Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MAC02
Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi Oberdorfer ex Vicherek 1968
Vegetace nízkých jednoletých bylin v polních mokřadech teplých oblastí

Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo zahrnuje zpravidla otevřené porosty jednoletých mokřadních bylin a plevelů o výšce 5–30 cm. Jako dominanty se v porostech uplatňují např. kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia), myší ocásek nejmenší (Myosurus minimus).a jitrocel chudokvětý (Plantago uliginosa). Častěji však tato vegetace výraznou dominantu postrádá a vyskytuje se v ní několik druhů s větší pokryvností, mezi nimiž jsou vedle již zmíněných mokřadních druhů zastoupeny i jednoleté plevele a ruderální druhy, např. Echinochloa crus-galli a Tripleurospermum inodorum. V závislosti na typu stanoviště do porostů pronikají i další druhy z kontaktní vegetace, např. na okrajích polí jsou to vytrvalé ruderální druhy (např. Cirsium arvense) a v říčních nivách druhy vlhkých ruderálních trávníků Rorippa sylvestris a Rumex crispus. Na rozdíl od asociace Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae v této vegetaci chybějí vodní makrofyty a mokřadní druhy s velkými nároky na vlhkost substrátu, např. Limosella aquatica a Ranunculus sceleratus. Jde o druhově středně bohaté společenstvo, v němž bylo zaznamenáno nejčastěji 10–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 1–4 m2. Mechové patro bývá vyvinuto zřídka, ale pokud se objeví, tvoří je mechy s ruderální tendencí, např. Bryum argenteum.

Výskyty tohoto společenstva pocházejí především ze zaplavovaných mělkých proláklin na orné půdě nebo na nedávno opuštěných polích, vzácně i z okrajů nezpevněných cest nebo periodicky zamokřených okrajů pískoven. Ze zahraničí je doloženo i z narušovaných okrajů aluviálních luk a pastvin a z obnažených den mrtvých ramen i antropogenních vodních nádrží (Oberdorfer 1957, Šumberová & Hrivnák 2013). V porovnání s asociací Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae je tato asociace méně náročná na půdní vlhkost, což se odráží i v její stanovištní charakteristice. Převládají stanoviště, u nichž dochází k obnažení a následně i proschnutí substrátu každoročně, nikoliv s odstupem několika let, jako je tomu u rybníků. Půdy jsou zpravidla těžké, hlinito-jílovité až jílovité, mírně zasolené a s vysokým obsahem dusičnanů (Oberdorfer 1957, Vicherek 1968). Přesné údaje o půdním pH nejsou k dispozici. Ačkoli ze srovnání Ellenbergových indikačních hodnot (Šumberová & Hrivnák 2013) vyplývá vazba asociace Cerastio-Ranunculetum na substráty s vyšším pH, Vicherek (1968) uvádí půdní reakci v mírně kyselé oblasti. Tato vegetace se u nás i jinde ve střední Evropě vyskytuje převážně v oblastech s teplým a suchým klimatem a její nálezy mimo tyto oblasti mají často původ v recentním zavlečení některých diagnostických druhů. To platí i pro porosty, které u nás byly zjištěny na písčitých okrajích dvou rybníků v jižních a jihozápadních Čechách, nebyly však doloženy fytocenologickým snímkem (Šumberová, nepubl.) nebo představovaly přechody k jiným typům bylinné vegetace (Husák, nepubl.). Stanovištní podmínky na lokalitách těchto porostů jsou značně odlišné od podmínek v oblastech hlavního výskytu asociace, společný je však zřejmě velký obsah dusíku v substrátu.

Orig. (Vicherek 1968): Cerastio-Ranunculetum sardoi Oberdorfer 1957 emend. Vicherek (Cerastium dubium) Syn.: Cerastio-Ranunculetum sardoi Oberdorfer 1957 prov. (§ 3b)

Diagnostické druhy: Cerastium dubium, Lythrum hyssopifolia, Mentha pulegium,.Myosurus minimus, Plantago uliginosa, Pulicaria vulgaris, Ranunculus sardous, Rorippa sylvestris, Rumex crispus

Konstantní druhy: Lythrum hyssopifolia, Myosurus minimus, Plantago uliginosa, Poa annua, Polygonum aviculare agg. (převážně P. aviculare s. str.), Rorippa sylvestris, Rumex crispus, Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: –

Formální definice: skup. Cerastium dubium NOT Agrostis stolonifera pokr. > 5 % NOT Alopecurus geniculatus pokr. > 5 %

Zdroj: Šumberová K. & Hrivnák R. (2011): MAC02 Cerastio dubii-Ranunculetum sardoi Oberdorfer ex Vicherek 1968. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 436-440.