Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LFC04
Soldanello montanae-Piceetum abietis Volk in Br.-Bl. et al. 1939
Vlhké rohozcové smrčiny

Soldanello montanae-Piceetum abietis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Ve stromovém patře této asociace dominuje smrk ztepilý (Picea abies), který má většinou pokryvnost mezi 70 a 90 %. Z jiných dřevin mohou být místy vzácně přimíšeny Abies alba, Betula pubescens nebo Pinus sylvestris, v podúrovni stromového patra se občas vyskytuje Sorbus aucuparia. Keřové patro většinou chybí; je-li vyvinuto, tvoří je mladí jedinci druhů stromového patra, mnoho z nich je však často odumřelých. Druhově chudé bylinné patro má proměnlivou pokryvnost zejména v závislosti na zápoji stromového patra. Tvoří je běžné acidofilní druhy smrkových lesů, zejména keříčky Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea, trávy Avenella flexuosa a Calamagrostis villosa, kapradiny Dryopteris carthusiana a D. dilatata a dvouděložné byliny Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella a Trientalis europaea. V porostech se obvykle vyskytuje jen 5–10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti kolem 400 m2. Bohatě je vyvinuto mechové patro, jehož pokryvnost zpravidla přesahuje 50 %. Charakteristický je zejména výskyt játrovky Bazzania trilobata, která roste jak na kořenových nábězích stromů a tlejících pařezů, tak na povrchu půdy, kde často vytváří souvislé koberce. Dále se vyskytují mechorosty vázané na počáteční fázi rašelinění na lesní půdě, zejména Polytrichum commune, Sphagnum capillifolium s. l., S. girgensohnii a další druhy rašeliníků. Na nezrašeliněných místech a na vrstvě jehličnatého opadu však rostou i mezofilní lesní mechy, např. Dicranum polysetum, D. scoparium, Hylocomium splendens, Lepidozia reptans, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum formosum a Ptilidium ciliare.

Soldanello-Piceetum se vyskytuje zpravidla na dně širokých údolí a pánví v podhorském a horském stupni, a to na kontaktu s vrchovišti nebo v místech, kde podzemní voda stagnuje mělce pod povrchem půdy. Nejčastěji se nachází v nadmořských výškách 700–1100 m. Na dně roklí v pískovcových skalních městech se však může vyskytovat i ve výškách 200–300 m. Stanoviště této vegetace jsou v širokých údolích často ovlivněna stékáním chladného vzduchu z okolních svahů a jeho hromaděním na dně plochých údolí, zatímco v hlubokých pískovcových roklích jsou pod vlivem teplotní inverze vzniklé vlivem zastínění. Typická je velká vzdušná vlhkost. Zpravidla se tato vegetace vyskytuje na rovinatém terénu, může však přecházet i na mírné svahy. Půdy jsou silně zamokřené; typologicky jde o gleje nebo glejové podzoly, které kryje silná vrstva surového humusu nebo nehluboká vrstva rašeliny. Pod vrstvou rašeliny se zpravidla nachází písčitá nebo hlinitopísčitá zemina (Sofron 1981). Tyto půdy jsou živinami chudší než půdy asociace Equiseto sylvatici-Piceetum abietis.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Braun-Blanquet et al. 1939): Soldanelleto-Piceetum Volk 1939 mss. (Soldanella montana, Picea excelsa = P. abies)

Syn.: Sphagno-Piceetum Richard 1961, Mastigobryo-Piceetum sensu auct. bohem. non Br.-Bl. et Sissingh in Br.-Bl. et al. 1939 (pseudonym), Bazzanio-Piceetum sensu auct. bohem. non Br.-Bl. et Sissingh in Br.-Bl. et al. 1939 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Picea abies; Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Bazzania trilobata, Calypogeia integristipula, Dicranodontium denudatum, Dicranum scoparium, Lepidozia reptans, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii

Konstantní druhy: Picea abies; Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea; Bazzania trilobata, Dicranum scoparium, Polytrichum commune, P. formosum, Sphagnum girgensohnii

Dominantní druhy: Picea abies; Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus; Bazzania trilobata, Dicranum scoparium, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii

Formální definice: Picea abies pokr. > 25 % AND (Bazzania trilobata pokr. > 5 % OR (Sphagnum girgensohnii pokr. > 25 % AND skup. Bazzania trilobata)) NOT skup. Eriophorum vaginatum NOT skup. Oxalis acetosella NOT Abies alba pokr. > 5 % NOT Athyrium distentifolium pokr. > 5 % NOT Fagus sylvatica pokr. > 5 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2013): LFC04 Soldanello montanae-Piceetum abietis Volk in Br.-Bl. et al. 1939. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 416-419.