polytrichum commune, P. formosum, Rhizomnium punctatum, Rhynchostegium riparioides, Scapania undulata, Sphagnum capillifolium s. l., S. girgensohnii, S. palustre, S. squarrosum

Konstantní druhy: Picea abies; Athyrium filix-femina, Calamagrostis villosa, Caltha palustris, Cardamine amara (excl. subsp. opicii), Chaerophyllum hirsutum, Chrysosplenium alternifolium, Crepis paludosa, Deschampsia cespitosa, Dryopteris dilatata, Equisetum sylvaticum, Luzula sylvatica, Myosotis palustris agg. (M. nemorosa), Oxalis acetosella, Petasites albus, Senecio nemorensis agg., Soldanella montana, Stellaria nemorum, Vaccinium myrtillus; Bazzania trilobata, Calypogeia azurea, Dicranodontium denudatum, Polytrichum commune, P. formosum, Rhizomnium punctatum, Scapania undulata, Sphagnum girgensohnii, S. squarrosum

Dominantní druhy: Picea abies; Calamagrostis villosa, Equisetum sylvaticum; Polytrichum formosum

Formální definice: Picea abies pokr. > 25 % AND skup. Cardamine amara NOT skup. Carex remota NOT skup. Cirsium oleraceum NOT skup. Epilobium angustifolium NOT skup. Galium odoratum NOT skup. Lysimachia vulgaris NOT skup. Mercurialis perennis NOT skup. Urtica dioica NOT Abies alba pokr. > 5 % NOT Acer pseudoplatanus pokr. > 5 % NOT Adenostyles alliariae pokr. > 5 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Alnus incana pokr. > 5 % NOT Athyrium distentifolium pokr. > 5.% NOT Fagus sylvatica pokr. > 5 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2013): LFC03 Equiseto sylvatici-Piceetum abietis Šmarda 1950. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 414-416.