Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace LFD02
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris de Kleist 1929
Rašelinné brusnicové bory

Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Rašelinné brusnicové bory tvoří zapojené porosty na rašelinných půdách s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestris) a přimíšeným smrkem ztepilým (Picea abies) a břízami (Betula pendula nebo B. pubescens), na kontaktu s blatkovými bory také s vtroušenou blatkou (Pinus uncinata subsp. uliginosa). Stromové patro je až 25 m vysoké a na rozdíl od asociace Sphagno-Pinetum sylvestris mnohem zapojenější. Keřové patro tvoří krušina olšová (Frangula alnus) a druhy stromového patra. V bylinném patře mají výrazné zastoupení keříčky, zejména Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea a.místy Rhododendron tomentosum. Vrchovištní druhy Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, Vaccinium oxycoccos a rašeliníky (nejčastěji Sphagnum recurvum s. l.) se vyskytují roztroušeně. V porostech se obvykle vyskytuje 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 200–400 m2. V mechovém patře jsou časté lesní druhy, např. Dicranum polysetum, Leucobryum glaucum s. l., Pleurozium schreberi a Sphagnum girgensohnii.

Rašelinné brusnicové bory představují závěrečné sukcesní stadium vrchovištních rašelinišť v menších nadmořských výškách. Osídlují místa se silně rozloženou rašelinou na odvodněných vrchovištích a přechodových rašeliništích, vzácně se nacházejí i na zrašeliněných minerálních půdách. Půdy jsou silně kyselé a mají velmi omezenou zásobu živin a bazických iontů. Hladina podzemní vody se nachází 30 cm pod povrchem a hlouběji (Rektoris et al. 1997).

Nomen inversum propositum

Orig. (de Kleist 1929): Pineto-vaccinietum uliginosi (Pinus sylvestris)

Diagnostické druhy: Betula pubescens, Frangula alnus, Pinus sylvestris, P. uncinata subsp. uliginosa;.Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea agg. (převážně M. caerulea s. str.),.Rhododendron tomentosum, Vaccinium myrtillus, V. oxycoccos agg. (převážně V. oxycoccos s. str.), V. uliginosum, V. vitis-idaea; Dicranum bonjeanii, Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum, Sphagnum capillifolium s. l., S. magellanicum, S. recurvum s. l.

Konstantní druhy: Betula pubescens, Frangula alnus, Picea abies, Pinus sylvestris; Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea agg. (převážně M. caerulea s. str.), Vaccinium myrtillus, V. oxycoccos agg. (převážně V. oxycoccos s. str.), V. uliginosum, V. vitis-idaea; Aulacomnium palustre, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, P. strictum, Sphagnum capillifolium s. l., S. magellanicum, S. recurvum s. l.

Dominantní druhy: Pinus sylvestris; Molinia caerulea agg. (převážně M. caerulea s. str.), Rhododendron tomentosum, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum; Sphagnum capillifolium s. l., S. recurvum s. l.

Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 5 % AND skup. Eriophorum vaginatum AND skup. Vaccinium vitis.idaea NOT Betula pendula pokr. > 25 % NOT Betula pubescens pokr. > 25 % NOT Pinus uncinata subsp. uliginosa pokr. > 5 %

Zdroj: Navrátilová J. (2013): LFD02 Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris de Kleist 1929. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation]. Academia, Praha, pp. 424-426.