Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MAA01
Polygono-Eleocharitetum ovatae Eggler 1933
Vegetace obnažených den s bahničkou vejčitou a ostřicí šáchorovitou

Polygono-Eleocharitetum ovatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech této asociace převažují traviny, zejména ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), bahnička vejčitá (Eleocharis ovata) a sítina žabí (Juncus bufonius), nebo nízké, bohatě větvené, často poléhavé nebo plazivé dvouděložné byliny, jako jsou hvězdoš jarní (Callitriche palustris), protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum) a blatěnka vodní (Limosella aquatica). S menší frekvencí a pokryvností se vyskytují Elatine hydropiper a Peplis portula. Běžné jsou vlhkomilné nitrofilní jednoleté druhy, např. Bidens radiata, Ranunculus sceleratus a Rumex maritimus, a terestrické formy vodních makrofytů, jako jsou Batrachium spp. a Myriophyllum spicatum. Z druhů typických pro porosty rákosin a vysokých ostřic se pravidelně objevují Alisma plantago.aquatica, Bolboschoenus maritimus s. l. (hlavně B. yagara), Lycopus europaeus. Lythrum salicaria, Typha angustifolia a T. latifolia; zpravidla jde o semenáčky nebo rostliny rašící z dormantních podzemních orgánů teprve po poklesu vodní hladiny. Jejich pokryvnost v této vegetaci je malá. V optimu vývoje dosahuje bylinné patro této asociace až 100% pokryvnosti, přičemž může být jednovrstevné i vícevrstevné. Mechové patro má obvykle jen malou pokryvnost, většinou 5–10 %, nebo chybí. Někdy, hlavně v podmínkách nevhodných pro rozvoj bylinného patra, však může dosahovat pokryvnosti nad 50 %. Tvoří je zpravidla specializované druhy mechorostů s krátkým životním cyklem, zejména Leptobryum pyriforme . Physcomitrium pyriforme, vzácněji některé játrovky, např. Riccia.huebeneriana, která je svým výskytem vázána především na tuto asociaci, a R. cavernosa. Z druhů s širší ekologickou amplitudou se objevuje např. Bryum.argenteum. Běžný je výskyt nárostů půdní řasy Botrydium.granulatum. V porostech této asociace se vyskytuje zpravidla 15–20 druhů cévnatých rostlin a méně než 3 druhy mechorostů na plochách o velikost 1–25 m².

Tato asociace se nejčastěji vyskytuje na dnech letněných rybníků. Jde téměř výhradně o kaprové rybníky o malé hloubce (kolem 2 m) na slunných a teplých místech. Dále byla dokumentována z obnažených břehů a náplavů větších řek, okrajů vodárenských nádrží a rybích sádek. Asociace představuje nejvlhkomilnější společenstvo svazu Eleocharition ovatae. Zpravidla se vyskytuje na mokrém nebo vlhkém hlinitém až hlinitojílovitém bahně o mocnosti 5–30 cm. Někdy se porosty objevují i na mokrém písku nebo písku s tenkou vrstvou bahna, kde však mají menší pokryvnost. Na reliéfu rybničního dna porosty asociace Polygono-Eleocharitetum ovatae osídlují tzv. přechodovou zónu, tj. místa se střední hloubkou a vlhkostí bahna (Hejný et al. in Hejný 2000a: 23–35). V místech s nejhlubším bahnem navazují vlhkomilná společenstva ze třídy Bidentetea tripartitae, hlavně Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae a Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati. Na sušších písčitých okrajích rybníků porosty asociace Polygono-Eleocharitetum ovatae přecházejí v asociaci Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae (Ambrož 1939a, Pietsch & Müller-Stoll 1968, Schäfer-Guignier 1994). V porovnání s ostatními asociacemi svazu Eleocharition ovatae je pro Polygono-Eleocharitetum charakteristický velký obsah humusu a dusíku a malý obsah bazí v substrátu (Müller-Stoll & Pietsch 1985, Täuber 2000). Nejčastěji udávané hodnoty pH substrátu se pohybují mezi 3,6 a 6,5 (Losová 1965, Müller-Stoll & Pietsch 1985, Traxler in Grabherr & Mucina 1993: 197–212, Schäfer-Guignier 1994, Täuber 2000, Němcová 2004). V Evropě má Polygono-Eleocharitetum ovatae optimum výskytu v mírně teplých až teplých a vlhkých oblastech. Vyšší teploty musí být přitom kompenzovány vyššími srážkami. V teplejších a sušších oblastech je společenstvo ochuzeno o některé diagnostické druhy a vytváří přechody k asociaci Cyperetum micheliani (Franke 1987, Raddatz 2002). Protože většina diagnostických druhů je v počátečních stadiích vývoje velmi citlivá na vyschnutí substrátu, jejich výskyt je prakticky vyloučen v oblastech s horkými a suchými léty. Zvláště pro Coleanthus subtilis, Elatine hydropiper a E. triandra je důležitá i velká vzdušná vlhkost a častá tvorba mlh (Ambrož 1939a, Pietsch & Müller-Stoll 1968).

Nomen mutatum propositum

Orig. (Eggler 1933): Polygono-Heleocharetum ovatae .Heleocharis ovata = Eleocharis ovata. Polygonum hydropiper = Persicaria hydropiper. Polygonum lapathifolium = Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia. Polygonum minus = Persicaria minor. Polygonum tomentosum = Persicaria lapathifolia subsp. pallida)

Syn.: Caricetum cyperoidis Eggler 1933 (§ 25), Eleocharito ovatae.Caricetum cyperoidis Klika 1935, Cypero fusci-Limoselletum aquaticae (Oberdorfer 1959) Korneck 1960 p. p., Lindernio-Eleocharitetum ovatae Pietsch 1973, Riccio cavernosae-Limoselletum aquaticae Philippi 1968 p. p., Coleantho.Spergularietum echinospermae Vicherek 1972 prov. p. p., Peplido portulae.Eleocharitetum ovatae Pietsch 1973

Diagnostické druhy: Alopecurus aequalis. Bidens radiata. Callitriche palustris s. l. (převážně C. palustris s. str.), Carex bohemica, Coleanthus subtilis, Elatine hydropiper, E. triandra, Eleocharis ovata, Gnaphalium uliginosum. Juncus bufonius, Limosella aquatica, Peplis portula. Persicaria lapathifolia. Ranunculus sceleratus. Rorippa palustris. Rumex maritimus; Botrydium granulatum. Riccia cavernosa

Konstantní druhy: Alopecurus aequalis. Bidens radiata. Callitriche palustris s. l. (převážně C. palustris s. str.), Carex bohemica. Coleanthus subtilis. Eleocharis ovata. Gnaphalium uliginosum. Juncus bufonius. Limosella aquatica. Persicaria lapathifolia. Ranunculus sceleratus. Rorippa palustris. Rumex maritimus

Dominantní druhy: Callitriche palustris s. l. (převážně C. palustris s. str.), Carex bohemica, Coleanthus subtilis, Eleocharis ovata, Juncus bufonius, Limosella aquatica

Formální definice: (skup. Eleocharis ovata OR Coleanthus subtilis pokr. > 25 %) NOT Alisma gramineum pokr. > 5 % NOT Bidens radiata pokr. > 50 % NOT Bidens tripartita pokr. > 50 % NOT Bolboschoenus maritimus s. l. pokr. > 25 % NOT Eleocharis acicularis pokr. > 50 % NOT Juncus bulbosus pokr. > 25 % NOT Oenanthe aquatica pokr. > 25 % NOT Persicaria amphibia pokr. > 25 % NOT Persicaria lapathifolia pokr. > 50 % NOT Ranunculus sceleratus pokr. > 50 % NOT Rumex.maritimus pokr. > 50 % NOT Scirpus radicans pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MAA01 Polygono-Eleocharitetum ovatae Eggler 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 315-319.