Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MBA02
Bidentetum tripartitae Miljan 1933
Vegetace letněných rybníků s dvouzubcem trojdílným a rdesnem blešníkem

Bidentetum tripartitae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde zpravidla o druhově chudé, plně uzavřené porosty, v nichž dominuje dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita) nebo rdesno blešník (Persicaria lapathifolia). S menší pokryvností se objevují např. Echinochloa crus-galli a Persicaria hydropiper. Tyto druhy spolu s dominantami tvoří vyšší vrstvu bylinného patra, která podle charakteru stanoviště dosahuje výšky 10–150 cm. Z ostatních vlhkomilných nitrofilních bylin se mohou vyskytovat např. Alopecurus aequalis. Rorippa palustris a Rumex maritimus, tvořící nižší bylinné patro. V nižších a rozvolněnějších porostech je doprovázejí drobné jednoletky, např. Gnaphalium uliginosum a Juncus bufonius. Vzácněji se v bylinném patře nacházejí ruderální a lesní druhy a polní plevele z okolní vegetace. V porostech této asociace se zpravidla vyskytuje jen 7–12 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro většinou chybí.

Asociace Bidentetum tripartitae se u nás vyskytuje zejména na obnažených dnech rybníků a na pobřežích přehradních nádrží, ale také v rybích sádkách, na březích toků, odkalištích a zamokřených polích. Substrátem je hlinité nebo jílovité bahno, často s příměsí písku, někdy písek nebo štěrk. Půdní reakce se pohybuje od kyselé po slabě bazickou (Tímár 1950a, Losová 1965, Schäfer-Guignier 1994, Raddatz 2002). Toto společenstvo dosahuje optimálního rozvoje na stanovištích s nadbytkem dusíku, plně zapojené porosty se však mohou vyskytovat i na živinami chudých substrátech (Losová 1965, Hejný 1997). Malý obsah živin a nedostatečná vlhkost substrátu se projevuje trpasličím vzrůstem dominant (Ambrož 1939a, Hejný 1960). Asociace má ekologické optimum v oblastech s mírně teplým až teplým a mírně vlhkým až mírně suchým klimatem. Dobře toleruje proschnutí substrátu, a proto častěji zasahuje i do oblastí s horkými a suchými léty. Na reliéfu rybničního dna je tato vegetace soustředěna především do zóny s hlubším bahnem, avšak zpravidla mimo nejdéle zamokřená místa, kde převažuje asociace Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati (Hejný 1960, 1997, Franke 1987). Na mokrém bahně o nižším pH a větším obsahu organických látek ve vlhčích a chladnějších oblastech je na rybnících častější asociace Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae. Na místech s hojným výskytem vodního ptactva, kde dochází k zasolování substrátu, bývá Bidentetum tripartitae nahrazeno asociací Polygono.brittingeri.Chenopodietum rubri. V porovnání s ostatními společenstvy svazu Bidention tripartitae vykazuje Bidentetum tripartitae největší ekologickou plasticitu ve vztahu k trofii, pH a vlhkosti substrátu i ke klimatu. Rovněž jeho areál je rozsáhlejší než u ostatních asociací.

Orig. (Miljan 1933): Bidentetum tripartiti

Syn.: Bidentetum tripartitae Koch 1926 (§ 36, nomen ambiguum), Bidenti tripartitae-Polygonetum lapathifolii Klika 1935, Polygono hydropiperis-Bidentetum (Koch 1926) Lohmeyer in Tüxen 1950 p. p.

Diagnostické druhy: Alopecurus aequalis. Bidens tripartita. Persicaria lapathifolia. Rorippa palustris

Konstantní druhy: Alopecurus aequalis. Bidens tripartita. Persicaria hydropiper. P. lapathifolia. Rorippa palustris

Dominantní druhy: Bidens tripartita, Carex bohemica, Persicaria lapathifolia

Formální definice: (Bidens tripartita pokr. > 50 % OR Persicaria lapathifolia pokr. > 50 %) NOT skup. Bidens frondosa NOT skup. Calystegia sepium NOT skup. Chenopodium glaucum NOT skup. Cirsium arvense NOT skup. Lolium perenne NOT skup. Stellaria media NOT Bidens frondosa pokr. > 25 % NOT Bidens radiata pokr. > 50 % NOT Chenopodium rubrum pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Oenanthe aquatica pokr. > 50 % NOT Rumex maritimus pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MBA02 Bidentetum tripartitae Miljan 1933. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 355-359.