Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MAA03
Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae Libbert 1932
Vegetace rybničních okrajů se sítinou žabí a ptačincem mokřadním

Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato vegetace má v závislosti na dominantě ráz nízkého trávníku nebo porostů nízkých dvouděložných bylin. Porosty jsou zpravidla rozvolněné, ale vzácně dosahují pokryvnosti až 100 %. Nejčastěji v nich převažují trsy sítiny žabí (Juncus bufonius) a nápadně kvetoucí polštáře kuřinky červené (Spergularia rubra) nebo kuřinky ostnosemenné (S. echinosperma). Velké frekvence a někdy i pokryvnosti dosahuje také Gnaphalium.uliginosum. V minulosti byla běžná rovněž Gypsophila muralis, která má optimum výskytu v porostech této asociace. Z kontaktních společenstev drobných vlhkomilných jednoletek sem pronikají např. Coleanthus subtilis, Isolepis setacea a Peplis portula, z vytrvalé mokřadní vegetace zejména Stellaria.alsine a Veronica scutellata. Všechny uvedené druhy tvoří nižší bylinné patro, které dosahuje výšky do 10 cm. Vyšší bylinné patro, pokud je vyvinuto, tvoří roztroušené exempláře Alopecurus aequalis a Bidens radiata nebo některé druhy jetelů, hlavně Trifolium hybridum, vzácněji T. arvense a T. campestre. Jetele mohou někdy, hlavně na sušších místech, tvořit jednu z dominant. Místy do porostů pronikají plevele a ruderální druhy. V porostech této asociace bylo většinou zaznamenáno kolem 10–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 1–25 m². Mechové patro obvykle chybí; je-li vyvinuto, tvoří je specializované druhy mechorostů s krátkým životním cyklem, např. druhy rodu Physcomitrium, nebo naopak mechy s širokou ekologickou amplitudou, např. Bryum argenteum.

Porosty asociace Stellario-Isolepidetum osídlují okraje rybníků, vlhká pole, pískovny, nezpevněné cesty nebo skládky dřeva. Doba zaplavení substrátu je zpravidla kratší než u obou předchozích asociací. Diagnostické druhy této asociace dobře snášejí vyschnutí půdy, a vyskytují se proto na hrubozrnných propustných substrátech, zejména na hrubých píscích nebo píscích s tenkou vrstvou (do 5 cm) jílovitého bahna, vzácněji na štěrcích nebo hlinitopísčitých půdách (Pietsch & Müller-Stoll 1968, 1974, Müller-Stoll & Pietsch 1985, von Lampe 1996). Obsah humusu, dusíku a vápníku v substrátu je malý, pH dosahuje hodnot 4,5–6,4 (Müller-Stoll & Pietsch 1985, Wnuk 1989, Täuber 2000, Němcová 2004). Asociace má optimum výskytu v mírně teplých až teplých a vlhkých oblastech. V raných stadiích vývoje jednotlivých druhů jsou důležité vydatné srážky, zajišťující trvalou vlhkost propustného substrátu.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Libbert 1932): Stellaria uliginosa-Scirpus setaceus-Assoziation (Scirpus setaceus = Isolepis setacea)

Syn.: Eleocharito ovatae-Caricetum cyperoidis Klika 1935 subasociace Juncus bufonius-Gypsophila muralis Ambrož 1939, Gypsophilo.Potentilletum supinae (Ambrož 1939) Pietsch 1963, Hyperico humifusi-Spergularietum rubrae Wójcik 1968 p. p., Coleantho.Spergularietum echinospermae Vicherek 1972 prov. p. p., Gypsophilo muralis-Juncetum bufonii (Ambrož 1939) Hejný in Dykyjová et Květ 1978 (fantom), Gypsophilo muralis-Potentilletum norvegicae (Ambrož 1939) Hejný in Dykyjová et Květ 1978, Junco bufonii-Gypsophiletum muralis (Ambrož 1939) Pietsch 1996

Diagnostické druhy: Alopecurus aequalis. Bidens radiata. B. tripartita. Carex bohemica. Gnaphalium uliginosum, Gypsophila muralis, Juncus bufonius, Peplis portula. Rorippa palustris, Spergularia rubra, Trifolium hybridum

Konstantní druhy: Alopecurus aequalis. Bidens tripartita. Gnaphalium uliginosum. Gypsophila muralis, Juncus bufonius, Persicaria lapathifolia. Rorippa palustris. Spergularia rubra. Trifolium hybridum. Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Juncus bufonius, Trifolium hybridum

Formální definice: skup. Gypsophila muralis NOT skup. Aphanes arvensis NOT skup. Bidens frondosa NOT skup. Chenopodium glaucum NOT skup. Eleocharis ovata NOT skup. Isolepis setacea NOT skup. Jasione montana NOT skup. Lolium perenne NOT skup. Sonchus arvensis NOT skup. Stellaria media NOT Agrostis canina pokr. > 25 % NOT Agrostis stolonifera pokr. > 25 % NOT Aira praecox pokr. > 5 % NOT Bidens tripartita pokr. > 25 % NOT Bolboschoenus maritimus s. l. pokr. > 25 % NOT Coleanthus subtilis pokr. > 25 % NOT Eleocharis acicularis pokr. > 25 % NOT Herniaria glabra pokr. > 5 % NOT Juncus bulbosus pokr. > 25 % NOT Littorella uniflora pokr. > 5 % NOT Lolium perenne pokr. > 5 % NOT Persicaria lapathifolia pokr. > 25 % NOT Poa annua pokr. > 25 % NOT Potentilla anserina pokr. > 25 % NOT Rorippa sylvestris pokr. > 25 % NOT Rumex maritimus pokr. > 25 % NOT Rumex thyrsiflorus pokr. > 25 % NOT Thymus pulegioides pokr. > 5 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MAA03 Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae Libbert 1932. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 324-328.