Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MAB02
Junco tenageiae-Radioletum linoidis Pietsch 1963
Vegetace nízkých jednoletých travin na vlhkých píscích

Junco tenageiae-Radioletum linoidis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Do této asociace spadají rozvolněné porosty s převahou drobných jednoletých travin nebo dvouděložných bylin. Mohou být jednovrstevné až dvouvrstevné a dosahovat výšky kolem 10–15 cm. Nižší bylinné patro tvoří plazivé nebo polštářovité druhy, jako jsou Illecebrum verticillatum nebo Tillaea aquatica. Ve vyšším bylinném patře se uplatňují Isolepis setacea, Juncus.tenageia a Pseudognaphalium luteoalbum. Na rybnících se vyskytují některé vytrvalé obojživelné rostliny, hlavně Eleocharis acicularis. Časté jsou i jetele, typické pro pozdější stadia sukcese na rybničních okrajích, zejména Trifolium arvense a T. hybridum. V porostech této asociace bylo u nás nejčastěji zaznamenáno 10–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 16 m². Mechové patro většinou chybí nebo je jen slabě vyvinuto; tvoří je mechorosty s krátkým životním cyklem (např. druhy rodů Physcomitrium a Riccia) a povlaky sinice Nostoc commune.

Asociace Junco.Radioletum byla u nás zaznamenána na okrajích rybníků a v rybích sádkách. Ze zahraničí je uváděna i z pískoven a jam po těžbě rašeliny a uhlí, vlhkých míst ve vřesovištích, z příkopů a okrajů polí a cest. Substrátem je písek, někdy s tenkou vrstvou hlinitého bahna, jíl s příměsí písku, vzácněji rašelinná půda (Pietsch 1963, Täuber 2000). Asociace osídluje písčitá místa nejblíže břehu, vstupuje však i do míst s tenkou vrstvičkou bahna. Diagnostické druhy této asociace vyžadují výrazné provlhčení substrátu alespoň do doby kvetení. Substrát může být i mělce zaplaven (von Lampe 1996). Tím se společenstvo liší od asociací Centunculo minimi-Anthoceretum punctati a Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae (svaz Eleocharition ovatae), které mají podobné stanovištní nároky, avšak vyžadují důkladné provlhčení substrátu především v raných stadiích svého vývoje, zatímco po většinu vegetačního období se substrát udržuje jen mírně vlhký až suchý (Müller-Stoll & Pietsch 1985, von Lampe 1996, Täuber 2000). V zonaci vegetace letněných rybníků na Junco-Radioletum navazují porosty asociace Polygono-Eleocharitetum ovatae, jejichž nároky na vlhkost a obsah živin v substrátu jsou větší, a proto osídlují místa s hlubší vrstvou bahna. pH substrátu na lokalitách s výskytem asociace Junco-Radioletum se podle zahraničních údajů pohybuje v rozmezí 5,1–6,5(–7,0) a obsah humusu, dusíku a vápníku je malý (Philippi 1968, Müller-Stoll & Pietsch 1985, Täuber 2000), avšak poněkud větší než u asociací Centunculo minimi-Anthoceretum punctati a Stellario uliginosae-Isolepidetum setaceae. Ve střední Evropě se tato vegetace vyskytuje v mírně teplých až teplých a vlhkých oblastech.

Orig. (Pietsch 1963): Junco tenageiae-Radioletum Pietsch 1961 (Radiola linoides)

Syn.: Elatino alsinastri-Juncetum tenageiae Libbert 1932 (§ 2b, nomen nudum), Junco tenageiae-Radioletum Pietsch 1961 ms. (§ 1)

Diagnostické druhy: Alopecurus aequalis. Bidens tripartita. Bolboschoenus maritimus s. l., Eleocharis ovata, Gypsophila muralis, Isolepis setacea, Juncus bufonius. J. capitatus, J. tenageia, Peplis portula, Potentilla norvegica, Pseudognaphalium luteoalbum, Spergularia rubra, Tillaea aquatica, Trifolium hybridum. Veronica scutellata

Konstantní druhy: Alopecurus aequalis. Bidens tripartita. Gypsophila muralis. Isolepis setacea. Juncus bufonius. Peplis portula. Pseudognaphalium luteoalbum. Trifolium hybridum

Dominantní druhy: Bidens tripartita. Eleocharis ovata, Gnaphalium uliginosum, Illecebrum verticillatum. Isolepis setacea, Juncus bufonius, Peplis portula. Pseudognaphalium luteoalbum, Trifolium arvense

Formální definice: skup. Isolepis setacea NOT skup. Eleocharis ovata NOT Bolboschoenus maritimus s. l. pokr. > 25 % NOT Eleocharis acicularis pokr. > 50 % NOT Littorella uniflora pokr. > 5 % NOT Ranunculus flammula pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MAB02 Junco tenageiae-Radioletum linoidis Pietsch 1963. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 333-336.